“സൂര്യനു കീഴിൽ പുതിയതായി ഒന്നുമില്ല” എന്ന് ബൈബിൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


“സൂര്യനു കീഴിൽ പുതിയതായി ഒന്നുമില്ല, സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്‌തകത്തിൽ നിന്ന് 30 തവണ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ, ജ്ഞാനിയായ ശലോമോൻ എഴുതി, “ഉണ്ടായിരുന്നതു ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതും, ചെയ്തുകഴിഞ്ഞതു ചെയ്‌വാനുള്ളതും ആകുന്നു; സൂര്യന്നു കീഴിൽ പുതുതായി യാതൊന്നും ഇല്ല” (സഭാപ്രസംഗി 1:9).

ഇവിടെ, ശലോമോൻ സൂര്യനു കീഴിലുള്ള സാങ്കേതിക കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത്, മറിച്ച് അത് ആവർത്തിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ മാറ്റമില്ലാത്ത ചക്രഗതിയെക്കുറിച്ചാണ്. പ്രകൃതിയുടെ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത കാലഗതിക്കു മാറ്റമില്ല. ഒരു കാലചക്രം കണ്ടു, മനുഷ്യൻ അവയെല്ലാം കണ്ടു. ഈ ഭ്രമണം വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കില്ലെന്നും പകരം സ്വയം തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും.

വാക്യം 9, 10 ലെ ശലോമോന്റെ പരാമർശങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ വിവിധ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കും മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ തുടർച്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്കും ബാധകമാണെന്ന് സന്ദർഭം വ്യക്തമാക്കുന്നു. മനുഷ്യ പ്രകൃതം നിലനിന്നിരുന്നു, എപ്പോഴും അതേപടി നിലനിൽക്കും. ഒരു പൊതു അർത്ഥത്തിൽ, ഈ ഭൂമിയിലെ സൂര്യനു കീഴിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വലിയ വർണ്ണനയിൽ മങ്ങുകയും താമസിയാതെ മറക്കുകയും ചെയ്യും.

11-‍ാ‍ം വാക്യത്തിൽ ശലോമോൻ ഇപ്രകാരം എഴുതി: “മുമ്പത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയില്ല; വരുവാനുള്ളവരെക്കുറിച്ചു പിന്നത്തേതിൽ വരുവാനുള്ളവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാകയില്ല. അതുപോലെ, ഒരു തലമുറയിൽ നടന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ അടുത്ത തലമുറ മറക്കും. ഇത് മനുഷ്യ പ്രശസ്തിക്ക് ബാധകമാണ്. ഇന്നത്തെ പ്രശസ്തനും ശക്തനുമായ വ്യക്തിയെ നാളെ മറക്കും. “മനുഷ്യന് എന്ത് ലാഭം?” (വാക്യം. 3). അങ്ങനെ എല്ലാ “കാര്യങ്ങളും” (വാക്യം 10) മാത്രമല്ല, എല്ലാ വ്യക്തികളും വിസ്മൃതിയിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നു.

ഇക്കാരണത്താൽ, ശലോമോൻ തന്റെ പുസ്തകം ഉപസംഹരിക്കുന്നു: “എല്ലാറ്റിന്റെയും സാരം കേൾക്കുക; ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു അവന്റെ കല്പനകളെ പ്രമാണിച്ചുകൊൾക; അതു ആകുന്നു സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടുന്നതു. ദൈവം നല്ലതും തീയതുമായ സകലപ്രവൃത്തിയെയും സകല രഹസ്യങ്ങളുമായി ന്യായവിസ്താരത്തിലേക്കു വരുത്തുമല്ലോ” (സഭാപ്രസംഗി 12:13,14). ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യന്റെ കടമയാണ്, അവന്റെ വിധിയാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവൻ ആത്യന്തിക സന്തോഷം കണ്ടെത്തും. സൂര്യനു കീഴിലുള്ള അവന്റെ പങ്ക് എന്തുതന്നെയായാലും, കഷ്ടതയിലായാലും സമൃദ്ധിയിലായാലും, അവന്റെ സ്രഷ്ടാവിനോട് സ്‌നേഹപൂർവകമായ അനുസരണം അർപ്പിക്കുക എന്നത് അവന്റെ കടമയാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment