വെള്ളത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ഉള്ള സ്നാനം രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമാണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


വെള്ളത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ഉള്ള സ്നാനം രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമാണോ? വെള്ളത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ഉള്ള സ്നാനം രക്ഷയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. യേശു നിക്കോദേമോസിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ” നിശ്ചയമായും, ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനാവില്ല” (യോഹന്നാൻ 3:5). “ജലത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുന്നത്” “വീണ്ടും ജനിക്കുന്നതിന്” തുല്യമാണ്, അതായത് “മുകളിൽ നിന്ന്”. യേശു അവനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു: ” നിശ്ചയമായും ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, വീണ്ടും ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ദൈവരാജ്യം കാണാൻ കഴിയില്ല” (യോഹന്നാൻ 3:3).

ക്രിസ്തുവിനെ അവന്റെ മരണത്തിലേക്കും ശവസംസ്‌കാരത്തിലേക്കും പുനരുത്ഥാനത്തിലേക്കും അനുഗമിക്കുന്നതിനെ സ്നാനം പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. “അങ്ങനെ നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായിത്തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു; ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടു പിതാവിന്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ. അവന്റെ മരണത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോടു നാം ഏകീഭവിച്ചവരായെങ്കിൽ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോടും ഏകീഭവിക്കും. നാം ഇനി പാപത്തിന്നു അടിമപ്പെടാതവണ്ണം പാപശരീരത്തിന്നു നീക്കം വരേണ്ടതിന്നു നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നു നാം അറിയുന്നു ” (റോമർ 6:4-6).

നാം വിശ്വാസത്താലും കൃപയാലും മാത്രം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ (യോഹന്നാൻ 1:12; യോഹന്നാൻ 3:16), ഒരു വ്യക്തി തന്റെ വിശ്വാസം പ്രപഞ്ചത്തോട് പരസ്യമായി ഏറ്റുപറയുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ് സ്നാനം. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ആന്തരിക മാറ്റത്തിന്റെ ബാഹ്യ സാക്ഷ്യമാണിത്. “പത്രോസ് അവരോട് പറഞ്ഞു: മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏൽക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനം ലഭിക്കും” (പ്രവൃത്തികൾ 2:38). മുകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവർ ദൈവത്തെ പിതാവായി കാണുന്നു, സ്വഭാവത്തിൽ അവനോട് സാമ്യമുണ്ട് (1 യോഹന്നാൻ 3:1-3). അവന്റെ കൃപയാൽ, പാപത്തിനു മീതെ ജീവിക്കാൻ അവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നു (റോമർ 6:12-16).

യേശു പഠിപ്പിച്ചു, “വിശ്വസിച്ചു സ്നാനം ഏൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും; വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും” (മർക്കോസ് 16:16). അവൻ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, സഭയ്ക്ക് ഒരു നിയമമായി ക്രിസ്ത്യൻ സ്നാനം സ്ഥാപിച്ചു: “പോയി എല്ലാ ജനതകളെയും ശിഷ്യരാക്കുക, അവരെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുകയും അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഞാൻ നിന്നോട് കല്പിച്ചതെല്ലാം അനുസരിക്കുക. തീർച്ചയായും ഞാൻ യുഗാന്ത്യം വരെ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്” (മത്തായി 29:19-20).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.