ശുദ്ധവും അശുദ്ധവുമായ മൃഗങ്ങളുടെ മൊസൈക്ക് നിയമം യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമാണോ നൽകിയത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ചോദ്യം: ശുദ്ധവും അശുദ്ധവുമായ മൃഗങ്ങളുടെ മൊസൈക്ക് നിയമം യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമാണോ നൽകിയത്? അത് കുരിശിൽ വെച്ച് ഇല്ലാതായോ?

ഉത്തരം: വൃത്തിയുള്ളതും അശുദ്ധവുമായ മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മോശയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതല്ല. ശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങളെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന യാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ദൈവിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് സമയത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അത് ദൈവം നൽകി. അതിനാൽ, ഈ നിയമം ജൂതന്മാരെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

യഹൂദന്മാർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ ജീവിച്ചിരുന്ന നോഹയ്ക്ക് ശുദ്ധവും അശുദ്ധവുമായ മൃഗങ്ങളെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ നമ്മോട് പറയുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുമുമ്പ്, “കർത്താവ് നോഹയോട് പറഞ്ഞു, … ‘ശുദ്ധിയുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഏഴ് വീതം … അശുദ്ധമായ രണ്ട് മൃഗങ്ങളെ നിങ്ങളോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകുക” (ഉല്പത്തി 7: 1, 2). വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുശേഷം നോഹ ശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങളെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ദൈവം കൽപിച്ചപ്പോൾ അവൻ “യഹോവയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠം പണിതു, ശുദ്ധിയുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളിലും ശുദ്ധിയുള്ള എല്ലാ പക്ഷികളിലും നിന്ന് എടുത്ത് യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ഹോമയാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു” (ഉല്പത്തി 8:20).

മിശിഹായുടെ ആഗമനത്തിലേക്കും അവന്റെ മരണത്തിലേക്കും വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന യാഗങ്ങൾ, വിരുന്നുകൾ, ആലയ ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോശൈക നിയമങ്ങൾ മാത്രമാണ് യേശുവിന്റെ മരണം ഇല്ലാതാക്കിയത് (കൊലോസ്യർ 2:14-17; എഫെസ്യർ 2:15). എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ധാർമ്മിക നിയമവും (പുറപ്പാട് 20:3-17) ആരോഗ്യ നിയമങ്ങളും (ലേവ്യപുസ്തകം 11, ആവർത്തനം 14) ഇന്നും പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ട് (മത്തായി 5:17-18).

അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ, വെളിപാട് 18:2-ൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ആഗമനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അശുദ്ധമായ പക്ഷികളുള്ള ബാബിലോണിന്റെ ദുഷ്ടതയോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു വസ്തുചിത്രപരമായ (ഗ്രാഫിക് രൂപകം) നൽകി. വ്യക്തമായും, ഈ വ്യത്യാസം ആദിമ സഭയിലെ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് വരെ തുടരും. അശുദ്ധമായ ആരോഗ്യനിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന എല്ലാവരും അവന്റെ വരവിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് ബൈബിൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു: “ഇതാ, യഹോവ തന്റെ കോപം ക്രോധത്താൽ ജ്വലിപ്പിക്കാൻ ചുഴലിക്കാറ്റുപോലെ അഗ്നിയോടും രഥങ്ങളോടുംകൂടെ വരും” “… പന്നിയിറച്ചി, അറെപ്പു, ചുണ്ടെലി എന്നിവയെ തിന്നുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഒരുപോലെ മുടിഞ്ഞുപോകും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. ” (യെശയ്യാവ് 66:15-17).

യഹൂദന്റെ ശരീരം ഒരു തരത്തിലും വിജാതീയരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. വൃത്തിഹീനമായ ഭക്ഷണങ്ങളാൽ അവ രണ്ടും ഒരുപോലെ ബാധിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, ഈ ആരോഗ്യ നിയമങ്ങൾ എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാം. ഈ ആരോഗ്യ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം നേട്ടത്തിനാണ് (ആവർത്തനം 12:25; 1 കൊരിന്ത്യർ 3:16, 17).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.