സമാഗമനകൂടാരത്തിലെ താമ്രത്തൊട്ടി എന്തിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്‌തു?

Author: BibleAsk Malayalam


താമ്രത്തൊട്ടി

യഹൂദ കൂടാരത്തിലെ താമ്രത്തൊട്ടി വളരെ മിനുക്കിയ വെങ്കല തടമായിരുന്നു, വൃത്താകൃതിയിലോ ഓവൽ ആകൃതിയിലോ ആയിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ സ്ത്രീകൾ സ്വമേധയാ വഴിപാടായി നൽകിയ കണ്ണാടികളിൽ നിന്നാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത്: “അവൻ വെങ്കലത്തോടുകൂടിയ തൊട്ടിയും അതിന്റെ ചുവടും താമ്രംകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കി; 38:8).

താമ്രത്തൊട്ടി കഴുകാൻ ഉപയോഗിച്ചു. പുരോഹിതന്മാർ സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴോ ഹോമയാഗപീഠത്തിങ്കൽ യാഗം അർപ്പിക്കുമ്പോഴോ ഓരോ തവണയും ശുചീകരണം നടത്തണം. “അവർ സമാഗമനക്കുടാരത്തിൽ കടക്കുമ്പോഴോ, ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ യാഗപീഠത്തിങ്കൽ എത്തുമ്പോഴോ, കർത്താവിന് ദഹനയാഗം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ, അവർ മരിക്കാതിരിക്കാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം” (പുറപ്പാട് 30: 20), മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അവർ സ്വയം പാപത്തിന്റെ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരായിരിക്കണം (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 51:7; യെശയ്യാവ് 52:11; യോഹന്നാൻ 13:10, 11).

സോളമന്റെ ആലയത്തിൽ, “ഉരുക്കിയ കടലും” “പത്ത് തോട്ടിയും” യഥാർത്ഥമായതിന് പകരമായി (1 രാജാക്കന്മാർ 7:23-26, 38). സമാഗമനകൂടാരത്തിന്റെ പ്രവേശനകവാടത്തിനും ഹോമയാഗപീഠത്തിനും ഇടയിലുള്ള തിരുനിവാസത്തിന്റെ പ്രാകാരത്തിൽ അത് അതിന്റെ “കാലിൽ” അല്ലെങ്കിൽ അടിത്തറയിൽ നിന്നു.

താമ്രത്തൊട്ടി എന്തിനെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു?

സാധാരണഗതിയിൽ, താമ്രത്തൊട്ടി സ്നാനത്തിന്റെ സ്നാന ശുശ്രുഷയിലൂടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകുന്നതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതി, “എന്നാൽ നിങ്ങൾ കഴുകപ്പെട്ടു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിലും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാലും നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു” (1 കൊരിന്ത്യർ 6:11 കൂടാതെ എഫെസ്യർ 5:26; വെളിപ്പാട് 7: 14).

മാനസാന്തരപ്പെട്ട പാപിയിൽ സംഭവിച്ച പാപം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന്റെ ആന്തരികമായ അനുഭവത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ അടയാളമോ, അംഗീകാരമോ, സമ്മതമൊ ആണ് സ്നാനം. എല്ലാവർക്കുമായി ചൊരിയപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി അനുഭവിക്കുന്ന വീണ്ടും ജനനത്തിന്റെ അത്ഭുതമാണ് പാപത്തിന്റെ കഴുകൽ. യേശു പറഞ്ഞു, “ഇത് അനേകർക്കുവേണ്ടി പാപമോചനത്തിനായി ചൊരിയപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ രക്തമാണ്” (മത്തായി 26:28 എഫെസ്യർ 1:7; എബ്രായർ 9:14, 22).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment