സത്യം ആത്മനിഷ്ഠവും സമാനവുമാണോ അതോ വസ്തുനിഷ്ഠവും പൂർണവുമാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


സത്യം മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢമോ അതിരുകടന്നതോ ആയ സ്വത്തല്ല, മറിച്ച് അനുഭവപരമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഒരു ഉപോൽപ്പന്നമാണ്. ദൈവം മനുഷ്യരോട് അന്ധമായ വിശ്വാസം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അവന്റെ സത്യത്തെ തെളിവുകളോടെ പിന്തുണയ്ക്കണം, കാരണം സത്യത്തിന് ഒരു വിശ്വാസവും ആ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നോ അതിലധികമോ വസ്തുതകളും അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവുമുണ്ട്. ഈ ബന്ധം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ, വിശ്വാസം തെറ്റാണ്.

സത്യം തുല്യമായി ഗണിക്കപ്പെടണോ അതൊ പൂർണമാണോ എന്ന് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു അസ്തിത്വം സ്രഷ്ടാവ് തന്നെയാണ്. സത്യം പൂർണമാണെന്നു വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു. എന്നിലൂടെയല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നില്ല” (യോഹന്നാൻ 14:6). ആ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയും മനുഷ്യരാശി ഇതുവരെ വിവേകത്തോടെ കണക്കാക്കുകയും ചെയ്ത ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരേയൊരു വ്യക്തി ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. യേശു തന്റെ അവകാശവാദത്തെ പിന്തുണച്ചു, തികഞ്ഞ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട്, രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താനും, മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിക്കാനും, ജനക്കൂട്ടത്തെ പോറ്റാനും, പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കാനും, സ്വന്തം പുനരുത്ഥാനത്തിനും ഉള്ള അമാനുഷിക ശക്തി ഉപയോഗിച്ചു. ഭൂമിയിൽ മറ്റൊരു മനുഷ്യനും ഇത്രയും മഹത്തായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. വിശ്വസിക്കാത്തവരോട് യേശു പറഞ്ഞു, “പിതാവ് എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് പ്രവൃത്തികളെ വിശ്വസിക്കുവിൻ” (യോഹന്നാൻ 10:38).

കർത്താവ് തന്റെ പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ തന്റെ ധാർമ്മിക സത്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു (പുറപ്പാട് 20:3-17). എന്നാൽ എല്ലാ സത്യവും തുല്യമായി ഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്നു മതേതര ലോകം പഠിപ്പിക്കുന്നു – ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ ലളിതമായ സാരാംശം. മതേതര മനസ്സ് ദൈവത്തിന്റെ ധാർമ്മിക നിയമത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊതിക്കുന്നു (യാക്കോബ് 2:12). എന്നാൽ സത്യം പൂർണമാണെന്നും ആ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കാത്ത, അറിയാത്ത, വിശ്വസിക്കാത്ത, അനുസരിക്കാത്ത എല്ലാവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 1:8, 2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:10-12). നമ്മുടെ പ്രത്യാശ “ആത്മാവിന് ഒരു നങ്കൂരം” (എബ്രായർ 6:18-19) എന്ന നിലയിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മാറ്റമില്ലാത്ത സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് എഴുതുന്നു. അത്തരമൊരു അടിത്തറ ഇല്ലെങ്കിൽ നാം എന്നെന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടും.

“നിങ്ങൾ സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും” (യോഹന്നാൻ 8:31-32) എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു സത്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം നൽകി. മനുഷ്യരാശിയുടെ പതനത്തിന് കാരണമായ പിശാചിന്റെ അസത്യത്തിൽ നിന്നും നുണകളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരെ മോചിപ്പിക്കാനാണ് അവൻ വന്നത്. തന്റെ ദൗത്യം “ബന്ദികളോട് വിടുതൽ പ്രസംഗിക്കുക” (ലൂക്കോസ് 4:18) ആണെന്നും തന്റെ സത്യം അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യവും യഥാർത്ഥ സമാധാനവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നും ക്രിസ്തു പ്രഖ്യാപിച്ചു (2 കൊരിന്ത്യർ 3:17; ഗലാത്യർ 5:1).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment