വ്യഭിചാരം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു പാസ്റ്റർക്ക് തന്റെ ഇടയസ്ഥാനം പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിയുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ഒരു വ്യക്തി സഭയിൽ പാപം ചെയ്യുകയും ആത്മാർത്ഥമായി അനുതപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ക്രിസ്തു അവനു പാപമോചനം നൽകുന്നു (ഗലാത്യർ 6:1; 1 യോഹന്നാൻ 1:9). സഭ അവന് ക്ഷമയും നൽകണം (2 കൊരിന്ത്യർ 2:5-11). അതുകൊണ്ട് വ്യഭിചാരം ചെയ്ത ആ പാസ്റ്റർക്ക്, അദ്ദേഹം ആത്മാർത്ഥമായി പശ്ചാത്തപിച്ചാൽ, ദൈവത്തിന് അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമിക്കാനും കഴിയും, പക്ഷേ അപ്പോഴും തിരുവെഴുത്തുകളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സഭാ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം കടന്നുപോകണം (മത്തായി 18:15-20).

എന്നിരുന്നാലും, മാപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ, അനുതപിക്കുന്ന പാസ്റ്ററെ തന്റെ മുൻ ഓഫീസിലേക്ക് പതിവ് ചടങ്ങായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പീഡോഫൈലിനോട് (കുട്ടികളോട് ലൈംഗികമായി ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്) ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷേ, നിയമപ്രകാരം, അവൻ ഒരിക്കലും കുട്ടികളുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. അതിനാൽ, വ്യഭിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർമാർക്ക് ദൈവവുമായും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുമായും സഹവിശ്വാസികളുമായും ഉള്ള കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും വേണം.

എന്നാൽ പാസ്റ്ററുടെ ഔദ്യോഗികപദം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സാഹചര്യമാണ്, കാരണം അത് ഒരു “ശ്രേഷ്ഠമായ ദൗത്യമാണ്” (1 തിമോത്തി 3:1). പാസ്റ്റർമാർക്ക് ആളുകളെക്കാൾ ഉയർന്ന ബൈബിൾ നിലവാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം (യാക്കോബ് 3:1). അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ “ലൈംഗിക അധാർമികതയുടെയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അശുദ്ധിയുടെയോ സൂചന പോലും ഉണ്ടാകരുത്” (എഫേസ്യർ 5:3). തിരുവെഴുത്തുകളിൽ അപലപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യം അവരുടെ രേഖയിൽ ഉണ്ടാകരുത് (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 6:27-29; 1 കൊരിന്ത്യർ 6:18; എബ്രായർ 13:4).

വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്ന പാസ്റ്റർ, തീത്തൊസ് 1: 6-9 1 തിമോത്തി 3: 2-7 ൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തന്റെ ഓഫീസിനുള്ള യോഗ്യതകൾ വ്യക്തമായി ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു. മേൽവിചാരകൻ നിന്ദയ്ക്കും “കുററമില്ലാത്തവനും” ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ അജപാലന യോഗ്യത. അതിനായി, അവൻ തന്നെത്തന്നെ എപ്പോഴും ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം. ക്രിസ്ത്യാനികൾ തീർച്ചയായും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകണം. എന്നിരുന്നാലും, സഭയ്ക്ക് സ്വയം ഭരിക്കാനും തെറ്റുകാരായ പാസ്റ്റർമാരെ ശിക്ഷിക്കാനും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് (1 കൊരിന്ത്യർ 5:9-13).

പൗലോസ് പറയുന്നു: “ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു അടി അടിച്ച് അതിനെ എന്റെ അടിമയാക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസംഗിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ തന്നെ സമ്മാനത്തിന് അയോഗ്യനാകുകയില്ല” (1 കൊരിന്ത്യർ 9:27). സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള “അയോഗ്യത” എന്നല്ല പൗലോസ് സംസാരിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം, കാരണം ഒന്നിനും നമ്മെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ കഴിയില്ല (റോമർ 8:39) എന്നാൽ ഈ “അയോഗ്യത” വ്യക്തമായി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ്. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അധാർമികതയ്ക്ക് വഴങ്ങിയാൽ, അവൻ മേലാൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് “യോഗ്യനല്ല” എന്ന് പൗലോസ് അനുമാനിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൽ തുടരാൻ പൗലോസ് തന്റെ ശരീരം കീഴടക്കി.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment