സാത്താൻ ഒരുമഹാസർപ്പത്തെപ്പോലെയാണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


സാത്താൻ – ഡ്രാഗൺ

“ഭൂതലത്തെ മുഴുവൻ തെറ്റിച്ചുകളയുന്ന പിശാചും സാത്താനും എന്ന മഹാസർപ്പമായ പഴയ പാമ്പിനെ ഭൂമിയിലേക്കു തള്ളിക്കളഞ്ഞു; അവന്റെ ദൂതന്മാരെയും അവനോടു കൂടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു” (വെളിപാട് 12:9).

ദൈവം ലൂസിഫറിനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ, അവന്റെ സൗന്ദര്യം കുറ്റമറ്റതും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതും, അവന്റെ തെളിച്ചം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതുമായിരുന്നു. (യെഹെസ്കേൽ 28:12-15). ഇന്ന്, ചിലർ പിശാചിനെ കൊമ്പും വാലും ഉള്ള ചുവന്ന, പകുതി മനുഷ്യൻ, പകുതി മൃഗം എന്നിങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാക്ഷസന്റെയോ മഹാസർപ്പത്തിന്റെയോ മൃഗരൂപമുള്ളവനായിട്ടാണ്. ഈ ആശയം പുറജാതീയ പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, അത് പിശാചിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ രാക്ഷസന്മാരെ കെട്ടുകഥകളായി തള്ളിക്കളയുന്നുവെന്നും അങ്ങനെ അവർ അവന്റെ അസ്തിത്വത്തെ മൊത്തത്തിൽ നിഷേധിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അവനറിയാം.

“സാത്താൻ തന്നെത്തന്നെ വെളിച്ചദൂതനായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു” (2 കൊരിന്ത്യർ 11:14) എന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞു. ദൈവത്തിന്റെയും അവന്റെ വിശുദ്ധ മാലാഖമാരുടെയും പരമോന്നത ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വെളിച്ചം (മത്തായി 28:2, 3; 1 തിമോത്തി 6:16; 1 യോഹന്നാൻ 1:5; വെളിപ്പാട് 21:23, 24). ദൈവമോ അവന്റെ ദൂതന്മാരോ എപ്പോൾ എവിടെ പോയാലും അവർ വെളിച്ചം വീശുകയും ഇരുട്ടിനെ മായ്ച്ചുകളയുകയും ചെയ്യുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 26:18; കൊലൊസ്സ്യർ 1:13). നേരെമറിച്ച്, ഇരുട്ട് സാത്താനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു (ലൂക്കോസ് 22:53; 2 കൊരിന്ത്യർ 6:14; എഫെസ്യർ 6:12).

വെളിപാട് 12:9-ലെ ഒരു മഹാസർപ്പത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം പ്രതീകാത്മകം മാത്രമാണെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സാത്താനും അവന്റെ ഭൂതങ്ങൾക്കും നീതിമാന്മാരായി, പുരോഹിതന്മാരായിപ്പോലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനും ഭാവിക്കാനും കഴിയും. സാത്താൻ മനുഷ്യർ കാൺകെ ആകാശത്തുനിന്നു ഭൂമിയിലേക്കു തീ ഇറങ്ങുമാറു വലിയ അടയാളങ്ങൾ പ്രവൃത്തിക്കയും (വെളിപാട് 13:13).

സാത്താൻ യേശുവിനെപ്പോലും അനുകരിക്കും. അവന്റെ വഞ്ചനാശക്തി വളരെ വലുതായിരിക്കും, എന്നാൽ അവനെ കാണാൻ പോകാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ ഏക സുരക്ഷ. യേശു തന്റെ അനുഗാമികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, “അപ്പോൾ, ‘ഇതാ, ക്രിസ്തു ഇവിടെ’ എന്നോ ‘അവിടെ’ എന്നോ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കരുത്. എന്തെന്നാൽ, കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും സാധ്യമെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെപ്പോലും വഞ്ചിക്കാൻ വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. നോക്കൂ, ഞാൻ നിന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ അവർ നിന്നോടു: നോക്കൂ, അവൻ മരുഭൂമിയിൽ എന്നു പറഞ്ഞാൽ പുറത്തു പോകരുതു; അല്ലെങ്കിൽ ‘നോക്കൂ, അവൻ അകത്തെ മുറികളിലാണ്!’ വിശ്വസിക്കരുത്” (മത്തായി 24:23-26).

വെളിപാട് 12:3-ൽ, മഹാസർപ്പത്തെ “ചുവപ്പ്” എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, കാരണം ദൈവത്തിന്റെ സഭയുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധത്തിലും അവൻ പീഡകന്റെയും നശിപ്പിക്കുന്നവന്റെയും റോളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനാൽ, അവൻ ധാരാളം രക്തം ചൊരിഞ്ഞു. യുഗങ്ങളിലുടനീളം, അത്യുന്നതന്റെ മക്കളെ നശിപ്പിക്കുക എന്നത് അവന്റെ ഉദ്ദേശ്യവും ലക്ഷ്യവുമായിരുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.