സുവിശേഷകരും ശുശ്രൂഷകരും പാസ്റ്റർമാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്ക് ദാനങ്ങൾ നൽകിയെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു, “അവൻ ചിലരെ അപ്പൊസ്തലന്മാരായും ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായും ചിലരെ സുവിശേഷകന്മാരായും ചിലരെ ഇടയന്മാരായും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു; അതു നാം എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിലും ദൈവപുത്രനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലുമുള്ള ഐക്യതയും തികഞ്ഞ പുരുഷത്വവും ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പൂർണ്ണതയായ പ്രായത്തിന്റെ
അളവും പ്രാപിക്കുവോളം ” (എഫെസ്യർ 4:11-12). ഈ കർത്തവ്യത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പങ്ക് നമുക്ക് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കാം:

സുവിശേഷകർ

സുവിശേഷകൻ എന്നതിനുള്ള ഗ്രീക്ക് ” “euaggelistai” പദത്തിന്റെ അർത്ഥം “സുവിശേഷ പ്രസംഗകൻ” എന്നാണ്. (അപ്പൊ 8:4).സുവിശേഷകർ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നില്ല, എന്നാൽ അവർ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സാക്ഷ്യം അവിടെ നൽകി. സുവിശേഷത്തിന്റെ വിശേഷ ദൂത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവരാണ് സുവിശേഷകർ. ആദിമ സഭയിൽ, അവർ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പൂർണ്ണ അധികാരം വിനിയോഗിച്ചിരിക്കില്ല (പ്രവൃത്തികൾ 21:8; 2 തിമോത്തി 4:5). സുവിശേഷകരുടെ ശുശ്രൂഷ പ്രധാനമായും വിജാതീയരിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നു, അതേസമയം പാസ്റ്റർമാരും അധ്യാപകരും പ്രാദേശിക സഭകളെ സേവിച്ചു. ഫിലിപ്പോസ് ഒരു “സുവിശേഷകൻ” ആയിരുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 21:8). പൗലോസ് തിമോത്തിയോട് പറഞ്ഞു, “ഒരു സുവിശേഷകന്റെ ജോലി ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കുക ” (2 തിമോത്തി 4:5).

ശുശ്രൂഷകർ
ഈ പദം ലാറ്റിൻ പദമായ “മന്ത്രി” എന്നതിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത്, അതായത് “സേവകൻ” അല്ലെങ്കിൽ “പരിചാരകൻ”. ക്രിസ്തുമതത്തിൽ, ഉപദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലുള്ള ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഒരു സഭയോ മറ്റ് മതസംഘടനയോ അധികാരപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ശുശ്രൂഷകൻ; വിവാഹങ്ങൾ, സ്നാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശവസംസ്കാരങ്ങൾ പോലുള്ള മുൻനിര സേവനങ്ങൾ; അതുപോലെ സമൂഹത്തിന് ആത്മീയ മാർഗനിർദേശം നൽകുന്നവ. മോശ (പുറപ്പാട് 24:13), ജോഷ്വ (യോശുവ 1:1), അഹരോൻ (പുറപ്പാട് 28:1,3,4), പുരോഹിതന്മാർ (ആവർത്തനം 21:5; യോവേൽ 1) തുടങ്ങിയ ശുശ്രൂഷകർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ ബൈബിൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. :9,13; ജോയൽ 2:17), ലേവ്യർ (സംഖ്യാപുസ്തകം 8:23-26; 2 ദിനവൃത്താന്തം 13:10-12; ജെറമിയ 33:21-22). എൻടിയിൽ, യേശു (മത്തായി 20:28; മർക്കോസ് 10:45), ജോൺ മാർക്ക് (പ്രവൃത്തികൾ 13:5), പൗലോസ് (പ്രവൃത്തികൾ 26:16) എന്നിവർ സത്യത്തിന്റെ ശുശ്രുഷകരായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു.

പാസ്റ്റർമാർ

പാസ്റ്റർ എന്നതിനുള്ള ഗ്രീക്ക് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം “പോയിമെൻ” എന്നാണ്. ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെയോ സഭയുടെയോ ആത്മീയ നേതാവാണ് പാസ്റ്റർ. യേശുക്രിസ്തുവുമായുള്ള വളർന്നുവരുന്ന ബന്ധത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സഭയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. കുട്ടികളുമായി പ്രവർത്തിക്കുക, ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുതിർന്ന പാസ്റ്ററായി സേവിക്കുക എന്നിങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ടം ആളുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു പാസ്റ്റർക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. പുതിയ നിയമത്തിൽ, പാസ്റ്റർ മാരുടെ പ്രവർത്തനം യോഹന്നാൻ 21:16-ൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; പ്രവൃത്തികൾ 20:28, 29; 1 പത്രോസ് 5:2, 3; മുതലായവ, പ്രവൃത്തികൾ 13:1-ലെ പഠിപ്പിക്കൽ വശം; റോമർ 12:7; 1 തിമോത്തി 3:2… മുതലായവ. യജമാനൻ തന്നെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയ്ക്കുന്ന വലിയ പാസ്റ്റർ-അധ്യാപകനായിരുന്നു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.