ശനിയാഴ്ച ശബത്ത് ആണെങ്കിൽ, പലരും ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

Total
0
Shares

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും ആചാരത്തിന്റെയും കാരണങ്ങൾ ഒരിക്കൽപോലും പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. ബൈബിളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കാൾ മനുഷ്യരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ അവർ അന്ധമായി അംഗീകരിച്ചു.

ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥവുമില്ല

പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങളിൽ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ആഴ്ചയിലെ ഏഴാം ദിവസം, അതായത് ശനിയാഴ്ച ആചരിക്കണമെന്നതായിരുന്നു. അപ്പോസ്തലന്മാർ ചരിത്രത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും കടന്നുപോയതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ഞായറാഴ്ച ആചാരം നിലവിൽ വന്നതു, പ്രത്യേകിച്ച് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയാൽ. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുന്നത് അഥവാ ശനിയാഴ്ചയിൽ നിന്നു ഞായറിലേക്കുള്ള ശബത്തിന്റെ ഈ അനധികൃത മാറ്റം
നൂറ്റാണ്ടുകളായി കടന്നുവന്ന പാരമ്പര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ബൈബിൾ പ്രവചനം യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരമൊരു മാറ്റം പ്രവചിച്ചു. മാറ്റത്തിന് ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തി ആരാണെന്ന് പോലും തിരുവെഴുത്തുകളിൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു (ദാനിയേൽ 7).

യുഗങ്ങളിലുടനീളം, ഭൂരിപക്ഷവും വലതുപക്ഷത്തല്ല

മനുഷ്യചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ സ്ഥിരമായി സത്യത്തിനൊപ്പം നിന്നത്‌
ഒരു ചെറുന്യൂനപക്ഷംമാത്രമാണ്. നോഹയുടെ കാലത്ത്, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നിവാസികൾക്കും എതിരായി 8 പേർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പഴയനിയമത്തിന്റെ നാളുകളിലുടനീളം, ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പാത പിന്തുടരാൻ വ്യത്യസ്‌തരാകാൻ ധൈര്യപ്പെട്ട ഒരു ശേഷിപ്പിനെ മാത്രമേ നാം കാണുന്നുള്ളൂ. യേശു പറഞ്ഞു, “ജീവങ്കലേക്കു പോകുന്ന വാതിൽ ഇടുക്കവും വഴി ഞെരുക്കവുമുള്ളതു; അതു കണ്ടെത്തുന്നവർ ചുരുക്കമത്രേ” (മത്താ. 7:14).

കൽപ്പന ലംഘനം പാപം

1 യോഹന്നാൻ 3:4-ൽ നമ്മോട് പറയുന്നത് “നിയമലംഘനമാണ് പാപം” എന്നാണ്. ഇവിടെ പറയുന്ന നിയമം പത്തുകൽപ്പന നിയമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് പൗലോസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞു, “നീ മോഹിക്കരുത് എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ പാപം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല” (റോമർ 7:7). അതിനാൽ, ദൈവത്തിന്റെ പത്തു കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കുന്നത് പാപമാണ്.

ഏഴാം ദിവസം കർത്താവിന്റെ ശബ്ബത്താണെന്ന് നാലാമത്തെ കൽപ്പന വ്യക്തമായി പറയുന്നു. “ശബ്ബത്ത് നാളിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഓർക്ക. 9ആറു ദിവസം അദ്ധ്വാനിച്ചു നിന്റെ വേല ഒക്കെയും ചെയ്ക. 10ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ശബ്ബത്ത് ആകുന്നു; അന്നു നീയും നിന്റെ പുത്രനും പുത്രിയും നിന്റെ വേലക്കാരനും വേലക്കാരത്തിയും നിന്റെ കന്നുകാലികളും നിന്റെ പടിവാതിൽക്കകത്തുള്ള പരദേശിയും ഒരു വേലയും ചെയ്യരുതു. 11ആറു ദിവസംകൊണ്ടു യഹോവ ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ളതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കി, ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു; അതുകൊണ്ടു യഹോവ ശബ്ബത്തുനാളിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു” (പുറപ്പാട് 20: 8-11).

യാക്കോബ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, “ഒരുത്തൻ ന്യായപ്രമാണം മുഴുവനും അനുസരിച്ചു നടന്നിട്ടും ഒന്നിൽ തെറ്റിയാൽ അവൻ സകലത്തിന്നും കുറ്റക്കാരനായിത്തീർന്നു” (യാക്കോബ് 2:10, 11).

അവസാനമായി, ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അവരുടെ പൂർവ്വികരുടെ പാരമ്പര്യം അംഗീകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം.
ഒരു ചോദ്യവുമില്ലാതെ, ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാതെയാണ് അവർ അത് ചെയ്തത്. എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നു, ” അവൻ അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: നിങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായംകൊണ്ടു നിങ്ങൾ ദൈവകല്പന ലംഘിക്കുന്നതു എന്തു?” (മത്തായി 15:3).

ശബ്ബത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി പരിശോധിക്കുക (പാഠങ്ങൾ 91-102): https://bibleask.org/bible-answers/.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

Subscribe to our Weekly Updates:

Get our latest answers straight to your inbox when you subscribe here.

You May Also Like

ബൈബിൾ ഞായറാഴ്ച (ഒന്നാം ദിവസം) പാവനത്വം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)“ഞായർ” എന്ന വാക്ക് ബൈബിളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ “ഒന്നാം ദിവസം” എന്ന വാചകം എട്ട് തവണ മാത്രമേ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബൈബിൾ അധികാരത്താൽ ആരാധനയുടെ ദിവസം ഏഴാം…
day-of-the-week
തരംതിരിക്കാത്ത

ഏത് ദിവസമാണ് വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കാൻ ദൈവം നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുന്നത്?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ നമുക്ക് ബൈബിളിനെ അനുവദിക്കാം: ഏത് ദിവസമാണ് വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കാൻ ദൈവം നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുന്നത്? പഴയനിയമത്തിലെ ഏഴാം ദിവസം ശബത്ത് 1-ലോകാരംഭത്തിൽ…