സഭയിൽ ഒരു അപ്പോസ്തലന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകൾ

സഭയിലെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് എഴുതി, “അവൻ ചിലരെ അപ്പൊസ്തലന്മാരായും ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായും ചിലരെ സുവിശേഷകന്മാരായും ചിലരെ ഇടയന്മാരായും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു” (എഫേസ്യർ 4:11). സഭയിലെ ഈ റോളുകളുടെയെല്ലാം ഉദ്ദേശ്യം, “വിശുദ്ധന്മാരുടെ പൂർണ്ണതയ്ക്കായി, ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നവീകരണത്തിനായി” (vs 12) എന്ന വാക്യത്തിൽ കാണാം.

ക്രിസ്തുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ അപ്പോസ്തലന്മാരായി നിയമിക്കപ്പെട്ടതായി ബൈബിൾ പറയുന്നു (ലൂക്കാ 6:13). ഒരു ദൗത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും ധാർമ്മിക പരിഷ്കരണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നവനുമായി ഒരു അപ്പോസ്തലനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് സഭയിൽ, മിക്ക ക്രിസ്ത്യാനികളും സഭയിലെ നേതാക്കളെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ അപ്പോസ്തലൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പലരും പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെയും പൗലോസിനെയും യഥാർത്ഥ അപ്പോസ്തലന്മാരായി കണക്കാക്കുന്നത് അവർക്ക് യേശുവുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നതുകൊണ്ടാകാം (പ്രവൃത്തികൾ 5:29, 32).

ഒരു അപ്പോസ്തലന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ബൈബിൾ ഒരു അപ്പോസ്തലന്റെ കൃത്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല, എന്നിരുന്നാലും, ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ അവർ സഭയിൽ നേതാക്കളാകേണ്ടതും സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും പുതിയ അംഗങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നതും ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പ്രകടമാക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നു. (പ്രവൃത്തികൾ 2:37-38, 4:33, 5:29-32, 15:5-7).

ഒരു യഥാർത്ഥ അപ്പോസ്തലനെ ദൈവം ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നത് പൗലോസിനെപ്പോലെയായിരുന്നു: “അവനാൽ നമുക്ക് കൃപയും അപ്പോസ്തലത്വവും ലഭിച്ചു, അവന്റെ നാമത്തിനായി എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയിടയിൽ വിശ്വാസത്തോടുള്ള അനുസരണം നിമിത്തം” (റോമർ 1:5). അപ്പോസ്തലത്വത്തിലേക്കുള്ള തന്റെ ആഹ്വാനത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് പലപ്പോഴും എഴുതുന്നത് ദൈവം തനിക്ക് നൽകിയ “കൃപ” എന്നാണ് (റോമർ 15:15, 16; ഗലാത്യർ 2:7-9; എഫെസ്യർ 3:7-9). പൗലോസിന്, അവന്റെ പരിവർത്തനവും അപ്പോസ്തലത്വത്തിലേക്കുള്ള വിളിയും ഒരേസമയം നടന്നു. “മുമ്പെ ഞാൻ ദൂഷകനും ഉപദ്രവിയും നിഷ്ഠൂരനും ആയിരുന്നു; എങ്കിലും അവിശ്വാസത്തിൽ അറിയാതെ ചെയ്തതാകകൊണ്ടു എനിക്കു കരുണ ലഭിച്ചു” (1 തിമോത്തി 1:13) “മുമ്പെ നമ്മെ ഉപദ്രവിച്ചവൻ താൻ മുമ്പെ മുടിച്ച വിശ്വാസത്തെ ഇപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്നു മാത്രം” (ഗലാത്യർ 1:23) പ്രസംഗിക്കാൻ ഉടൻ വിളിക്കപ്പെട്ടു. പരിവർത്തിതനായ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി മാത്രമല്ല, നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു അപ്പോസ്തലനും കൂടിയാണ്, “ദൈവകൃപയാൽ ആകുന്നു” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:10) എന്ന് പൗലോസിന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല.

എന്നാൽ ഒരു വ്യാജ അപ്പോസ്തലൻ യൂദാസിനെപ്പോലെ ഈ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് സ്വയം നിയമിക്കുന്നു (ലൂക്കാ 22:48). ഒരു വ്യാജ അപ്പോസ്തലൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനു പകരം സ്വന്തം താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. “അത്തരക്കാർ വ്യാജ അപ്പോസ്തലന്മാരും, വഞ്ചകരായ വേലക്കാരും, ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരായി തങ്ങളെത്തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു” (2 കൊരിന്ത്യർ 11:13).

മഹത്തായ ദൗത്യം

മിക്ക സഭകളും ഒരാളെ അപ്പോസ്തലൻ എന്ന് വിളിക്കില്ലെങ്കിലും, ഒരുപക്ഷേ വിനയം നിമിത്തം, മിഷനറിമാർക്ക് ലോകമെമ്പാടും പോകാനും സുവാർത്ത പ്രസംഗിക്കാനും യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്നതിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥവും കാണിക്കാനും ഇപ്പോഴും ഒരു പങ്കുണ്ട്. മഹത്തായ നിയോഗം പ്രസ്‌താവിക്കുന്നു: “ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചതു ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുംകൊണ്ടു സകലജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊൾവിൻ; ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാനാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടു എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു. ആമേൻ” (മത്തായി 28:19-20). ശിഷ്യരെന്ന നിലയിൽ, പതിനൊന്ന് പേർ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവരായിരുന്നു; ഇപ്പോൾ, അപ്പോസ്തലന്മാരായി, അവർ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ അയച്ചിരിക്കുന്നു (മർക്കോസ് 3:14). അപ്പോസ്തലന്മാരാൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ മഹത്തായ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment