സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യാനുള്ള അന്ത്യകാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും?

Author: BibleAsk Malayalam


ഇതേ ചോദ്യം ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു, “പറയൂ, ഇവ എപ്പോൾ സംഭവിക്കും? നിന്റെ വരവിന്റെയും യുഗാന്ത്യത്തിന്റെയും അടയാളം എന്തായിരിക്കും? (മത്തായി 24:3). സാങ്കേതികമായി അവസാന കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ. യേശു പ്രതികരിച്ചു: “സൈന്യത്താൽ യെരൂശലേമിനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ നാശം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു അറിയുക. അപ്പോൾ യഹൂദ്യയിലുള്ളവർ മലകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകട്ടെ” (ലൂക്കാ 21:20, 21). അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു: “വീടിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നും എടുക്കാൻ ഇറങ്ങരുത്” (മത്തായി 24:17).

ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനവും ലോകത്തിന്റെ “അവസാനവും” എന്ന നിലയിൽ യഹൂദ ജനതയുടെ “അവസാന”ത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരത്തിൽ യേശു ലയിച്ചു. അങ്ങനെ, ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ അവസാന രംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കേണ്ടവരുടെ പ്രയോജനത്തിനും പ്രഭാഷണം നടത്തപ്പെട്ടു. മത്തായി 24:4-14 പ്രാഥമികമായി യെരൂശലേമിന്റെ പതനത്തിലേക്കും അവയിൽ ചിലത് രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ കാലത്തിലേക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു, എന്നാൽ 21-30 വാക്യങ്ങൾ രക്ഷകന്റെ രണ്ടാം വരവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ജറുസലേമിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അടയാളം ശൂന്യമാക്കലിന്റെ മ്ളേച്ഛത സ്ഥാപിക്കുന്നതായിരുന്നു. “സൈന്യങ്ങൾ യെരൂശലേമിനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ശൂന്യകാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞുകൊൾവിൻ” (ലൂക്കാ 21:20). പ്രവചിക്കപ്പെട്ട സംഭവം 70 എഡിയിൽ റോമക്കാരാൽ
ജറുസലേമിന്റെ നാശമാണ്, അക്കാലത്ത് പുറജാതീയ റോമിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ ഒരു വിശുദ്ധ പ്രദേശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.

അതുപോലെ, അന്ത്യകാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലം വരുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള സിഗ്നൽ എന്തായിരിക്കും? പുറപ്പാട് 20:3-17-ൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ ദൈവനിയമങ്ങളെ പരസ്യമായി ലംഘിക്കുന്ന വ്യാജമത നിയമങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ മതേതര ശക്തികൾ ദൈവജനത്തെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ. അത് പലായനം ചെയ്യാനും അഭയം തേടാനുമുള്ള അടയാളമായിരിക്കും. എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ മക്കളെ പരിപാലിക്കുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു (യെശയ്യാവ് 33:16).

എന്നാൽ അതുവരെ, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഭയമില്ലാതെ ദൈവസത്യം ആരാധിക്കാനും പ്രഘോഷിക്കാനും കഴിയും. നെഹെമ്യാവിനെയും പൗലോസിനെയും പോലെ, അവർ ലോകത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ പിശാചിനെ അനുവദിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ലോകത്തെ സുവിശേഷവത്കരിക്കാനും എല്ലാ ജനതകളിലേക്കും സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കാനും (മത്തായി 24:14) ദൈവം തന്റെ മക്കളെ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പായിരിക്കാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു (മത്തായി 5:13). ഈ സമയം നമുക്ക് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment