ശബത്ത് കൽപ്പനയുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)ശബത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ധാർമ്മികവും ആത്മീയവുമായ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള സമയമായി ദൈവം ശബത്ത് സ്ഥാപിച്ചു. പ്രകൃതിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ … ശബത്ത് കൽപ്പനയുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്? വായന തുടരുക