സദൃശവാക്യങ്ങൾ 8:23-31 യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


സദൃശവാക്യങ്ങൾ 8:23-31-ലെ വാക്യങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചല്ല, “ജ്ഞാനത്തെ”ക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് (ഉൽപ. 1:6-8) അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രനിബിഡമായ ആകാശത്തിന് മുൻപ് (യോഹന്നാൻ 1:3; കൊലോ. 1:16, 17) ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഈ ഭാഗത്തിൽ, മേഘങ്ങളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ വിശദീകരിക്കാൻ ഇയ്യോബ് വെല്ലുവിളിക്കപ്പെട്ടു (ഇയ്യോബ് 37:16). അതിനാൽ, മഴയും മഞ്ഞും രൂപപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് ദൈവിക ജ്ഞാനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അധിക അറിവിലൂടെ, മേഘങ്ങളിലൂടെ പെയ്യുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ടൺ മഴ എങ്ങനെ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നുവെന്നും മഴ പെയ്യാൻ കാരണമെന്താണെന്നും മനുഷ്യർ ഭാഗികമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു.

സ്രഷ്ടാവിന്റെ മകുടോദാഹരണമായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടി. ദൈവം തന്റെ മൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവർക്ക് കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ജ്ഞാനം അവർക്കു ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാത്രമേ പ്രതിഫലിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ, മനുഷ്യന് അവന്റെ സ്രഷ്ടാവ് ഒരു പ്രത്യേക ബഹുമതി നൽകി (എബ്രാ. 2:7, 8).

അവന്റെ ജ്ഞാനം കാണാനും അവന്റെ ചിന്തകളിൽ ധ്യാനിക്കാനും ദൈവം മനുഷ്യന് ബഹുമാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തന്റെ സ്രഷ്ടാവും ഏദെനിലെ മാലാഖമാരുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിലൂടെ, ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ആദാമിന് കഴിഞ്ഞു. ആളുകൾ ദൈവത്തെ കാണുമ്പോൾ അവർ “എന്നാൽ നാമെല്ലാവരും തുറന്ന മുഖത്തോടെ കർത്താവിന്റെ മഹത്വം സ്ഫടികത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ, കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനാൽ മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് മഹത്വത്തിലേക്ക് അതേ പ്രതിച്ഛായയായി മാറുന്നു” (2 കൊരിന്ത്യർ 3:18).

ഇന്നും, മനുഷ്യമനസ്സുകൾ പാപത്താൽ ഇരുണ്ടുപോകുകയും അവരുടെ ധാരണകൾ മങ്ങുകയും ചെയ്ത ശേഷവും, പ്രകൃതിയിലും വെളിപാടിലും പ്രകടമാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ ഇപ്പോഴും വലിയ സംതൃപ്തിയുണ്ട്. സ്വർഗ്ഗീയ ജ്ഞാനത്താൽ നേടുന്ന ആനന്ദങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഭൗമിക സന്തോഷങ്ങൾക്ക് മറികടക്കാൻ കഴിയില്ല.

ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം, അവന്റെ മഹത്തായ പ്രവൃത്തികൾ, അവന്റെ സൃഷ്ടികളോടുള്ള അവന്റെ സ്നേഹം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നതിലെ ആത്മാവിന്റെ ആനന്ദത്തെ ദാവീദ് പ്രവാചകൻ ഈ വാക്കുകളിൽ വിവരിച്ചു: “ജീവന്റെ വഴി നീ എനിക്കു കാണിച്ചുതരും; നിന്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷപരിപൂർണ്ണതയും നിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു എന്നും പ്രമോദങ്ങളും ഉണ്ടു” (സങ്കീർത്തനം 16:11)

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment