സിനോപ്റ്റിക് സുവിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


മത്തായി, മർക്കോസ്, ലൂക്കോസ് എന്നിവരുടെ സുവിശേഷങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി സിനോപ്റ്റിക് സുവിശേഷങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, കാരണം അവയിൽ ഒരേ കഥകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, പലപ്പോഴും സമാനമായ ക്രമത്തിലും സമാന പദങ്ങളിലും. ഓരോ സുവിശേഷത്തിലും അതുല്യമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മാർക്കോസിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും മത്തായിയുടെയും ലൂക്കോസിന്റെയും പകുതിയോളം ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഒരേസമയം വന്നുകൂടുന്നു, ഒരേ ക്രമത്തിൽ, പലപ്പോഴും പദാനുപദമായി. ഈ പൊതുവായ ഘടകത്തിനെ ട്രിപ്പിൾ പാരമ്പര്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സിനോപ്റ്റിക് സുവിശേഷങ്ങൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം താരതമ്യേന വ്യത്യസ്തമാണ്. സിനോപ്റ്റിക് എന്ന പദം ഗ്രീക്ക് സിൻ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, അതായത് “ഒരുമിച്ച്”, ഒപ്റ്റിക്, “കണ്ടത്” എന്നാണ്.

ഉള്ളടക്കം, ക്രമീകരണം, പ്രത്യേക ഭാഷ എന്നിവയിൽ മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഈ ശക്തമായ സമാന്തരത സാഹിത്യപരമായ പരസ്പരാശ്രിതത്വത്തിന് പരക്കെ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. അവരുടെ സാഹിത്യ ബന്ധത്തിന്റെ കൃത്യമായ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം – “സിനോപ്റ്റിക് പ്രശ്നം” – നൂറ്റാണ്ടുകളായി സജീവമായ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാണ്, ഇത് “എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും ആകർഷകമായ സാഹിത്യ കീറാമുട്ടിയായി” വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷ വീക്ഷണം മാർക്കോസിന്റെ മുൻഗണനയെ അനുകൂലിക്കുന്നു, അതിൽ മത്തായിയും ലൂക്കോസും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒരു ഉറവിടമായി നേരിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ മത്തായിയും ലൂക്കോസും Q എന്ന ഒരു അധിക സാങ്കൽപ്പിക രേഖയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷ വീക്ഷണം മാർക്കോസിന്റെ മുൻഗണനയെ അനുകൂലിക്കുന്നു, അതിൽ മത്തായിയും ലൂക്കോസും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒരു ഉറവിടമായി നേരിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ മത്തായിയും ലൂക്കോസും Q എന്ന ഒരു അധിക സാങ്കൽപ്പിക രേഖയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, ഒരു “Q” പ്രമാണത്തിന് തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. “Q” പ്രമാണത്തിന്റെ ഭാഗമോ ശകലമോ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ആദ്യകാല സഭാപിതാക്കന്മാരാരും അവരുടെ രചനകളിൽ ഒരു സുവിശേഷ “ഉറവിടം” പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, ബൈബിളിന്റെ പ്രചോദനം നിഷേധിക്കുന്ന അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള “പണ്ഡിതന്മാരുടെ” കണ്ടുപിടുത്തമാണ് “Q”.

ഒരേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതമായതിനാൽ സിനോപ്റ്റിക് സുവിശേഷങ്ങൾ വളരെ സമാനമാണ്. ഒരേ സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചവരോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞവരോ ആയ ആളുകൾ എഴുതിയവയാണ്. “പ്രവചനം ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ വന്നതല്ല, ദൈവകല്പനയാൽ മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മനിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ടു സംസാരിച്ചതത്രേ” (2 പത്രോസ് 1:21). യഥാർത്ഥ പ്രവചനം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വെളിപാടാണ്. എന്താണ് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് കർത്താവ് തീരുമാനിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനസ്സിൽ മതിപ്പുളവാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ദൈവത്തിനുവേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിവില്ല.

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment