സമ്പത്തും വിജയവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പാപമാണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


മർക്കോസ് 10:23-ൽ നാം വായിക്കുന്നത്, “യേശു ചുറ്റും നോക്കി തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ധനവാന്മാർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് എത്ര പ്രയാസമാണ്!” സമ്പത്തുണ്ടായതിന് ദൈവം ആരെയും കുറ്റംവിധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ധനത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ നിർണായക മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നു. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലല്ല, മുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നാം ഹൃദയം പതിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം.

യേശു ദൈവാനുഗ്രഹത്തെ സമ്പത്തുമായി തുലനം ചെയ്താൽ, യേശു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടില്ല, കാരണം മത്തായി 8:20 ൽ “കുറുക്കന്മാർക്ക് കുഴികളും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്ക് കൂടുകളും ഉണ്ട്, എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രന് തലചായ്ക്കാൻ ഒരിടവുമില്ല”. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത് ലഭിക്കുന്നത് യേശുവിനെയും അവന്റെ പാതയെയും അറിയുന്നതിലൂടെയാണ്. “യേശു എന്തു ചെയ്യും?” എന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്വയം ചോദിക്കാം.

ലൂക്കോസ് 12:33-34-ൽ, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത് മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ ധനസമ്പത്തുകൾ  കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കാണ് ലഭിക്കുകയെന്ന് യേശു പറയുന്നു. എന്നെങ്കിലും, ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും കത്തിനശിക്കപ്പെടും, എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നത് എന്നെന്നേക്കുമായി നിലനിൽക്കും. അതിനാൽ, നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ അല്ല പിന്നെയോ  സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിധി സംഭരിക്കാം “നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം എവിടെയാണോ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും ഉണ്ടാകും” (മത്തായി 6:21).

യേശു പറഞ്ഞു, “ഒരു ദാസനും രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഒന്നുകിൽ അവൻ ഒരുവനെ വെറുക്കുകയും അപരനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരുവനോട് അർപ്പിക്കുകയും മറ്റേയാളെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെയും പണത്തെയും സേവിക്കാനാവില്ല” (ലൂക്കാ 16:13). വിശ്വസ്തർക്ക് മഹത്തായ സ്വർഗ്ഗീയ സമ്പത്ത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, “ജയിക്കുന്നവൻ എല്ലാം അവകാശമാക്കും, ഞാൻ അവന്റെ ദൈവവും അവൻ എന്റെ പുത്രനുമായിരിക്കും” (വെളിപാട് 21: 7) കാരണം “നാം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ, നാം ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളാണ്. ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം അവകാശികളും” (റോമർ 8:17).

ദൈവം  ഐശ്വര്യത്തിന് എതിരല്ല, സമ്പത്തിനെ കൊതിക്കുന്നവർക്കെതിരാണ്. പൗലോസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു, “ദ്രവ്യാഗ്രഹി ഇവർക്കു ആർക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെയും ദൈവത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിൽ അവകാശമില്ല എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ.” (എഫെസ്യർ 5:5).

ക്രിസ്തുവിനെ വ്യക്തിപരമായ രക്ഷകനായി അറിയുകയും നമ്മുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും അവനോട് അനുരൂപമാക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുദിനം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായ മനസ്സുള്ളതിൻറെ രഹസ്യം (റോമർ 12:1-2). നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു (ഫിലിപ്പിയർ 4:13).

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.