വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനു ശേഷം ദൈവം മനുഷ്യരെ മാംസം കഴിക്കാൻ അനുവദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്? ഭക്ഷണത്തിനായി സസ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ അവനു കഴിയുമായിരുന്നില്ലേ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുശേഷം, ശുദ്ധമായ മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ ദൈവം മനുഷ്യരെ അനുവദിച്ചു (ഉല്പത്തി 9:3). വെള്ളപ്പൊക്കം ഇത് അനിവാര്യമാക്കിയതിനാലാണിത്. പ്രളയസമയത്ത് എല്ലാ സസ്യജാലങ്ങളുടെയും താൽക്കാലിക ക്ഷാമവും പെട്ടകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതിലൂടെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ കുറവു മൂലം, മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ മനുഷ്യരെ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം കണ്ടുമുട്ടിയ വ്യക്തമായ ഒരു ആവശ്യം ആയിരുന്നു ഇത്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് മാംസം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനുപകരം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നൽകാത്തത്?

മാംസാഹാരം കഴിക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം ചുരുക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചതാകാം. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് മുമ്പുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ഏദൻ ഭക്ഷണക്രമം പ്രകാരം 900 വർഷത്തിലധികം ജീവിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും മാംസാഹാരത്തിനും ശേഷം പുരുഷന്മാരുടെ പ്രായം വേഗത്തിലും കുത്തനെയും നൂറു വർഷമായി കുറഞ്ഞു. ദുഷ്ടതയും സ്വാധീനവും പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ദുഷ്‌പ്രവൃത്തിക്കാരുടെ ആയുസ്സ് പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കാം. അങ്ങനെ, ഹ്രസ്വമായ ജീവിതം മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തിനുവേണ്ടിയോ അവനെതിരെയോ ശാശ്വതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് പരിമിതമായ സമയമായി മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ.

മൊസൈക കാലഘട്ടത്തിൽ, മാംസാഹാരം പെസഹാ ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു (പുറപ്പാട് 12:8). പഴയ നിയമത്തിൽ, ഈജിപ്തിൽ മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ആദ്യജാതന്മാരെ കൊന്നപ്പോൾ ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ വീടുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിന്റെ ഒരു സ്മാരകമായിരുന്നു പെസഹാ കുഞ്ഞാട്. യാഗത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് ലോകരക്ഷയ്ക്കായി തന്റെ രക്തം ചൊരിയാൻ പോകുന്ന വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ത്യാഗത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു (യോഹന്നാൻ 1:9).

കൂടാതെ, കൂടാരത്തിലെ ശുശ്രുക്ഷകളിൽ, പുരോഹിതന്മാർ ജനങ്ങളുടെ പാപപരിഹാരത്തിനായി യാഗപീഠത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന ബലിമൃഗങ്ങളുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കണം. പുരോഹിതന്മാരുടെ ഈ പ്രവൃത്തി അവർക്കുവേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പാപങ്ങൾ വഹിക്കുന്നതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു (ലേവ്യപുസ്തകം 6:26).

പുതിയ നിയമത്തിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണശേഷവും ബലി ശുശ്രൂഷകൾ നിർത്തലാക്കപ്പെട്ടു (എഫേസ്യർ 2:15; കൊലൊസ്സ്യർ 2:16). പെസഹാ ശുശ്രൂഷയെ കർത്താവിന്റെ തിരുവത്താഴ ശുശ്രുക്ഷയായി മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു (1 കൊരിന്ത്യർ 11:17-34) അവിടെ വിശ്വാസികൾ മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന അപ്പവും വീഞ്ഞും കഴിക്കുന്നു (എബ്രായ 9:14).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.