സാറയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ നമ്മോട് എന്താണ് പറയുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


സാറായി (സാറ) അബ്രാമിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു (ഉൽപത്തി 16:1). ഇരുവർക്കും ഒരേ പിതാവായിരുന്നു, പക്ഷേ അമ്മമാർ വ്യത്യസ്തരാണ് (ഉൽപത്തി 20:12). അക്കാലത്ത് ഇത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സാറായിയും അബ്രാമും യഥാർത്ഥത്തിൽ കൽദയരുടെ ദേശമായ ഊറിൽ ജീവിക്കുകയും ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു (ഉല്പത്തി 12:1-4; 15:6). താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദേശത്തേക്ക് ഊർ വിട്ടുപോകാൻ യഹോവ അബ്രാമിനോട് കൽപ്പിച്ചു. അവർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്ഷാമം നേരിട്ടു, അങ്ങനെ അവർ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി (ഉല്പത്തി 12:10). സാറായി അതിസുന്ദരിയായതിനാൽ ഈജിപ്തുകാർ തന്നെ കൊന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകുമെന്ന് അബ്രാം ഭയപ്പെട്ടു. അതിനാൽ അവൾ തന്റെ സഹോദരിയാണെന്ന് പറയാൻ അവൻ അവളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു (അർദ്ധസത്യം). ഫറവോൻ സാറായിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവളെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എന്നാൽ ദൈവം ഇടപെട്ട് ഫറവോന്റെ ഭവനത്തെ ബാധിക്കുകയും അവൻ അവളെ അബ്രാമിന് തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്തു (ഉല്പത്തി 12).

ദൈവം അവരെ നയിച്ച ദേശത്ത് സാറായിയും അബ്രാമും എത്തി. അവിടെ, ദൈവം അബ്രാമിന് ഒരു മകനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, അവന്റെ സന്തതികൾ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ ആയിരിക്കുമെന്നും (ഉല്പത്തി 15 ൽ ) കനാൻ ദേശം അവർ അവകാശമാക്കുമെന്നുമായിരുന്നു. എന്നാൽ സാറായി വന്ധ്യയായിരുന്നു. പത്തു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു കുട്ടിയും ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ സാറായി തന്റെ ദാസിയായ ഹാഗാറിലൂടെ ഒരു കുട്ടി വേണമെന്ന് അബ്രാമിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവൾ നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ അബ്രഹാം ചെയ്തു, ഹാഗർ ഗർഭം ധരിച്ച് ഇസ്മായേൽ എന്ന മകനെ പ്രസവിച്ചു. ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച ശേഷം, ഹാഗർ സാറായിയെ നോക്കി, സാറായി അവളോട് പരുഷമായി പെരുമാറി, അങ്ങനെ ഹാഗർ ഓടിപ്പോയി. എന്നാൽ കർത്താവ് ഹാഗാറിനോട് മടങ്ങിവന്ന് സാറായിക്ക് വിധേയനാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു (ഉല്പത്തി 16).

പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ദൈവം അബ്രാമിന് സാറായിയിലൂടെ ഒരു മകനെ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ മകൻ-ഇസഹാക്ക്- ഇസ്മായേൽ അല്ല അവന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ പുത്രൻ. കർത്താവ് അബ്രാമിന്റെ പേര് അബ്രഹാം എന്നാക്കി മാറ്റി, അതായത് “ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ പിതാവ്” എന്നർഥം, അവൻ സാറായിയുടെ പേര് “ജാതികളുടെ മാതാവ്” എന്നർഥമുള്ള സാറ ആക്കി മാറ്റി. ദൈവം അബ്രഹാമിനോടുള്ള വാഗ്ദത്തം നിറവേറ്റുകയും സാറ യിസഹാക്കിനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു (ഉല്പത്തി 21:1).

ഇസഹാക്ക് മുലകുടി മാറിയപ്പോൾ അബ്രഹാം ഒരു വിരുന്നു നടത്തി. എന്നാൽ ഹാഗാറിന്റെ മകൻ ഇസ്മായേൽ ഇസഹാക്കിനെ പരിഹസിച്ചു. അതുകൊണ്ട്, ഹാഗാറിനെയും ഇസ്മായേലിനെയും അകലേക്ക്‌ അയയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സാറ അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു. അബ്രഹാം അത് ആഗ്രഹിച്ചില്ല, പക്ഷേ സാറ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യാൻ ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു. അബ്രഹാം ഹാഗാറിനെയും ഇസ്മായേലിനെയും പറഞ്ഞയച്ചു (ഉല്പത്തി 21:8-21) ഇസ്മായേലിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നും ഒരു വലിയ ജനതയാക്കാമെന്നും ഉള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് (ഉല്പത്തി 17:20).

ജീവനുള്ള ദൈവത്തിലും അവന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിലും സാറ വിശ്വസിച്ചു. അവൾക്ക് 90 വയസ്സും അബ്രഹാമിന് 100 വയസ്സും ആണെങ്കിലും, വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഒരു മകനെ നൽകിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് തന്റെ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുമെന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ചു. അവൾ 127-ആം വയസ്സിൽ മരിച്ചു (ഉൽപത്തി 23:1). തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് സാറ അബ്രഹാമിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും ഭവനത്തിൽ അവന്റെ ശിരഃസ്ഥാനത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു (ഉല്പത്തി 18:12). അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് അവളെ എല്ലാ ദൈവഭക്തരായ ഭാര്യമാരുടെയും മാതൃപിതാവായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു (1 പത്രോസ് 3:5-6).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment