വേറെ ലോകങ്ങളുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


മറ്റ് ലോകങ്ങൾ?

ദൈവം കല്പിച്ചതനുസരിച് വേറെ ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. എബ്രായരുടെ രചയിതാവ് എഴുതി, “[ദൈവം] ഈ അവസാന നാളുകളിൽ തന്റെ പുത്രനാൽ നമ്മോടു സംസാരിച്ചു… അവനാൽ അവൻ ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു” (എബ്രായർ 1:2, എന്റേതെന്ന് ഊന്നിപ്പറയുന്നു; എബ്രായർ 11:3).

മറ്റെല്ലാ ലോകങ്ങളും പാപത്താൽ വീഴാത്തവയാണ് (വെളിപാട് 5:13). “നൂറു ആടുകളുള്ള നിങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് അവയിൽ ഒരെണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെയും മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടേച്ചു, നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകില്ലേ?” എന്ന് യേശു തന്റെ ഉപമയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. (ലൂക്കോസ് 15:4). ഈ പാപരഹിതമായ ലോകങ്ങളെ വിട്ടേച്ചു് ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു യേശു തന്റെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജീവജാലങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നു (ഉല്പത്തി 1:26,27).

“ദൈവപുത്രന്മാർ” കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒത്തുകൂടിയ ഒരു സ്വർഗീയ ആലോചനസമിതി യോഗത്തെക്കുറിച്ചും ബൈബിൾ പറയുന്നു – നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ സാത്താൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇയ്യോബ് എഴുതി, “ഒരു ദിവസം ദൈവപുത്രന്മാർ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നില്പാൻ ചെന്നു; അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാത്താനും ചെന്നു. യഹോവ സാത്താനോടു: നീ എവിടെനിന്നു വരുന്നു എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു സാത്താൻ യഹോവയോടു: ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഊടാടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടു വരുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു.” (ഇയ്യോബ് 1:6, 7). ). കൂടാതെ ഇയ്യോബ് 38:6, 7 ഈ “ദൈവപുത്രന്മാർ” നമ്മുടെ ലോകം ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി തോന്നിയേക്കാം.

അന്യഗ്രഹജീവികൾ

എന്നാൽ മറ്റു ലോകങ്ങളിൽ ജീവനുണ്ടെന്ന ആശയത്തെ ബൈബിൾ പിന്തുണയ്‌ക്കുമ്പോൾ, ഈ സൃഷ്ടികളായി അഭിനയിച്ച് നമ്മെ കബളിപ്പിക്കാൻ പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും എളുപ്പത്തിൽ മിഥ്യാധാരണകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നാം ഓർക്കണം “അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല! എന്തെന്നാൽ, സാത്താൻ തന്നെത്തന്നെ പ്രകാശത്തിന്റെ ദൂതനായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു” (2 കൊരിന്ത്യർ 11:14). പിശാചുക്കൾക്ക് അവിശ്വസനീയമാംവിധം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും (വെളിപാട് 13:13, 14).

വീഴാത്ത ലോകങ്ങൾക്ക് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അവ നമ്മോട് ഇടപഴകുന്നതിൽ നിന്ന് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഗ്രഹം പാപം എന്ന മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധിയാൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്ത ആശുപത്രി വാർഡിലെ രോഗികളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫാണ്; ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ. അതുകൊണ്ടാണ് UFO ദൃശ്യങ്ങൾ അപകടകരമായ പൈശാചിക വഞ്ചനകളോ രാജ്യങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ചാരപ്പണി നടത്തുന്നതോ കേവലം കാഴ്ച സംബന്ധിച്ച മിഥ്യകളോ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളത്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment