ശൗൽ രാജാവ് ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചതുകൊണ്ടാണോ നിരസിക്കപ്പെട്ടത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ശൗൽ രാജാവിനെ നിരാകരിച്ചത്

അനുസരണക്കേടിന്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള പാപങ്ങൾ നിമിത്തം ദൈവം ഒടുവിൽ ശൗൽ രാജാവിനെ നിരസിച്ചു. ശൗൽ രാജാവിന്റെ ആദ്യകാല ഭരണകാലം ഇസ്രായേലിലെ നിർണായക സമയമായിരുന്നു, കാരണം അവർ തങ്ങളുടെ എക്കാലത്തെയും ശത്രുക്കളുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഞാനോ നീയോ എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ഫിലിസ്ത്യരുമായുള്ള അവരുടെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് ശമുവേൽ ശൗൽ രാജാവിന് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി:

“കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും. … നീ എനിക്കു മുമ്പായി ഗിൽഗാലിലേക്കു പോകേണം; ഹോമയാഗങ്ങളും സമാധാനയാഗങ്ങളും അർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്നതുവരെ ഏഴു ദിവസം നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം. സാമുവൽ നിശ്ചയിച്ച സമയമനുസരിച്ച് അവൻ (ശൗൽ) ഏഴു ദിവസം കാത്തിരുന്നു. എന്നാൽ സാമുവൽ ഗിൽഗാലിൽ വന്നില്ല; ജനം അവനെ വിട്ടു ചിതറിപ്പോയി. അപ്പോൾ ശൗൽ പറഞ്ഞു, ‘ഒരു ഹോമയാഗവും സമാധാനയാഗങ്ങളും ഇവിടെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവിൻ’ (1 സാമുവൽ 10:6-9).

ശൗൽ രാജാവ് ആദ്യം ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും, യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കാനുള്ള നിയുക്ത സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം ആയിരുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അക്ഷരംപ്രതി അവൻ പാലിച്ചില്ല. യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശൗൽ മുഴുവൻ സമയവും കാത്തിരുന്നില്ല.

ഈ പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞയുടനെ സാമുവൽ അവിടെയെത്തി രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു: “നീ ചെയ്തത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നോടു കല്പിച്ച അവന്റെ കല്പന നീ പ്രമാണിച്ചില്ല. എന്തെന്നാൽ, കർത്താവ് ഇസ്രായേലിൽ നിന്റെ രാജ്യം എന്നേക്കും സ്ഥാപിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിന്റെ രാജ്യം നിലനിൽക്കയില്ല; യഹോവ അവനെ തന്റെ ഹൃദയത്തിന്നു ഒത്തൊരു മനുഷ്യനെ അന്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നു; യഹോവ അവനോടു തന്റെ ജനത്തിന്റെ അധിപതിയാകുവാൻ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; യഹോവ നിന്നോടു കല്പിച്ചതു നീ പ്രമാണിച്ചില്ല” (1 സാമുവൽ 13:13). , 14).

ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാനും താൻ യോഗ്യനാണെന്ന് തെളിയിക്കാനും ശൗൽ രാജാവിന് മറ്റൊരു അവസരം ലഭിച്ചു, എന്നാൽ അവൻ വീണ്ടും ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുകയും അവന് അനുതാപമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. 1 ശമുവേൽ 15-ൽ, ശൗൽ വീണ്ടും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും അവന്റെ അനുസരണക്കേടിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഏറ്റെടുക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. താൻ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചുവെന്ന വസ്തുത അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു, തുടർന്ന് തന്റെ അനുസരണക്കേടിനെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ആ സമയത്താണ് സാമുവൽ അവനോട് പറഞ്ഞത്, “മത്സരം ആഭിചാരദോഷംപോലെയും ശാഠ്യം മിത്ഥ്യാപൂജയും വിഗ്രഹാരാധനയും പോലെയും ആകുന്നു; നീ യഹോവയുടെ വചനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതുകൊണ്ടു അവൻ നിന്നെയും രാജസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു” (1 സാമുവൽ 15:23).

ദൈവജനത്തെ നയിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും പദവികൾക്കും താൻ യോഗ്യനല്ലെന്ന് ശൗൽ ആവർത്തിച്ച് തെളിയിച്ചു. കർത്താവ് അവനോട് കരുണയും കൃപയും ഉള്ളവനായിരുന്നു, എന്നാൽ ശൗലിന്റെ തുടർച്ചയായ അനുസരണക്കേട്, തുടർച്ചയായ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ വംശപരമ്പരയെ ഒടുവിൽ നിരസിക്കാൻ കർത്താവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു, അപ്പോഴാണ് ദാവീദിനെ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും പിന്നീട് അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment