സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്

SHARE

By BibleAsk Malayalam


1000 വർഷം അഥവാ സഹസ്രാബ്ദത്തെ കുറിച്ച് വെളിപാട് 20-ാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. “മരിച്ചവരിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ ആയിരം വർഷം കഴിയുന്നതുവരെ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല. “ആയിരം വർഷം കഴിയുമ്പോൾ, സാത്താൻ അവന്റെ തടവറയിൽ നിന്ന് അഴിച്ചുവിടപ്പെടും, ജാതികളെ വഞ്ചിക്കാൻ പുറപ്പെടും” (വെളിപാട് 20:5, 7, 8).

1000 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം

സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ (യേശു മൂന്നാം പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ) ദുഷ്ടന്മാർ ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടും. സാത്താൻ, അവന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് അഴിച്ചുമാറ്റപ്പെടും, തുടർന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ ആളുകൾ (ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും) നിറഞ്ഞ ഒരു ഭൂമി ഉണ്ടായിരിക്കും. “സാത്താൻ … ഭൂമിയിലെ രാഷ്ട്രങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ പുറപ്പെടും, … അവരെ യുദ്ധത്തിന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പോകും: അവരുടെ എണ്ണം കടലിലെ മണൽ പോലെയാണ്. അവർ ഭൂമിയുടെ എല്ലായിടത്തും കയറി, വിശുദ്ധന്മാരുടെ പാളയത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട നഗരത്തെയും വളഞ്ഞു” (വെളിപാട് 20:7-9).

പുതിയ ജറുസലേം

പുതിയ ജറുസലേം നഗരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കും, അതിലെ എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരും (വെളിപാട് 21:2,3). സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാരെ സാത്താൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തും, അവർ ഏകീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് പുതിയ യെരൂശലേമിനെ കീഴടക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നഗരം വളയാൻ തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെ അണിനിരത്തും.

എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയും എല്ലാം ചാരമായി മാറുകയും ചെയ്യും. “ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്ന നാളിൽ ദുഷ്ടന്മാർ നിങ്ങളുടെ കാലിൻകീഴിൽ വെണ്ണീറാകും, സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു” (മലാഖി 4:3).

നരകാഗ്നി 

ഈ തീ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിശാചിനും അവന്റെ മാലാഖമാർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് (മത്തായി 25:41). എന്നാൽ പിശാചിന്റെ കലാപത്തിൽ ചേരുന്നവരെയും അത് നശിപ്പിക്കും. “ദൈവത്തിൽനിന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു തീ ഇറങ്ങി അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു. അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാചിനെ തീയുടെയും ഗന്ധകത്തിന്റെയും തടാകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു” … “ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ മരണം” (വെളിപാട്. 20:9)., 10;21:8). ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് പുനരുത്ഥാനമില്ല. സഹസ്രാബ്ദത്തിനു ശേഷം അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.