ശബത്ത് കൽപ്പനയുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്?

Table of Contents ശബത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യംശബത്ത് ഒരു ഭാരമല്ല അനുഗ്രഹമാണ്ദൈവത്തോടും മനുഷ്യനോടും ബന്ധിപ്പിക്കുക.അനുഗ്രഹം നൽകുമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്‌ദത്തം. This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)ശബത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ധാർമ്മികവും ആത്മീയവുമായ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള സമയമായി ദൈവം ശബത്ത് … ശബത്ത് കൽപ്പനയുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്? വായന തുടരുക