സഭയിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്ക് എന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


സഭയിലെ സ്ത്രീകളുടെ പങ്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിവാദ വിഷയമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കാര്യമായ വിധത്തിൽ കർത്താവിനെ സേവിക്കുമ്പോൾ, പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഒരേ ശേഷിയിലും ഒരേ കർത്തവ്യത്തിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല. സ്ത്രീകൾ നിയുക്ത പാസ്റ്റർമാരായോ മൂപ്പന്മാരോ ആയി സേവിക്കരുതെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമാണ്, കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പുരുഷന്മാരെക്കാൾ നേതൃത്വപരമായ റോളുകളിൽ അവരെ പ്രതിഷ്ഠിക്കും. പൗലോസ് എഴുതി, “ഒരു സ്ത്രീയെ പഠിപ്പിക്കാനോ പുരുഷൻ്റെമേൽ അധികാരം പുലർത്താനോ ഞാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല, അല്ലാതെ മിണ്ടാതിരിക്കാനാണ്. എന്തെന്നാൽ ആദ്യം ആദാമും പിന്നീട് ഹവ്വയും രൂപപ്പെട്ടു. ആദാം വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടില്ല, സ്ത്രീ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു, അതിക്രമത്തിൽ വീണു” (1 തിമോത്തി 2:11-14; 1 കൊരിന്ത്യർ 14:34,35).

ബൈബിളിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്ക്

കർത്താവ് സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള നിരവധി റോളുകൾ ഉണ്ട്:

  1. ദെബോറ ഇസ്രായേലിലെ ഒരു ന്യായാധിപതിയിരുന്നു (ന്യായാധിപന്മാർ 4:4).
  2. ഹുൽദായും അന്നയും പ്രവാചകിമാരായി സേവിച്ചു (2 ദിനവൃത്താന്തം 34:22; ലൂക്കോസ് 2:36).
  3. സ്ത്രീകൾ യേശുവിനും ശിഷ്യന്മാർക്കും ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു (മത്തായി 28:1-10; ലൂക്കോസ് 8:3; 23:49; യോഹന്നാൻ 11:1-46; 12:1-8).
  4. ഫിയോബ്, ഒരു ഡീക്കത്തിയായി സേവിച്ചു (റോമർ 16:1).
  5. പ്രിസില്ല, ഒരു സുവിശേഷകിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ 18:26).
  6. സ്ത്രീകൾക്ക് ആത്മീയ വരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുകയും ചെയ്തു (1 കൊരിന്ത്യർ 12:27-31; റോമർ 12:3-8; 1 പത്രോസ് 4:8-11).
  7. പഠിപ്പിക്കലും (തീത്തോസ് 2:4) പ്രവചനവും (പ്രവൃത്തികൾ 2:17, 18; 21:9; 1 കൊരിന്ത്യർ 11:5) ഉൾപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിന് ആത്മീയോന്നതി നേടാൻ സ്ത്രീകളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
  8. പ്രായമായ സ്ത്രീകൾ ചെറുപ്പക്കാരായ സ്ത്രീകളെ പഠിപ്പിച്ചു (തീത്തോസ് 2:3-5).
  9. സ്ത്രീകൾ കുട്ടികളെ ശുശ്രൂഷിച്ചു (തീത്തോസ് 2:3-5).
  10. സ്ത്രീകൾ ദരിദ്രരെ ശുശ്രൂഷിച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ 9:36).

ഉപസംഹാരം

അങ്ങനെ, സ്ത്രീകൾ പല തരത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചെങ്കിലും പുരുഷന്മാർക്ക് സഭാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കർത്തവ്യം നൽകിയതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇതിനർത്ഥം സ്ത്രീകൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കഴിവ് കുറവാണെന്നല്ല; കർത്താവ് തൻ്റെ വേലയിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വ്യത്യസ്തമായ വേഷങ്ങൾ നൽകി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവൻ്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.