സാത്താനും അവന്റെ ദൂതൻമാരും മറ്റ് താരസമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അന്യഗ്രഹജീവികളെപ്പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമോ?

സാത്താനും അവന്റെ ദൂതൻമാരും തീർച്ചയായും മറ്റ് താരാപഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അന്യഗ്രഹജീവികളെപ്പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. ഒരു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മാലാഖയായതിനാൽ, പിശാചിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ജീവരൂപവും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല, എന്നാൽ മനുഷ്യർക്ക് വീഡിയോ ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിവുള്ളതുപോലെ അവന് ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.

മോശയുടെയും അഹരോന്റെയും കാലത്ത് ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പുറജാതീയ മാന്ത്രികന്മാർ അഹരോന്റെ അമാനുഷിക പ്രവൃത്തി അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ തന്റെ വടിയെ ജീവനുള്ള പാമ്പാക്കി മാറ്റി, “ഓരോരുത്തരും (മന്ത്രവാദികൾ) എറിഞ്ഞു. അവന്റെ വടി താഴെയിട്ടു, അത് ഒരു പാമ്പായി. എന്നാൽ മാന്ത്രികരുടെ പാമ്പുകൾ യഥാർത്ഥമല്ലാത്തതിനാൽ, അഹരോന്റെ യഥാർത്ഥ പാമ്പ് അവരുടെ എല്ലാ വ്യാജ പാമ്പുകളേയും “വിഴുങ്ങി” (പുറപ്പാട് 7:12).

സാത്താനും അവന്റെ ദുഷ്ടദൂതന്മാർക്കും അന്യഗ്രഹജീവികളെപ്പോലെ തെറ്റായ അത്ഭുതങ്ങളോ വ്യാമോഹങ്ങളോ ചെയ്യാൻ കഴിയും. വെളിപ്പാട് 16:14 പറയുന്നു: “അവർ പിശാചുക്കളുടെ ആത്മാക്കളാണ്, അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.” സാത്താൻ താനും വെളിച്ചദൂതന്റെ വേഷം ധരിക്കുന്നുവല്ലോ. (2 കൊരിന്ത്യർ 11:14), അതിലും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന, ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ: “കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും, സാധ്യമെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെപ്പോലും വഞ്ചിക്കാൻ വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും” (മത്തായി 24:24).

ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. വാസ്‌തവത്തിൽ, പിശാച്‌ തന്റെ അത്ഭുതങ്ങളാൽ ലോകത്തെ വഞ്ചിക്കുമെന്ന്‌ ബൈബിൾ നമ്മോടു പറയുന്നു: “അതു മനുഷ്യർ കാൺകെ ആകാശത്തുനിന്നു ഭൂമിയിലേക്കു തീ ഇറങ്ങുമാറു വലിയ അടയാളങ്ങൾ പ്രവൃത്തിക്കയും” (വെളിപാട് 13:13, 14). ബൈബിൾ പഠിക്കുകയും യേശുവുമായി ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയാനും അങ്ങനെ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മെ സംരക്ഷിക്കാനും നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നു. “കരുതലുള്ളവരായിരിക്കുക, ജാഗരൂകരായിരിക്കുക; എന്തെന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ എതിരാളിയായ പിശാച് അലറുന്ന സിംഹത്തെപ്പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങണമെന്ന് അന്വേഷിച്ച് ചുറ്റിനടക്കുന്നു” (1 പത്രോസ് 5:8).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More answers: