ശബത്ത് കൽപ്പനയുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


ശബത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം

ധാർമ്മികവും ആത്മീയവുമായ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള സമയമായി ദൈവം ശബത്ത് സ്ഥാപിച്ചു. പ്രകൃതിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ഇച്ഛയും പഠിക്കാൻ മനുഷ്യന് സമയം ആവശ്യമായിരുന്നു, പിന്നീട് വെളിപാടിലും. ഈ ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ കർത്താവ് ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് നൽകി. സ്രഷ്ടാവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അട്ടിമറിക്കുക എന്നത് സത്യത്തെ റദ്ദാക്കലാണ് എന്നാൽ തന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതെന്താണെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം (ഉല്പത്തി 2:2, 3; പുറപ്പാട് 20:8-11).

ശബത്ത് ഒരു ഭാരമല്ല അനുഗ്രഹമാണ്

“ശബ്ബത്ത് മനുഷ്യനുഅത് അവന്റെ സന്തോഷം വർധിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്, അവനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല.അത് മനുഷ്യന് സന്തോഷവും ആനന്ദവും നൽകാനും അവന്റെ ക്ഷേമം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു.

ചില ഔപചാരികതകളുടെ നിസ്സാരമായ ആചരണത്തിലും ചില അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിലും ശബ്ബത്ത് ആചരണം അടിസ്ഥാനപരമായി ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. അത് ചെയ്യുന്നത് പ്രവൃത്തികളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നീതി നേടുന്നതിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നതാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളുടെ സമയവും ഊർജവും ചിന്തയും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്രാഹ്യത്തെ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനായി ശബത്ത് ദിനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കരുത് പിന്നെയോ അവന്റെ നന്മയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് അനുഗ്രഹമാകുകയും ചെയ്യുക.

ദൈവത്തോടും മനുഷ്യനോടും ബന്ധിപ്പിക്കുക.

ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന നിഷേധാത്മക വശം മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കുന്നത് ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കലല്ല; ശബത്ത് ആചരണത്തിന്റെ നല്ല വശം പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ശബത്ത് ആചരണത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനിയും സ്‌നേഹനിധിയുമായ ഒരു സ്രഷ്ടാവ് കൽപിച്ച പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവു.

അതുകൊണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാനികളെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്നതെന്തും, അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ ഇഷ്ടം നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നു. അവനുമായി കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി സഹകരിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും സംഭാവന നൽകാനും അവരെ നയിക്കുന്നു. ഇത് ശബ്ബത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റുന്നു (മർക്കോസ് 2:27, 28).

അനുഗ്രഹം നൽകുമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്‌ദത്തം.

കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു: “നീ എന്റെ വിശുദ്ധദിവസത്തിൽ നിന്റെ കാര്യാദികൾ നോക്കാതെ ശബ്ബത്തിൽ നിന്റെ കാൽ അടക്കിവെച്ചു, ശബ്ബത്തിനെ ഒരു സന്തോഷം എന്നും യഹോവയുടെ വിശുദ്ധദിവസത്തെ ബഹുമാനയോഗ്യം എന്നും പറകയും നിന്റെ വേലെക്കു പോകയോ നിന്റെ കാര്യാദികളെ നോക്കുകയോ വ്യർ‍ത്ഥസംസാരത്തിൽ നേരം പോക്കുകയോ ചെയ്യാതവണ്ണം അതിനെ ബഹുമാനിക്കയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ, നീ യഹോവയിൽ പ്രമോദിക്കും;
ഞാൻ നിന്നെ ദേശത്തിലെ ഉന്നതങ്ങളിൽ വാഹനമേറ്റി ഓടുമാറാക്കുകയും നിന്റെ പിതാവായ യാക്കോബിന്റെ അവകാശംകൊണ്ടു നിന്നെ പോഷിപ്പിക്കയും ചെയ്യും; യഹോവയുടെ വായല്ലോ അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നതു”
(ഏശയ്യാ 58:13,14).ശബ്ബത്തിന്റെ ചൈതന്യത്തിലേക്കു പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ അഭിവൃദ്ധി ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു (മത്താ. 6:33).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

What is the purpose of the Sabbath commandment?

Leave a Comment