ശാസ്‌ത്രവും ബൈബിളും തമ്മിൽ പൊരുത്തം കണ്ടെത്താനാകുമോ?

ശാസ്ത്രത്തിനും തിരുവെഴുത്തുകൾക്കും ഒരു പൊതു രചയിതാവ് ഉണ്ട്, അതിനർത്ഥം പ്രകൃതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വസ്തുതകൾ ദൈവവചനത്തിന് യോജിച്ചതാണെന്നാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞരോട് വിയോജിപ്പുണ്ടാകുമെങ്കിലും, യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്രവും യഥാർത്ഥ മതവും വൈരുദ്ധ്യത്തിലല്ല എന്നതാണ് സത്യം. ബൈബിൾ ഒരു ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമല്ലെങ്കിലും … ശാസ്‌ത്രവും ബൈബിളും തമ്മിൽ പൊരുത്തം കണ്ടെത്താനാകുമോ? വായന തുടരുക