സഭയിൽ ഒരു ആധുനിക പ്രവാചകന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവത്തിന്റെ അന്ത്യകാല സഭയ്ക്ക് പ്രവചനവരം ഉണ്ടായിരിക്കും. ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, “അന്ത്യകാലത്തു ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും; നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും; നിങ്ങളുടെ യൗവ്വനക്കാർ ദർശനങ്ങൾ ദർശിക്കും” (പ്രവൃത്തികൾ 2:17).

ഒരു ആധുനിക പ്രവാചകന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ബൈബിൾ ഉത്തരം നൽകുന്നു, “യഹോവയായ കർത്താവു പ്രവാചകന്മാരായ തന്റെ ദാസന്മാർക്കു തന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്കയില്ല” (ആമോസ് 3:7). തന്റെ പ്രവാചകൻമാർ മുഖേന ജനങ്ങൾക്ക് ആദ്യം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതുവരെ തന്റെ ശിക്ഷ അവരുടെ മേൽ വരുത്തുന്നില്ല എന്ന വസ്തുതയിലൂടെ ദൈവം തന്റെ കരുണ കാണിക്കുന്നു. റോമാക്കാർ യെരൂശലേമിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, നഗരത്തിന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് യേശു മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞു. അതുപോലെ, നമ്മുടെ ആധുനിക കാലത്ത്, ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ലോകത്തിന്റെ നാശത്തിന് മുമ്പ്, ദൈവം തന്റെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ലോകത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും.

യേശുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു ചടങ്ങ്. ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു, “…ദൈവത്തെ നമസ്കരിക്ക; യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യമോ പ്രവചനത്തിന്റെ ആത്മാവു തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു” (വെളിപാട് 19:10). പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആദ്യമായി അയച്ചത് യേശുവിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനാണ് (യോഹന്നാൻ 15:26), അവന്റെ സാക്ഷ്യം യേശുവിന്റെ വ്യക്തിപരമായ സാക്ഷ്യത്തിന് തുല്യമാണ്. യേശുവിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയെന്നത് പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രത്യേകമായ പ്രവർത്തനമായതിനാൽ (വെളി. 1:1), പ്രവചനവരത്തിന്റെ പ്രകടനത്താൽ അന്തിമകാല സഭയെ വേർതിരിക്കും.

കൂടാതെ, പ്രവാചകന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷ വിശ്വാസികളിൽ പുനരുജ്ജീവനം കൊണ്ടുവരും, അവർക്ക് ആത്മാവിന്റെ വരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. 1 കൊരിന്ത്യർ 1:5-8-ൽ, സഭയ്ക്ക് “ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യം” ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് വരെ “ഒരു ദാനത്തിലും പിന്നോക്കം പോകില്ലെന്നും” പൗലോസ് എഴുതുന്നു. വിശ്വാസികളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചൊരിയുന്നതിന്റെ അനുഗ്രഹം, സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതിനും അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വേരൂന്നിയതിനും ദൈവസ്നേഹം ലോകത്തോട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രാപ്തരാക്കും.

ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ സഭയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങൾ ലഭിക്കും (വാക്യം 7). ഈ സമ്മാനങ്ങൾ 1. കൊരിന്ത്യർ ൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 12:1, 4-10, 28; Eph. 4:8, 11-13. വചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഐക്യത്തിലും (യോഹന്നാൻ 17:11-23) യേശുവിലുള്ള പൂർണ്ണതയിലും (എഫേ. 4:12-15) എത്തുന്നതുവരെ സഭയെ ആത്മീയമായി വളരാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ആത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment