ശീതോഷ്ണവാസ്ഥ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് (വെളിപാട് 3)?

Author: BibleAsk Malayalam


ശീതോഷ്ണവാസ്ഥ – വെളിപാട് 3

“ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു; നീ ഉഷ്ണവാനുമല്ല; ശീതവാനുമല്ല; ശീതവാനോ ഉഷ്ണവാനോ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല, ശീതോഷ്ണവാനാകയാൽ നിന്നെ എന്റെ വായിൽ നിന്നു ഉമിണ്ണുകളയും.

വെളിപ്പാട് 3:15,16

വെളിപാടിന്റെ ഏഴാമത്തെ സഭകളിലൊന്നായ ലവോദിക്യ സഭയോട് കർത്താവ് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. ലവോദിക്യ സമ്പന്നമായ ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു, അവിടെയുള്ള ചില ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ സമ്പന്നരായിരുന്നു. അതിന്റെ സമൃദ്ധിയിലുള്ള അഹങ്കാരം ആത്മീയ ബലഹീനതയിലേക്ക് നയിച്ചു.

സമ്പത്ത് തന്നെ തെറ്റല്ല. എന്നിരുന്നാലും, സമ്പത്ത് കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് അതിന്റെ ഉടമയെ അഭിമാനത്തിന്റെയും സ്വയം ആശ്രയത്വത്തിന്റെയും പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു. സഭകൾക്കുള്ള ഏഴാമത്തെ സന്ദേശം ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലെ സഭയുടെ അനുഭവത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ലവോദിക്യൻ സഭയുടെ അവസ്ഥ, സഭ തണുത്തിരുന്നതിനെക്കാൾ അപകടകരമായിരുന്നു. ഒരു ശീതോഷ്ണ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സ്വഭാവം വേണ്ടത്ര ഭക്തിയുടെ വേഷം നിലനിർത്തുന്നതാണ്, സുവിശേഷത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം പോലും, ബോധമുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ, എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള വിജയകരമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഉയർന്ന ആദർശത്തിലേക്ക് എത്താൻ ചെറിയതോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു പരിശ്രമമൊ നൽകുന്നില്ല.

മാതൃകയായ ഒരു ലാവോദിക്യൻ ക്രിസ്ത്യാനി കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ ഉള്ളതിൽ തൃപ്തനാണ്, താൻ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ പുരോഗതിയിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു. അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അവന്റെ വലിയ ആവശ്യവും ക്രിസ്തു തന്റെ മുമ്പാകെ വെക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് അവൻ എത്ര അകലെയാണെന്നും കാണാൻ പ്രയാസമാണ്. ലവോദിക്യൻ ക്രിസ്ത്യാനി തണുത്തുറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് അവന്റെ അപകടകരമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, അവനു മാറാം. എന്നാൽ അവന്റെ ധനപുഷ്ടി അവനെ അന്ധനാക്കുന്നു.

ചികിത്സ

അതിനാൽ, തന്റെ ശീതോഷ്ണവസ്ഥ മാറ്റുന്നതിനും സൗജന്യ രക്ഷക്ക് ആവശ്യമായ മൂന്ന് ദാനങ്ങൾ യേശു ശീതോഷ്ണ ക്രിസ്ത്യനിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു:

  1. പൊന്ന് : അത് “സ്നേഹത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തെ” സൂചിപ്പിക്കുന്നു (ഗലാത്യർ 5:6; യാക്കോബ് 2:5).
  2. വെളുത്ത വസ്ത്രം: ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (ഗലാത്യർ 3:27; മത്തായി 22:11; വെളിപ്പാട് 3:4).
  3. കണ്ണിന് ലേപം : ഇത് ഹൃദയത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 16:8-11).

അന്ത്യ നാളിലെ ക്രിസ്ത്യനി ക്രിസ്തുവിന്റെ വാഗ്ദാനം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവന്റെ ആത്മീയ അവസ്ഥ ഇളം ചൂടിൽ നിന്ന് ചൂടായി മാറും. അങ്ങനെ, അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കപ്പെടും. അവൻ ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും (ഗലാത്യർ 5:22-23) “മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ” (മത്തായി 3:8).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment