ശബത്ത് ആചരണം ഇല്ലാതാകുമെന്ന് ഹോശേയ 2:11 പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ഹോശേയ 2:11

“അവളുടെ എല്ലാ സന്തോഷവും, അവളുടെ പെരുന്നാളുകളും, അവളുടെ അമാവാസികളും, അവളുടെ ശബ്ബത്തുകളും-അവളുടെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിരുന്നുകളും ഞാൻ നിർത്തലാക്കും” (ഹോസിയാ 2:11). പ്രതിവാര ശബത്ത് നിർത്തലാക്കപ്പെടുമെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ വാക്യമെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഖണ്ഡികയുടെ സന്ദർഭം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നത് മറിച്ചാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. വടക്കൻ രാജ്യത്തെ വിവിധ ആഘോഷങ്ങളും വിശുദ്ധ സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനങ്ങളും അവസാനിക്കുമെന്ന് പ്രവാചകൻ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ അടിമത്തം വരാനിരിക്കുന്നതിനാലാണിത്.

ഈ വാക്യം പ്രവചിക്കുന്നത് ശബ്ബത്തിനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെപറ്റിയോ ഏതെങ്കിലും മതപരമായ സുസ്രൂഷയെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ അല്ല. മറിച്ച്, അത് ഒരു ദുഷ്ട ജനതയുടെ അന്ത്യമാണ്. പെസഹാ ആ സമയത്ത് അവസാനിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചില്ല എന്ന് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും സമ്മതിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഹോസിയാ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യ വരവിന് നൂറു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പായിരുന്നു. അതിനാൽ, അപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലെ ഏതെങ്കിലും തീയതിയിലോ ശബ്ബത്ത് നിർത്തലാക്കണമെന്ന് ഹോസിയാ നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന ഉറപ്പ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല

“ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന്നു വന്നു എന്നു നിരൂപിക്കരുതു; നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിപ്പാനത്രെ ഞാൻ വന്നതു. സത്യമായിട്ടു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോകുംവരെ സകലവും നിവൃത്തിയാകുവോളം ന്യായപ്രമാണത്തിൽനിന്നു ഒരു വള്ളി എങ്കിലും പുള്ളി എങ്കിലും ഒരുനാളും ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല” (മത്തായി 5:17-18). പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ (പുറപ്പാട് 20:3-17) ധാർമ്മിക നിയമം മാറ്റാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഇത് ദൈവഹിതത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ് (യെശയ്യാവ് 40:8) മാറാത്ത (മലാഖി 3:6).

കുരിശിൽ വെച്ച്, നിർത്തലാക്കപ്പെട്ട മോശൈക നിയമത്തിന്റെ വാർഷിക അവധിക്കാല വിരുന്നുകളായിരുന്നു അവ (ലേവ്യപുസ്തകം 23). ഈ വിരുന്നുകൾ മിശിഹായെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു (എഫെസ്യർ 2;15) ദൈവത്തിന്റെ പത്തു കൽപ്പനകളുടെ പ്രതിവാര ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്തിലേക്കാണ് അവ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment