ശാരീരിക ആരോഗ്യം ആത്മീയ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ഐക്യം

ബൈബിൾ വ്യക്തമായി ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തെ ആത്മീയ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി. പൗലോസ് എഴുതി, “സഹോദരന്മാരേ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവു ഓർപ്പിച്ചു നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നതു: നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന്നു പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിൻ. ” (റോമർ 12:1). സമർപ്പിത മനസ്സും ഹൃദയവും സഹിതം വിശുദ്ധവും ആരോഗ്യവുമുള്ള ശരീരവും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി ആത്മീയ ആരാധന നടത്തുന്നു. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, അവൻ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൈയിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ദൈവിക പ്രതിച്ഛായയിലേക്കുള്ള തന്റെ പൂർണ്ണമായ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുള്ള പാത തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (ഉല്പത്തി 1:27).

അതിനാൽ, ശാരീരിക ആരോഗ്യം ഏറ്റവും മികച്ച അവസ്ഥയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നത് മതപരമായ സേവനമാണ്. എന്തെന്നാൽ, വിശ്വാസി തന്റെ ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു (1 കൊരിന്ത്യർ 6:20) ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പു കൃപയുടെ ജീവനുള്ള മാതൃക കാണിച്ചുകൊണ്ടും സുവിശേഷത്തിന്റെ സുവാർത്ത ലോകത്തോട് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനുള്ള ദൗത്യത്തിൽ വർദ്ധിച്ച ശക്തിയോടും ചൈതന്യത്തോടും കൂടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് (1 തിമോത്തി 4). :12).

ഭക്ഷണത്തിലും ജീവിതരീതിയിലും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക

ലളിതവും എന്നാൽ ദൂരവ്യാപകവുമായ ഒരു നിയമം പൗലോസ് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നു. അവൻ പറയുന്നു, “അതിനാൽ, നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്തു ചെയ്താലും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുക” (1 കൊരിന്ത്യർ 10:31). പ്രധാനമായും നേരിട്ടുള്ള അപേക്ഷ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചത് തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വാക്യത്തിന് എല്ലാത്തരം ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന കൂടുതൽ സംഷിപ്തമായ പ്രയോഗമുണ്ട്.

ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മനുഷ്യരാശിയെ അലട്ടുന്ന പല രോഗങ്ങളും ഭക്ഷണത്തിലെ തെറ്റായ ശീലങ്ങൾ മൂലമാണ്. ദൈവം തന്റെ മക്കളോട് അവരുടെ ശരീരങ്ങളെ പരിപാലിക്കാനും അവയെ തന്റെ ആത്മാവിന്റെ ആലയമാക്കി വെക്കാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതിനായി, ഒരു വിശ്വാസി തന്റെ ശരീരത്തിന് ദോഷം വരുത്താത്തതും എന്നാൽ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് പഠിക്കണം. അതിനാൽ, അവൻ ആസക്തി ഉളവാക്കുന്ന അനാരോഗ്യകരമായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും അവന്റെ മനസ്സും ശരീരവും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് വിധേയമാക്കുകയും വേണം (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 18:10; 1 കൊരിന്ത്യർ 15:31; 2 കൊരിന്ത്യർ 4:10; കൊലോസ്യർ 3:17).

ഏദനിൽ സ്രഷ്ടാവ് നൽകുന്ന യഥാർത്ഥ ഭക്ഷണക്രമമാണ് വിശ്വാസികളുടെ അനുയോജ്യമായ ഭക്ഷണക്രമം. ദൈവം പറഞ്ഞു: “ഇതാ, ഭൂമിയിലുടനീളമുള്ള വിത്ത് കായ്ക്കുന്ന എല്ലാ സസ്യങ്ങളും ഫലം കായിക്കുന്ന എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും ഞാൻ നിനക്കു തന്നിരിക്കുന്നു. അത് നിനക്കു ഭക്ഷണമായിരിക്കട്ടെ” (ഉല്പത്തി 1:29).

ആത്യന്തികമായി, ക്രിസ്ത്യാനി തന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ചെയ്യണം, അങ്ങനെ മനുഷ്യനല്ല, ദൈവമാണ് ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. അവൻ പ്രധാനമായും ദൈവത്തിന്റെ “ആരോഗ്യത്തിന്റെ എട്ട് നിയമങ്ങൾ” പാലിക്കണം: പോഷകാഹാരം, വ്യായാമം, ജലം, സൂര്യപ്രകാശം, സംയമനം, വായു, വിശ്രമം, ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം. ദൈവത്തിന്റെ പ്രകൃതിദത്തമായ പ്രതിവിധികളാണിവ, ഒരിക്കൽ അവയുടെ ശരിയായ രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ച്, ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ ആരോഗ്യ വാഗ്ദാനങ്ങൾ

പുരാതന ഇസ്രായേല്യർ തന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചാൽ അവരെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു. അവൻ പറഞ്ഞു: “നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്കു നീ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു അവന്നു പ്രസാദമുള്ളതു ചെയ്കയും അവന്റെ കല്പനകളെ അനുസരിച്ചു അവന്റെ സകല വിധികളും പ്രമാണിക്കയും ചെയ്താൽ ഞാൻ മിസ്രയീമ്യർക്കു വരുത്തിയ വ്യാധികളിൽ ഒന്നും നിനക്കു വരുത്തുകയില്ല; ഞാൻ നിന്നെ സൌഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ ആകുന്നു എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു” (പുറപ്പാട് 15:26, ആവർത്തനം 7:12-15). ഇന്ന്, തന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശരീരത്തിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ അവൻ തന്റെ മക്കൾക്കും അതേ വാഗ്ദാനം പുതുക്കുന്നു (ഉല്പത്തി 1:29; 3:18; ലേവ്യപുസ്തകം 11:2-31; സഭാപ്രസംഗി 10:17; 1 കൊരിന്ത്യർ 10:6).

നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയും ഭക്ഷണക്രമവും രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു, നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും നമ്മുടെ പൊതുവായ ക്ഷേമത്തെയും ബാധിക്കുന്നു. ഡാനിയേലും സുഹൃത്തുക്കളും ഈ തത്ത്വങ്ങൾ ബാധകമാക്കി. എന്തെന്നാൽ, ബാബിലോണിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അവർ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു മികച്ച ദൃഷ്ടാന്തം നൽകി (ദാനിയേൽ 1:12,18). അവരുടെ ശുദ്ധമായ ജീവിതവും ശാരീരികമായും മാനസികമായും ആത്മീയമായും അവരുടെ യോജിപ്പുള്ള വികാസവും, ദൈവത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്കും അവന്റെ ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യം നടപ്പിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടി ദൈവം എന്തുചെയ്യുമെന്നതിന്റെ ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.