സഭകൾ സുരക്ഷിതമായ ഇടമാണോ ? നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എല്ലാവരെയും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ഒരു വിശ്വാസിക്ക് എല്ലാവരേയും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളായിരിക്കണം ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾ. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ, നാം ജീവിക്കുന്നത് വീണുപോയ ഒരു ലോകത്താണ്, സഭകളിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും മാന്യമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുമില്ല, നല്ല ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ വരുന്ന ചിലർ പോലും പാപത്തിന്റെ പഴയ മാതൃകകളിലേക്ക് മടങ്ങിവരാം.

അതിനാൽ, “ഇതാ, ചെന്നായ്ക്കളുടെ നടുവിൽ ആടിനെപ്പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു. ആകയാൽ പാമ്പിനെപ്പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരും പ്രാവിനെപ്പോലെ കളങ്കമില്ലാത്തവരും ആയിരിപ്പിൻ” (മത്തായി 10:16) എന്ന വചനത്തിലൂടെ യേശു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കൂടാതെ, “ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക” (മത്തായി 24:4-5) എന്ന് അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസികൾ “സംയമനം പാലിക്കുക, ജാഗ്രത പാലിക്കുക; കാരണം” അവന്റെ “എതിരാളിയായ പിശാച് അലറുന്ന സിംഹത്തെപ്പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങണമെന്ന് അന്വേഷിച്ച് ചുറ്റിനടക്കുന്നു” (1 പത്രോസ് 5:8).

സഭയിലെ വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ വിശ്വാസിയെ സഹായിക്കുന്ന ചില മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതാ:

A) അവരുടെ ഫലങ്ങളാൽ – അംഗങ്ങളുടെ ഫലം അവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ്.

“അവരുടെ ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചറിയും. മുന്തിരിപ്പഴം മുള്ളിൽനിന്നോ അതോ അത്തിപ്പഴത്തിൽനിന്നോ? അതിനാൽ, ആരോഗ്യമുള്ള എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്നു, എന്നാൽ രോഗം ബാധിച്ച വൃക്ഷം ചീത്ത ഫലം കായ്ക്കുന്നു. ആരോഗ്യമുള്ള വൃക്ഷത്തിന് ചീത്ത ഫലം കായ്ക്കാൻ കഴിയില്ല, രോഗം ബാധിച്ച വൃക്ഷത്തിന് നല്ല ഫലം കായ്ക്കാനും കഴിയില്ല. നല്ല ഫലം കായ്ക്കാത്ത എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും വെട്ടി തീയിൽ ഇടുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചറിയും” (മത്തായി 7:16-20).

“എന്നോട് ‘കർത്താവേ, കർത്താവേ’ എന്നു പറയുന്നവരല്ല, സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അന്നാളിൽ പലരും എന്നോടു: കർത്താവേ, കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കയും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ അനേകം വീര്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തില്ലേ എന്നു ചോദിക്കും; അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോടു: ഞാൻ പറയും. നിന്നെ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല; അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരേ, എന്നെ വിട്ടുപോകുവിൻ” (മത്തായി 7:21-23).

“ഇപ്പോൾ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വ്യക്തമാണ്: ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളോ ദുർന്നടപ്പു, അശുദ്ധി, ദുഷ്കാമം, വിഗ്രഹാരാധന, ആഭിചാരം, പക, പിണക്കം, ജാരശങ്ക, ക്രോധം, ശാഠ്യം, ദ്വന്ദ്വപക്ഷം, ഭിന്നത, അസൂയ, മദ്യപാനം, വെറിക്കൂത്തു മുതലായവ എന്നു വെളിവാകുന്നു; ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ മുമ്പെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളോടു മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ: സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ, ദയ, പരോപകാരം, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, ഇന്ദ്രിയജയം; ഈ വകെക്കു വിരോധമായി ഒരു ന്യായപ്രമാണവുമില്ല. ക്രിസ്തുയേശുവിന്നുള്ളവർ ജഡത്തെ അതിന്റെ രാഗമോഹങ്ങളോടും കൂടെ ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു.
ആത്മാവിനാൽ നാം ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചു നടക്കുകയും ചെയ്ക” (ഗലാത്യർ 5:19-25).

B) ദൈവവചനത്താൽ – ബൈബിളിന്റെ ശുദ്ധമായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ദിവസേന പൂരിതമാക്കുന്നതിലൂടെ, വിശ്വാസികൾക്ക് തെറ്റിൽ നിന്ന് സത്യം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും.

“നിയമത്തോടും സാക്ഷ്യത്തോടും: അവർ ഈ വചനപ്രകാരം സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് അവരിൽ വെളിച്ചമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്” (യെശയ്യാവ് 8:20).

C ) പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വെളിപാടിലൂടെ – വിശ്വാസികളെ വഞ്ചനകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ജ്ഞാനം ദൈവം നൽകും.

“നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ജ്ഞാനം കുറവാണെങ്കിൽ, അവൻ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഔദാര്യമായി നൽകുന്ന ദൈവത്തോട് ചോദിക്കട്ടെ; അത് അവന് നൽകപ്പെടും” (യാക്കോബ് 1:5).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment