ശബത്തിൽ ധാന്യം പറിക്കാൻ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അനുവദിച്ചു, അത് അവൻ പഴയനിയമ ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നില്ലേ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


മർക്കോസ് 2:23-28

യേശുവും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ശബത്തിൽ ധാന്യം പറിക്കുന്ന സംഭവം, യേശുവിന്റെ പഴയ നിയമപാലനവും, പ്രത്യേകിച്ച് ശബ്ബത്ത് ദിവസം പാലിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ഒന്നാണ്.

അവൻ ശബ്ബത്തിൽ വിളഭൂമിയിൽകൂടി കടന്നുപോകുമ്പോൾ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ വഴിനടക്കയിൽ കതിർ പറിച്ചുതുടങ്ങി. പരീശന്മാർ അവനോടു: നോക്കു, ഇവർ ശബ്ബത്തിൽ വിഹിതമല്ലാത്തതു ചെയ്യുന്നതു എന്തു എന്നു പറഞ്ഞു.

അവൻ അവരോടു: “ദാവീദ് തനിക്കും കൂടെയുള്ളവർക്കും മുട്ടുണ്ടായി വിശന്നപ്പോൾ ചെയ്തതു എന്തു?” അബ്യാഥാർമഹാപുരോഹിതന്റെ കാലത്തു ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്നു, പുരോഹിതന്മാർക്കല്ലാതെ ആർക്കും തിന്മാൻ വിഹിതമല്ലാത്ത കാഴ്ചയപ്പം തിന്നു കൂടെയുള്ളവർക്കും കൊടുത്തു എന്നു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലയോ എന്നു ചോദിച്ചു. പിന്നെ അവൻ അവരോടു: “മനുഷ്യൻ ശബ്ബത്ത് നിമിത്തമല്ല; ശബ്ബത്ത് മനുഷ്യൻ നിമിത്തമത്രേ ഉണ്ടായതു;”അങ്ങനെ മനുഷ്യപുത്രൻ ശബ്ബത്തിന്നും കർത്താവു ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. (മർക്കോസ് 2:23-28).

നിയമ ലംഘനമല്ല

ഇവിടെ, യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ധാന്യം പറിച്ചപ്പോൾ ശബ്ബത്ത് ലംഘിച്ചുവെന്ന് പരീശന്മാർ ആരോപിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്തത് പഴയനിയമപ്രകാരമുള്ള നിയമലംഘനമല്ല. വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വയലിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമോ ധാന്യമോ ഭക്ഷിക്കാമെന്ന് നിയമം പ്രത്യേകം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (ആവർത്തനം 23:24, 25) യേശു ലംഘിച്ചതായി പരീശന്മാർ ആരോപിക്കുന്ന നിയമം അവരുടെ തന്നെ ആസൂത്രിതമായിരുന്നു. (മത്തായി 23:2, 4).

ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഇവിടെ ചെയ്തതിനെ ക്രിസ്തു  അംഗീകരിച്ചതും  ശബത്ത് നാളിൽ മറ്റുള്ളവരെ സൗഖ്യമാക്കിയതും ആളുകൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. ശബ്ബത്ത് ആചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഴയ  നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും  ആചരിക്കാനോ  ക്രിസ്തു  തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ നിരീക്ഷിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവായി അവർ ഇതിനെ കാണുന്നു.

യേശു നിയമം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു.

എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ, യേശു മോശയുടെ നിയമവും പത്തു കൽപ്പനകളും എല്ലാ വിധത്തിലും പാലിച്ചു. ധാർമ്മിക നിയമത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പുള്ള സ്വഭാവം അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു: “ ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയൊ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന്നു വന്നു എന്നു നിരൂപിക്കരുതു; നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിപ്പാനത്രെ ഞാൻ വന്നതു. സത്യമായിട്ടു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോകുംവരെ സകലവും നിവൃത്തിയാകുവോളം ന്യായപ്രമാണത്തിൽനിന്നു ഒരു വള്ളി എങ്കിലും പുള്ളി എങ്കിലും ഒരുനാളും ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല” (മത്തായി 5:17, 18).

യഹൂദന്മാർക്കും ബാധകമായ മോശയുടെ ആചാര നിയമത്തിന്റെ സാധുത യേശു തിരിച്ചറിഞ്ഞു (മത്തായി 23:3).

മനുഷ്യരുടെ  പാരമ്പര്യങ്ങൾ.

തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ, മനുഷ്യനിർമിത നിയമങ്ങളുടെയും പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും സാധുതയെച്ചൊല്ലി യേശു യഹൂദ നേതാക്കളുമായി കലഹത്തിലായിരുന്നു (മർക്കോസ് 7:2-3, 8). മോശയുടെ നിയമങ്ങളേക്കാളും പത്തു കൽപ്പനകളേക്കാളും ഈ പാരമ്പര്യങ്ങളെ പലരും പ്രാധാന്യത്തോടെ കണക്കാക്കി.

ഈ നിയമങ്ങൾ ബാഹ്യമായി പാലിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് രക്ഷ ലഭിക്കുകയെന്ന് പരീശന്മാർ നിയമപരമായി പഠിപ്പിച്ചു. ഭക്തിയുള്ള ഒരു യഹൂദന്റെ ജീവിതം, ആചാരപരമായ അശുദ്ധി ഒഴിവാക്കാനുള്ള അനന്തമായ ശ്രമമായി മാറി. പ്രവൃത്തികൾ മുഖേനയുള്ള നീതിയുടെ ഈ വ്യവസ്ഥിതി വിശ്വാസത്താൽ നീതിക്ക് എതിരായിരുന്നു (എഫെസ്യർ 2:8-9).

യഥാർത്ഥ അനുസരണം.

പരീശന്മാരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തെ അവഗണിക്കാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചില്ല. തനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കല്പനകളെ  കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ തെളിയിച്ചു (മത്തായി 23:25-26). അനുസരണം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് അവൻ കാണിച്ചു.

യേശു പറഞ്ഞു, “ആകയാൽ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ കൽപ്പനകളിൽ ഒന്ന് ലംഘിക്കുകയും മനുഷ്യരെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും; എന്നാൽ അത് പാലിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വലിയവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. സ്വർഗ്ഗം. നിങ്ങളുടെ നീതി ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും നീതിയെക്കാൾ അധികമായാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു” (മത്തായി 5:19-20).

ദൈവം തന്റെ ജനം തന്റെ നിയമത്തിൽ (സങ്കീ. 119:174), പ്രത്യേകിച്ച് തന്റെ ശബ്ബത്ത് ദിനം ആചരിക്കുന്നതിനുള്ള കൽപ്പനയിൽ (യെശയ്യാവ് 58:13-14) ആനന്ദിക്കണമെന്ന് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, പരീശന്മാർ അതിനെ ദ്രോഹത്തിന്റെയും അമിതമായ ഭരണനിർവ്വഹണത്തിന്റെയും ഒരു സംവിധാനമാക്കി മാറ്റി. യഥാർത്ഥ അനുസരണത്തേക്കാൾ തങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും നീതിമാന്മാരായി കാണപ്പെടുന്നതിലും അവർക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു (മത്താ. 23:4-7, 27-28).

യേശുവും ശബ്ബത്തും.

ശബ്ബത്തിൽ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ധാന്യം പറിച്ചെടുക്കുന്നതിന്റെ ഈ ഉദാഹരണം ഉപയോഗിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ഒരു സാധുവായ വാദമല്ല. വിളവെടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ധാന്യം പറിച്ചു തിന്നുന്നത് നിയമാനുസൃതമായിരുന്നു (ആവർത്തനം 23:25).

നമ്മുടെ മാതൃകയായ യേശു തന്റെ ആചാരപ്രകാരം ശബത്ത് ദിവസം വിശുദ്ധമായി ആചരിച്ചു (ലൂക്കാ 4:16). ശബത്ത് കൽപ്പനയുടെ യഥാർത്ഥ ആചരണം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് അവൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിച്ചു.

“അപ്പോൾ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു: ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം; ശബ്ബത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുന്നതോ തിന്മ ചെയ്യുന്നതോ വിഹിതമോ? ജീവൻ രക്ഷിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ? അവരെയെല്ലാം ചുറ്റും നോക്കി ആ മനുഷ്യനോടു: കൈ നീട്ടുക എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു, അവന്റെ കൈ മറ്റേതു പോലെ പൂർണ്ണമായി” (ലൂക്കാ 6:9-10).

ശബത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുന്നത് നിയമാനുസൃതമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിയമം അനുസരിക്കുന്നതാണെന്ന് യേശുവിന്റെ ഉദാഹരണം കാണിക്കുന്നു. ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും (യോഹന്നാൻ 1:1-3) യേശു സൃഷ്ടിച്ചു. വിശ്രമത്തിന്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും സമയമെന്ന നിലയിൽ ദൈവജനത്തിന് സമ്മാനമായി സൃഷ്ടിയിൽ ഇത് നൽകപ്പെട്ടു (ഉല്പത്തി 2:2-3).

യേശു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും അനന്യനാണ് (എബ്രായർ 13:8). അവൻ തന്നെത്തന്നെ ശബ്ബത്തിന്റെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു (മർക്കോസ് 2:28). യേശു ശബ്ബത്തിന്റെ നാഥനാണെങ്കിൽ, അവന്റെ വിശുദ്ധ ദിനം എക്കാലവും നിലനിൽക്കും (യെശയ്യാവ് 66:22-23).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.