Answered by: BibleAsk Malayalam

Date:

ശബത്ത് ശനിയാഴ്ചയിൽ നിന്നു ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റിയതായി ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയാണ് നാം കാണുന്നത്?

രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട്

എ.ഡി. 150-ന് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നീണ്ടുനിന്ന ഒരു സാവധാന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ശബത്ത് ശനിയാഴ്ചയിൽ നിന്നു ഞായറാഴ്ച്ചയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടതു.(Bar Cocheba, A.D. 132–135) ബാർ കോച്ചെബയുടെ കീഴിലുള്ള യഹൂദ കലാപത്തിന് മുമ്പ്, എ.ഡി. 132-135, റോമാ സാമ്രാജ്യം യഹൂദമതത്തെ നിയമപരമായ മതമായും ക്രിസ്തുമതത്തെ ഒരു ജൂത വിഭാഗമായും അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കലാപത്തിന്റെ ഫലമായി ജൂതന്മാർ അപലപിക്കപ്പെട്ടു. പീഡനം ഒഴിവാക്കാനും യഹൂദന്മാരുമായി തിരിച്ചറിയാത്ത മതവിശ്വാസങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനും, ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഭയം നിമിത്തം ആഴ്ചയുടെ ആദ്യ ദിവസത്തിൽ ചില ശബ്ബത്ത് പരിപാവനത്ത്വം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ തുടങ്ങി, രണ്ട് ദിവസവും നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകളായി ആചരിച്ചു.

നാലാം നൂറ്റാണ്ട്.

റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ, വിജാതീയരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം സ്വയം കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ബിഷപ്പ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുകയും എ.ഡി. 321-ൽ ഞായറാഴ്ച ആചരണം സംബന്ധിച്ച് ആദ്യത്തെ സിവിൽ നിയമം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു, “സൂര്യന്റെ ബഹുമാന്യമായ ദിവസം നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന മജിസ്ട്രേറ്റും ജനങ്ങളും വിശ്രമിക്കട്ടെ, എല്ലാ വർക്ക് ഷോപ്പുകളും അടച്ചിടട്ടെ. എന്നിരുന്നാലും, രാജ്യത്ത്, കാർഷിക ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായും നിയമപരമായും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരാം; കാരണം, ധാന്യം വളർത്തുന്നതിനോ മുന്തിരിവള്ളി നടുന്നതിനോ മറ്റൊരു ദിവസം അത്ര അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് പലപ്പോഴും  വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ; അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഉചിതമായ നിമിഷം അവഗണിക്കുന്നതിലൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഔദാര്യം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ. – ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിന്റെ ഷാഫിന്റെ ചരിത്രം, വാല്യം. III, അധ്യായം. 75.(Schaff’s History of the Christian Church, vol. III, chap. 75.)

364 എഡി കാനോൻ 29-ലെ കൗൺസിൽ ഓഫ് ലാവോഡിസിയയിൽ ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക നടപടി ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചു: “ക്രിസ്ത്യാനികൾ ശനിയാഴ്ച [ശബത്ത്] ദിവസ്സത്തിൽ യഹൂദന്മാരെ പോലേ വെറുതെ ഇരിക്കരുത്,
പക്ഷേ ആ ദിവസം ജോലി ചെയ്യും. ; എന്നാൽ അവർ കർത്താവിന്റെ ദിവസത്തെ( ഞാറാഴ്ച്ച ) പ്രത്യേകമായി ബഹുമാനിക്കും, ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയിൽ, സാധ്യമെങ്കിൽ, ആ ദിവസം ഒരു ജോലിയും ചെയ്യരുത്. എന്നിരുന്നാലും, അവർ ജൂതികരിക്കുന്നു (യഹൂദമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു), എന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ, അവർ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടും.

ശബത്തിന്റെ മാറ്റം

ശബത്ത് ശനിയാഴ്ചയിൽ നിന്നു ഞായറാഴ്ചയിലേക്കു മാറ്റുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭ പരസ്യമായി സമ്മതിക്കുന്നു. പുരോഹിതന്മാർക്കുള്ള ഒരു ആധികാരിക മതബോധനഗ്രന്ഥം പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭ [അതായത് വിശ്വാസത്യാഗി സഭ] അവളുടെ ജ്ഞാനത്തിൽ ശബത്ത് ആചാരം ‘കർത്താവിന്റെ ദിന’ത്തിലേക്ക് (ഞായറാഴ്ച്ചയിലേക്കു) മാറ്റണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്”(കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെന്റ് , ഡോണോവൻ പരിഭാഷ, 1829 എഡി., പേജ് 358, Catechism of the Council of Trent, Donovan translation, 1829 ed., p. 358). ഈ മതബോധനഗ്രന്ഥം ഈ മഹത്തായ കൗൺസിലിന്റെ ഉത്തരവനുസരിച്ചാണ് എഴുതപ്പെട്ടത്, അഞ്ചാമൻ പയസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ കീഴിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുനേൽപിനു ശേഷം, ദൈവത്തിന്റെ ധാർമ്മിക നിയമം (പത്തു കൽപ്പനകൾ) (പുറപ്പാട് 20: 3-17) നിർത്തലാക്കപ്പെടുകയും അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ചിലർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു,  ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയൊ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന്നു വന്നു എന്നു നിരൂപിക്കരുതു; നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിപ്പാനത്രെ ഞാൻ വന്നതു. സത്യമായിട്ടു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോകുംവരെ സകലവും നിവൃത്തിയാകുവോളം ന്യായപ്രമാണത്തിൽനിന്നു ഒരു വള്ളി എങ്കിലും പുള്ളി എങ്കിലും ഒരുനാളും ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല. (മത്തായി 5:17, 18). ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്തെ (യാഗങ്ങളും  ദേവാലയ ആചാര അനുഷ്ടാനങ്ങളും) മുൻനിഴലാക്കുന്ന മോശൈക നിയമമാണ് കുരിശിൽ തറച്ചത് (കൊലോസ്യർ 2:14-17; എഫെസ്യർ 2:15) എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ധാർമ്മിക നിയമമായ പത്തുകല്പനയല്ല. (പൗലോസ് ഈ സത്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു: അവൻ എഴുതിയപ്പോൾ: ആകയാൽ നാം വിശ്വാസത്താൽ ന്യായപ്രമാണത്തെ ദുർബ്ബലമാക്കുന്നുവോ? ഒരു നാളും ഇല്ല; നാം ന്യായപ്രമാണത്തെ ഉറപ്പിക്കയത്രേ ചെയ്യുന്നു.(റോമർ 3:31). അതിനാൽ, ശബത്ത് ശനിയാഴ്ചയിൽ  നിന്നു  ഞായറാഴ്ചയിലേക്കു  മാറ്റുന്നത് ദൈവഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായിരുന്നു.

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More Answers: