സദൃശവാക്യങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


സദൃശവാക്യങ്ങളുടെ രചയിതാവ് സോളമൻ

സദൃശവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ സോളമൻ അതിന്റെ രചയിതാവാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി പരാമർശങ്ങളുണ്ട്: “ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ സോളമന്റെ സദൃശവാക്യങ്ങൾ ” (c 10:1, 25:1 എന്നിവയും). കൂടാതെ, സോളമൻ “മൂവായിരം പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ പറഞ്ഞു” (1 രാജാക്കന്മാർ 4:32) എന്ന് ഒന്നാം രാജാക്കന്മാർ 4: 32 പറയുന്നു. സദൃശവാക്യങ്ങളുടെ രചയിതാവ് സോളമൻ ആണെന്ന കാര്യത്തിൽ യഹൂദരുടെയോ ക്രിസ്ത്യൻ സഭാ ചരിത്രമോ ഒരിക്കലും തർക്കിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഈ വസ്തുത നിഷേധിക്കുകയും പുസ്തകം പ്രവാസത്തിനു ശേഷമുള്ള രചനയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ചിലരുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, അവരുടെ അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് അവർ സാധുവായ പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല.

സുവർണ്ണകാലം

ദൈവത്തോടുള്ള വിനയത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും ആത്മാവിലാണ് സോളമൻ തന്റെ ഭരണം ആരംഭിച്ചത്, അത് അവനെ വളരെയധികം അനുഗ്രഹിക്കാൻ കർത്താവിനെ അനുവദിച്ചു (1 രാജാക്കന്മാർ 3:5-15). തന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ, അവൻ കർത്താവിനോട് വിശ്വസ്തനായിരുന്നപ്പോൾ സദൃശവാക്യങ്ങൾ എഴുതി.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാല ഭരണകാലം ഉയർന്ന ധാർമ്മിക നിലയോടൊപ്പം വലിയ സമാധാനത്തിന്റെയും ഭൗതിക സമൃദ്ധിയുടെയും സമയമായിരുന്നു. “ശലോമോൻ രാജാവ് ഭൂമിയിലെ മറ്റെല്ലാ രാജാക്കന്മാരെക്കാളും ധനത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും വലിയവനായിരുന്നു” (1 രാജാക്കന്മാർ 10:23) എന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു. ഈ യുഗം തീർച്ചയായും എബ്രായ രാജവാഴ്ചയുടെ സുവർണ്ണകാലമായിരുന്നു.

തൽഫലമായി, സോളമന്റെ ജ്ഞാനവും പ്രശസ്തിയും ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു, കൂടാതെ പല രാജാക്കന്മാരും അവന്റെ ജ്ഞാനത്തെയും ആലോചനകളേയും കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു (1 രാജാക്കന്മാർ 4:31-34; 10:1-13). സത്യദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വിജാതീയരുടെ ഇടയിൽ വ്യാപിച്ചു.

സോളമന്റെ വിശ്വാസത്യാഗം

സോളമന്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ തെറ്റുകളിലൊന്ന്, അവന്റെ പതനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്, ഭാര്യമാരുടെ പെരുപ്പമായിരുന്നു, അവരിൽ പലരും വിജാതീയരായിരുന്നു (1 രാജാക്കന്മാർ 11:1-4). ഈ പുറജാതീയ സ്ത്രീകളുടെ സ്വാധീനം അവന്റെ ഹൃദയത്തെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അവന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അകറ്റി (1 രാജാക്കന്മാർ 11).

അവന്റെ മാനസാന്തരം

എന്നിരുന്നാലും, തന്റെ ജീവിതാവസാനത്തിൽ, സോളമൻ തന്റെ തെറ്റുകൾ കണ്ടു, അവയിൽ ദുഃഖിച്ചു, പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ അനുതപിച്ചു. അവൻ തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ സംഗ്രഹിച്ചു: “എല്ലാറ്റിന്റെയും സാരം കേൾക്കുക; “ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു അവന്റെ കല്പനകളെ പ്രമാണിച്ചുകൊൾക; അതു ആകുന്നു സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടുന്നതു. ദൈവം നല്ലതും തീയതുമായ സകലപ്രവൃത്തിയെയും സകല രഹസ്യങ്ങളുമായി ന്യായവിസ്താരത്തിലേക്കു വരുത്തുമല്ലോ.” (സഭാപ്രസംഗി 12:13,14).

സദൃശവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകം ജ്ഞാനത്തെ “കർത്താവിനോടുള്ള ഭയം” ആയി ഉയർത്തുന്നു. (അധ്യായങ്ങൾ 1:1-7; 9:10). ജ്ഞാനം ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെങ്കിലും, പുസ്തകം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മതപരമല്ല. പല പഴഞ്ചൊല്ലുകളും ആത്മീയതയെക്കാൾ ധാർമ്മികവും സദാചാരപരവുമാണ്. പ്രയത്നശീലം, സത്യസന്ധത, വിവേകം, വിട്ടുനിൽക്കൽ, വിശുദ്ധി എന്നിവയാണ് യഥാർത്ഥ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം. ഈ ധാർമ്മികത, വിശ്വാസികൾക്കും അവിശ്വാസികൾക്കും സഹായകരമാകുന്ന പ്രായോഗിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ശേഖരമാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments