സുവിശേഷകരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ബൈബിൾ സ്ത്രീകൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്നുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


വനിതാ സുവിശേഷകർ

“അന്ത്യനാളുകളിൽ അത് സംഭവിക്കും, ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ എല്ലാ ജഡത്തിന്മേലും പകരും; നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും, നിങ്ങളുടെ യൌവനക്കാർ ദർശനങ്ങൾ കാണും, നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. എന്റെ ദാസന്മാരുടെമേലും എന്റെ ദാസിമാരുടെമേലും ഞാൻ ആ നാളുകളിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും; അവർ പ്രവചിക്കും” (പ്രവൃത്തികൾ 2:17, 18).

പ്രസംഗത്തിലൂടെയോ വ്യക്തിപരമായ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെയോ സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് സുവിശേഷീകരണം. പുതിയ നിയമം ദൈവവചനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വനിതാ സുവിശേഷകരുടെ പരാമർശങ്ങൾ നൽകുന്നു:

ക്രിസ്തുവിനെ ജീവനോടെ കണ്ടത് ആദ്യമായി കണ്ടതിനാൽ മഗ്ദലന മറിയം മറ്റുള്ളവരോട് അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഓടി (യോഹന്നാൻ 20: 11-18).

ഒരു കിണറ്റിങ്കരയിൽ വെച്ച് യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ ശേഷം സമരിയാക്കാരത്തി തന്റെ നഗരത്തോട് യേശുവിനെപറ്റി പറഞ്ഞു (യോഹന്നാൻ 4:1-42).

ധൂമ്രനൂൽ വ്യാപാരിയായിരുന്ന ലിഡിയ മറ്റുള്ളവരോട് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ഒടുവിൽ അവളുടെ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്തു (പ്രവൃത്തികൾ 16: 11-14).

പ്രിസ്കില്ല, ഭർത്താവ് അക്വിലാസിനോടൊപ്പം, പൗലോസിനൊപ്പം സുവിശേഷം അറിയിച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ: 18: 2-3; 18:18, 18:19, 18:26; റോമർ 16:3-4; 1 കൊരിന്ത്യർ 16:19; 2 തിമോത്തി 4:19) പിന്നീട് അപ്പൊല്ലോസിനെ വചനം കൂടുതൽ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ 18:26).

യുവൊദ്യയെയും സുന്തുകയെയും പൗലോസിന്റെ സുവിശേഷ സംഘത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു (ഫിലിപ്പിയർ 4:2, 3).

അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞ “തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ” സുവിശേഷ വേലയിൽ ഒരു സഹായിയും നല്ല പ്രശസ്തിയും വിശാലമായ സ്വാധീനവുമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു (2 യോഹന്നാൻ 1:1).

ജൂനിയയും ആൻഡ്രോനിക്കസും ആദിമ സഭയിലെ സുവിശേഷ സ്ത്രീ പ്രവർത്തകരുടെ മറ്റൊരു സംഘംമായിരുന്നു (റോമർ 16:7).

കർത്താവിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ജോലി നിർവഹിക്കുന്നതിന് പലപ്പോഴും സ്ത്രീ സുവിശേഷകർക്ക് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അരികിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment