ശബത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് ശരിയാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ചിലർ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു: ശബത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് ശരിയാണോ? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നതിനുമുമ്പ്, നമുക്ക് ശബ്ബത്തിന്റെ അർത്ഥം കണ്ടെത്താം. നമ്മുടെ ശാരീരിക അദ്ധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കാനും ദൈവവുമായി സഹവാസം പുലർത്താനും വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ശബ്ബത്ത് സൃഷ്ടിച്ചത്. ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശബത്ത്. നാം ശബത്ത് ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവിനോടും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനോടും നാം സ്‌നേഹവും വിലമതിപ്പും കാണിക്കുന്നു.

ശബ്ബത്ത് കൽപ്പന

“ശബ്ബത്ത് നാളിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഓർക്ക. ആറു ദിവസം അദ്ധ്വാനിച്ചു നിന്റെ വേല ഒക്കെയും ചെയ്ക. ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ശബ്ബത്ത് ആകുന്നു; അന്നു നീയും നിന്റെ പുത്രനും പുത്രിയും നിന്റെ വേലക്കാരനും വേലക്കാരത്തിയും നിന്റെ കന്നുകാലികളും നിന്റെ പടിവാതിൽക്കകത്തുള്ള പരദേശിയും ഒരു വേലയും ചെയ്യരുതു. ആറു ദിവസംകൊണ്ടു യഹോവ ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ളതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കി, ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു; അതുകൊണ്ടു യഹോവ ശബ്ബത്തുനാളിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു” (പുറപ്പാട് 20:8-11).

യഥാർത്ഥ ശബ്ബത്ത് ആചരണത്തിന്റെ ആത്മാവ്, ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ഇച്ഛയും കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാനും അവന്റെ സ്നേഹത്തെയും കരുണയെയും കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായി വിലമതിക്കാനും ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വയം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൽ അവനുമായി കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി സഹകരിക്കാനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ശബ്ബത്തിന്റെ വിശുദ്ധ സമയങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഒരാളെയും മറ്റുള്ളവരെയും നയിക്കും. യേശു നമ്മുടെ മാതൃകയാണ്, അവൻ ആലയത്തിൽ പോയി (ലൂക്കോസ് 4:16), പ്രസംഗിച്ചു (ലൂക്കോസ് 13:10), കരുണയുടെ പ്രവൃത്തികൾ (മർക്കോസ് 3:1-6) എന്നിവയിലൂടെ ശബത്ത് ആചരിച്ചു.

ശബത്ത് ദിനത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് ശരിയാണോ?

അതിനാൽ, ഈ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നതെന്തും ശബത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമാണ്. സ്വന്തം താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി പ്രാഥമികമായി സംഭാവന ചെയ്യുന്നതെന്തും ശബത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിന് അനുയോജ്യമല്ല. അതിനാൽ, പഠനം, പരീക്ഷ തുടങ്ങിയ സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശബത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതില്ല. ശബ്ബത്ത് സമയം വിശുദ്ധമാണ്, അത് നമ്മെ കർത്താവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായി
മാത്രം ചെലവഴിക്കണം.

ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കുന്നതിന് കർത്താവ് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു: “നീ എന്റെ വിശുദ്ധദിവസത്തിൽ നിന്റെ കാര്യാദികൾ നോക്കാതെ ശബ്ബത്തിൽ നിന്റെ കാൽ അടക്കിവെച്ചു, ശബ്ബത്തിനെ ഒരു സന്തോഷം എന്നും യഹോവയുടെ വിശുദ്ധദിവസത്തെ ബഹുമാനയോഗ്യം എന്നും പറകയും നിന്റെ വേലെക്കു പോകയോ നിന്റെ കാര്യാദികളെ നോക്കുകയോ വ്യർത്ഥസംസാരത്തിൽ നേരം പോക്കുകയോ ചെയ്യാതവണ്ണം അതിനെ ബഹുമാനിക്കയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ, നീ യഹോവയിൽ പ്രമോദിക്കും; ഞാൻ നിന്നെ ദേശത്തിലെ ഉന്നതങ്ങളിൽ വാഹനമേറ്റി ഓടുമാറാക്കുകയും നിന്റെ പിതാവായ യാക്കോബിന്റെ അവകാശംകൊണ്ടു നിന്നെ പോഷിപ്പിക്കയും ചെയ്യും; യഹോവയുടെ വായല്ലോ അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നതു” (ഏശയ്യാ 58:13,14).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment