വ്യഭിചാരിയായ സ്ത്രീയെ രക്ഷിക്കാൻ യേശു നിയമം അവഗണിച്ചോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യേശു, നിയമം, വ്യഭിചാര സ്ത്രീ

വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ രക്ഷിക്കാൻ (യോഹന്നാൻ 8:1-11) യേശു മോശൈക നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾ അവഗണിച്ചുവെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 8:1-11) അവിടെ നിയമം അവളുടെ മരണത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു (ലേവ്യപുസ്തകം 20:10). എന്നാൽ, വ്യഭിചാരിണിയായ സ്ത്രീയുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ, യേശു ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകളുടെ സൂക്ഷ്മമായ പഠനം കാണിക്കുന്നു:

1- കുറ്റത്തിന് രണ്ടോ അതിലധികമോ സാക്ഷികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാളെ വധിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് മോശൈക് നിയമം പ്രസ്താവിച്ചു (ആവർത്തനം 19:15). വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ ഒരു സാക്ഷി പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല (ആവർത്തനം 17:6). “അതെ പ്രവൃത്തി” (വാക്യം 4) ൽ സ്ത്രീ പിടിക്കപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ടും സാക്ഷിയുടെയോ സാക്ഷികളുടെയോ തിരിച്ചറിയലിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശമോ പരാമർശങ്ങളോ ഇല്ല.

2-പഴയ നിയമം സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും വധിക്കണം എന്ന വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിരുന്നു (ആവർത്തനം 22:22). എന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ എവിടെയായിരുന്നു? അവനെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള മൊസൈക മുൻവ്യവസ്ഥകൾക്ക് ഈ സാഹചര്യം യോജിച്ചില്ല.

3-യേശു പറഞ്ഞു, “നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ ആദ്യം അവളുടെ നേരെ കല്ലെറിയട്ടെ” (വാക്യം 7). “ആരും പൂർണരല്ല” എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവരെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് സ്ത്രീയുടെ കുറ്റാരോപിതരെ ലജ്ജിപ്പിച്ചു. ആ സ്‌ത്രീയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർ അവളെ കുറ്റം വിധിക്കാൻ തയ്യാറായ കാര്യങ്ങളിൽത്തന്നെ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് അവനറിയാമായിരുന്നു.

ഈ സ്ത്രീയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ, ഈ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും കർത്താവിനെ കുടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അവൻ മോശൈക നിയമത്തെ അനാദരിക്കുന്നതുപോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ആളുകൾ അവനെതിരെ തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു.

“പോയി ഇനി പാപം ചെയ്യരുത്”

യേശു സ്ത്രീയുടെ പാപം ക്ഷമിച്ചില്ല, കാരണം ഇത് പാപത്തെ അതിന്റെ പേര് ച്ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നതിന്റെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായിരിക്കും (റോമർ 16:17; 1 കൊരിന്ത്യർ 5; ഗലാത്യർ 6:1; 2 തെസ്സലൊനീക്യർ 3:6,14; തീത്തോസ് 3:10; 2 യോഹന്നാൻ 9-11). ഭൂമിയിലെ തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ കാലത്ത് അവൻ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെമേൽ പലപ്പോഴും ന്യായവിധി നടത്തി (മത്തായി 15:14; 23; യോഹന്നാൻ 8:44, 55; 9:41). നിയമലംഘനം ഒഴിവാക്കാനോ ജനങ്ങളുടെ മേലുള്ള നിയമത്തിന്റെ അധികാരത്തെ നിസ്സാരവത്കരിക്കാനോ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല.

കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ സാക്ഷികൾ ആദ്യത്തെ കല്ലെറിയണമെന്ന് മോശയുടെ നിയമം വ്യക്തമാക്കി (ആവർത്തനം 17:7). എന്നാൽ ദൃക്‌സാക്ഷികൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായി വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ സാക്ഷികൾ ഒരേ പാപത്തിൽ കുറ്റക്കാരായതിനാൽ ഈ കടമ നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് നിയമപരമായി അവർ അയോഗ്യരാണെന്ന് ക്രിസ്തു തുറന്ന് കാണിച്ചു. അങ്ങനെ അവരെ സമാനമായ ആരോപണങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെടാൻ അർഹതയുണ്ടായി. കുറ്റാരോപിതരുടെ മൗനം തന്നെ അവന്റെ വാക്കുകളെ ശരിവച്ചു.

കുറ്റാരോപിതർ അവരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ, അവർ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിന്മാറി. തുടർന്ന്, ക്രിസ്തു ഒരു നിയമപരമായ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു: “സ്ത്രീയേ, നിന്റെ കുറ്റാരോപിതർ എവിടെ? ആരും നിന്നെ കുറ്റം വിധിച്ചില്ലേ?” സ്ത്രീക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയ കുറ്റാരോപിതരുടെ അഭാവം യേശു പരിശോധിക്കാനുള്ള കാരണം, കുറ്റം സ്ഥാപിച്ച് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറ്റകൃത്യത്തിന് ദൃക്‌സാക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യം മോശയുടെ നിയമം നിർബന്ധമാക്കിയതാണ്.

സ്ത്രീ സ്ഥിരീകരിച്ചു, “ആരുമില്ല, കർത്താവേ” (വാക്യം 11). അപ്പോൾ കർത്താവ് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു: “ഞാനും നിങ്ങളെ കുറ്റംവിധിക്കുന്നില്ല…” ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ അർത്ഥം, അവളുടെ പാപത്തിന് രണ്ടോ അതിലധികമോ സാക്ഷികൾക്ക് കുറ്റകൃത്യം രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറാകുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അവളെ നിയമപരമായി ബാധ്യസ്ഥയാക്കാൻ കഴിയില്ല.

ക്രിസ്തു സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു, “പോയി ഇനി പാപം ചെയ്യരുത്.” അവളുടെ പാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അവൻ അവളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഒരു വ്യക്തി പാപത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നതുവരെ, അവൻ/അവൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുതപിക്കുകയില്ല (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 32:1, 6; 1 യോഹന്നാൻ 1:7, 9). അങ്ങനെ, ക്രിസ്തു നിയമത്തോടുള്ള ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിച്ചു- അവനും അവന്റെ പിതാവും ഉണ്ടാക്കിയ നിയമത്തെയും (പുറപ്പാട് 20:14).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.