ശാസ്‌ത്രവും ബൈബിളും തമ്മിൽ പൊരുത്തം കണ്ടെത്താനാകുമോ?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)ശാസ്ത്രത്തിനും തിരുവെഴുത്തുകൾക്കും ഒരു പൊതു രചയിതാവ് ഉണ്ട്, അതിനർത്ഥം പ്രകൃതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വസ്തുതകൾ ദൈവവചനത്തിന് യോജിച്ചതാണെന്നാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞരോട് വിയോജിപ്പുണ്ടാകുമെങ്കിലും, യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്രവും യഥാർത്ഥ മതവും വൈരുദ്ധ്യത്തിലല്ല എന്നതാണ് … ശാസ്‌ത്രവും ബൈബിളും തമ്മിൽ പൊരുത്തം കണ്ടെത്താനാകുമോ? വായന തുടരുക