ശബത്ത് കൽപ്പന പറയുന്നത് ആരാധിക്കാനല്ല വിശ്രമത്തെക്കുറിച്ചാണ്. പിന്നെ എന്തിന് ശബത്തിൽ പള്ളിയിൽ പോകണം?

Author: BibleAsk Malayalam


സമ്മേളനം –  യോഗം

ദൈവം ആദ്യമായി ശബത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആരാധന എന്ന വാക്കോ ശബ്ബത്തിൽ പള്ളിയിൽ പോകണമെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് ശരിയാണ് (ഉല്പത്തി 2:2,3; പുറപ്പാട് 20:8-11). എന്നാൽ ആരാധനയ്‌ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒത്തുചേരൽ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, “‘   ആറു ദിവസം വേല ചെയ്യേണം; ഏഴാം ദിവസം വിശുദ്ധസഭായോഗം കൂടേണ്ടുന്ന സ്വസ്ഥതെക്കുള്ള ശബ്ബത്ത്. അന്നു ഒരു വേലയും ചെയ്യരുതു; നിങ്ങളുടെ സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും അതു യഹോവയുടെ ശബ്ബത്ത് ആകുന്നു” (ലേവ്യപുസ്തകം 23:3). സഭ വിളിച്ചുകൂട്ടൽ  എന്നാൽ പൊതുയോഗം, സമ്മേളനം അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തുചേരൽ എന്നാണ് ഇവ അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

കൂടാതെ, പുതിയ ഭൂമിയിൽ വിശുദ്ധന്മാർ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിനായി ശബ്ബത്തിൽ സമ്മേളിക്കുമെന്ന് യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചു, “ പിന്നെ അമാവാസിതോറും ശബ്ബത്തുതോറും സകലജഡവും എന്റെ സന്നിധിയിൽ നമസ്കരിപ്പാൻ വരും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. ” (യെശയ്യാവ് 66:23).

യേശുവും ആരാധനയും.

എന്നാൽ ശബത്ത് ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം. ഇതിൽ യേശുവിന്റെ മാതൃക തന്നെയാണ്.  അതിലേക്കായി ചില വേദവാക്യങ്ങൾ  ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു .

“അവർ കഫർന്നഹൂമിലേക്കു പോയി; ശബ്ബത്തിൽ അവൻ പള്ളിയിൽ ചെന്നു ഉപദേശിച്ചു”(മർക്കോസ് 1:21)

ശബ്ബത്തായപ്പോൾ അവൻ പള്ളിയിൽ ഉപദേശിച്ചുതുടങ്ങി; പലരും കേട്ടു വിസ്മയിച്ചു: ഇവന്നു ഇവ എവിടെനിന്നു? ഇവന്നു കിട്ടിയ ഈ ജ്ഞാനവും ഇവന്റെ കയ്യാൽ നടക്കുന്ന വീര്യപ്രവൃത്തികളും എന്തു?”(മർക്കോസ് 6:2).

അവൻ വളർന്ന നസറെത്തിൽ വന്നു: ശബ്ബത്തിൽ തന്റെ പതിവുപോലെ പള്ളിയിൽ ചെന്നു വായിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റുനിന്നു.(ലൂക്കാ 4:16).

“മറ്റൊരു ശബ്ബത്തിൽ അവൻ പള്ളിയിൽ ചെന്നു ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ വലങ്കൈ വറണ്ടുള്ളോരു മനുഷ്യൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു”(ലൂക്കാ 6:6).

ശിഷ്യന്മാരും ആരാധനയും.

ശബത്ത് ആരാധനയിൽ ശിഷ്യന്മാരും യേശുവിന്റെ മാതൃക പിന്തുടർന്നു. ചില വേദവാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു :

“അവരോ പെർഗ്ഗയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു പിസിദ്യാദേശത്തിലെ അന്ത്യൊക്ക്യയിൽ എത്തി ശബ്ബത്ത് നാളിൽ പള്ളിയിൽ ചെന്നു ഇരുന്നു.”(പ്രവൃത്തികൾ 13:14).

”അവർ പള്ളിവിട്ടു പോകുമ്പോൾ പിറ്റെ ശബ്ബത്തിൽ ഈ വചനം തങ്ങളോടു പറയേണം എന്നു അവർ അപേക്ഷിച്ചു”(പ്രവൃത്തികൾ 13:42).

“എന്നാൽ ശബ്ബത്ത്തോറും അവൻ പള്ളിയിൽ സംവാദിച്ചു യെഹൂദന്മാരെയും യവനന്മാരെയും സമ്മതിപ്പിച്ചു” (അപ്പ. 18:4).

ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും പ്രവൃത്തിയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, അവൻ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത ദിവസത്തിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിലും മികച്ചത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment