സാത്താൻ ഉള്ള ഭൂമിയിൽ എന്തിനാണ് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത്?

BibleAsk Malayalam

സ്നേഹം സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ

തുടക്കത്തിൽ തന്നെ, ദൈവത്തിന് വളരെ കഠിനമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു: തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ അവൻ ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുമോ? കർത്താവിന്റെ തീരുമാനം അവന്റെ മുന്നറിവിലൂടെ കൂടുതൽ കഠിനമാക്കി (യെശയ്യാവ് 46:10). ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്നത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് അവൻ കണ്ടു.

തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സൃഷ്ടികൾക്ക് മാത്രമേ തന്നോട് അർത്ഥവത്തായ ബന്ധം പുലർത്താൻ കഴിയൂ എന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു (2 കൊരിന്ത്യർ 3:17). എന്തെന്നാൽ, ദൈവത്തെ തിരസ്‌കരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ, അവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടാകില്ല (ഗലാത്യർ 5:13-14). ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, പകരം സ്നേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു (വെളിപാട് 3:20). സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സാരം നിർബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാകുക എന്നതാണ്, എടുക്കുന്ന ഏതൊരു തീരുമാനവും വ്യക്തിയുടെ സ്വന്തം തീരുമാനമാണ് (യോശുവ 24:14,15).

അതിനാൽ, തന്റെ സൃഷ്ടികൾ തനിക്കെതിരെ പോകാൻ സ്വതന്ത്രമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവകാശം ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും, സ്വാതന്ത്ര്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്നു, എന്തായാലും അവരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു (എഫെസ്യർ 3:12). ഒരിക്കൽ ഈ തീരുമാനമെടുത്താൽ, അവന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ ഒഴിവാക്കുന്നത് തെറ്റായിരിക്കില്ല, കാരണം അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ, തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം യാഥാർത്ഥ്യമാകില്ല.

സാത്താൻ ഉള്ള ഭൂമിയിൽ ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

ദൈവം മാലാഖമാരെ സൃഷ്ടിച്ചത് തികഞ്ഞവരും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയുമാണ്, എന്നാൽ ലൂസിഫർ (സാത്താൻ) ദൈവത്തിനെതിരെ മത്സരിക്കാൻ തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു, ആ ദുഷിച്ച പ്രവർത്തനത്തിൽ നിരവധി ദൂതന്മാർ അവനെ അനുഗമിച്ചു (വെളിപാട് 12:4). ലൂസിഫർ ഒരു ഉന്നത മാലാഖ നേതാവായിരുന്നു, അവന്റെ കലാപത്തിന് ഒഴികഴിവില്ല.

“സ്വർഗ്ഗത്തിൽ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു: മൈക്കിളും അവന്റെ ദൂതന്മാരും മഹാസർപ്പവുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു; മഹാസർപ്പവും അവന്റെ ദൂതന്മാരും യുദ്ധം ചെയ്‌തു, പക്ഷേ അവർ ജയിച്ചില്ല, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്താനായില്ല. അങ്ങനെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ വഞ്ചിക്കുന്ന പിശാചും സാത്താനും എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന പുരാതന സർപ്പമായ മഹാസർപ്പത്തെ പുറത്താക്കി; അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു, അവന്റെ ദൂതന്മാരും അവനോടുകൂടെ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു” (വെളിപാട് 12:7-9).

സാത്താനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷം, ദൈവം നമ്മുടെ സമ്പൂർണ്ണ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു (ഉല്പത്തി 1). കർത്താവ് നമ്മുടെ ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾക്ക് (ആദാമിനും ഹവ്വായ്ക്കും) വിശ്വസ്തതയുടെ ഒരു പരീക്ഷണം നൽകി, അതായത്, “നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ” വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കരുത് (ഉല്പത്തി 2:17). സാത്താൻ ഒരു സർപ്പത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ആദാമിനെയും ഹവ്വായെയും വഞ്ചിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ അവരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ വീണു (ഉൽപത്തി 3).

എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ അനന്തമായ കാരുണ്യത്താൽ രക്ഷയുടെ പദ്ധതി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. പിതാവ് തന്റെ നിരപരാധിയായ പുത്രനെ അയച്ചത് മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങളുടെ ശിക്ഷയാണ്. “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16).

ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ തുറന്നുകാട്ടൽ, അവന്റെ നീതിയും കരുണയും പൂർണ്ണമായി തൃപ്തിപ്പെട്ട കുരിശിൽ ആയിരുന്നു. പാപം അതിന്റെ ശിക്ഷയെ നേരിടണമെന്ന് ദിവ്യനീതി ആവശ്യപ്പെട്ടു, എന്നാൽ ദൈവപുത്രന്റെ സ്വമേധയാ ഉള്ള യാഗത്താൽ ദൈവിക കരുണ മനുഷ്യരാശിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഇതിനകം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു (1 പത്രോസ് 1:20; എഫെസ്യർ 3:11; 2 തിമോത്തി 1:9; വെളിപ്പാട്. 13:8). “ദയയും വിശ്വസ്തതയും തമ്മിൽ എതിരേറ്റിരിക്കുന്നു നീതിയും സമാധാനവും തമ്മിൽ ചുംബിച്ചിരിക്കുന്നു” (സങ്കീർത്തനം 85:10).

ക്രൂശിൽ സാത്താന്റെ മേൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിജയം, പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള പാപത്തിന്റെ അന്തിമ നാശത്തിന് ഉറപ്പുനൽകുന്നു (ഉല്പത്തി 3:15). ഇത് സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനത്തിലായിരിക്കും (വെളിപാട് 20:10). എന്നാൽ
ക്രിസ്തു ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റത് പരിക്കേൽക്കാതെയല്ല. സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയെ സർപ്പം ക്ഷതമേല്പിച്ച മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ അടയാളങ്ങളോടുകൂടിയായിരിക്കും അവന്റെ കൈകളിലും കാലുകളിലും ആണിപ്പാടുകൾ അവന്റെ വശത്തെ പാടുകളും ശാശ്വതമായിരിക്കും. (യോഹന്നാൻ 20:25; സഖറിയാ 13:6).

അവസാനം, ദൈവം അവന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും മുമ്പായി ന്യായീകരിക്കപ്പെടും (സങ്കീർത്തനം 22:27). തന്നെത്തന്നെ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ പോലും തൻറെ സൃഷ്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു സ്നേഹനിധിയും നീതിമാനും ആയ ദൈവമാണെന്ന് അവന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കും. “സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം മറ്റൊന്നില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:13).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

More Answers: