“സമയം പൂർത്തിയായി, ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന വാക്യത്താൽ യേശു എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യേശു പറഞ്ഞു, “സമയം തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു; അനുതപിക്കുകയും സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുക” (മർക്കോസ് 1:15). ഈ വാക്കുകൾ മിശിഹാ വന്ന് അവന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രാവചനിക സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (മത്തായി 13:30; 16:3; 21:34; 26:18; ലൂക്കോസ് 19:44; യോഹന്നാൻ 7:6; റോമർ 5:6; എഫെസ്യർ 1:10). യേശുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം, സമയം പൂർത്തീകരിച്ചു, ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നായിരുന്നു യോഹന്നാന്റെ സന്ദേശം (മത്തായി 3:2). കാലാവസാനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഈ പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കുന്നു (മർക്കോസ് 13:33; ലൂക്കോസ് 21:8; എഫെസ്യർ 1:10; വെളിപ്പാട് 1:3).

മിശിഹൈക രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നതിന്റെ പ്രഖ്യാപനമായി യഹൂദന്മാർ ഈ പ്രഖ്യാപനം മനസ്സിലാക്കി. അവരുടെ മനസ്സിൽ, യോഹന്നാനെപ്പോലെ, ഒരു ഭൗമിക രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതും അവരുടെ എല്ലാ ശത്രുക്കളുടെ (അക്കാലത്തെ റോമാക്കാർ) മേൽ വിജയവും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.

യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലുടനീളം സത്യത്തിന്റെ ഈ തെറ്റായ പ്രയോഗം തുടർന്നു, പുനരുത്ഥാനത്തിനുശേഷവും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായില്ല (ലൂക്കോസ് 24:13-32; പ്രവൃത്തികൾ 1:6, 7) തന്റെ രാജ്യം ഈ ലോകത്തിന്റേതല്ല, മറിച്ച് ഹൃദയത്തിലാണെന്നും അത് ആത്മീയമാണെന്നും യേശു പഠിപ്പിച്ചു. (മത്തായി 4:17, 5:3; മർക്കോസ് 13:1-52).

കൂടുതൽ നേരിട്ടുള്ള അർഥത്തിൽ, “സമയം പൂർത്തിയായി” എന്ന യേശുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ദാനിയേൽ 9:24-27-ലെ 70 ആഴ്‌ചകളെ പരാമർശിക്കുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ “മിശിഹാ രാജകുമാരൻ” “അനേകരുമായുള്ള ഉടമ്പടി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും” “ഛേദിക്കപ്പെടുകയും” ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ നാളുകളിൽ, ദാനിയേലിന്റെ ഈ കാലഘട്ടം ഏതാണ്ട് അവസാനത്തിലാണെന്ന് ചിലർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. “സമയത്തിന്റെ പൂർണത വന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു” (ഗലാത്യർ 4:4). യേശു തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, അവന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം പാകമായിരുന്നു.

എഴുപത് ആഴ്‌ചകളെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക ഡാനിയേലിലെ 70 ആഴ്ചകൾ വിശദീകരിക്കാമോ?.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.