വെളിപ്പാട് 3:14 യേശുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


“ലവൊദിക്ക്യയിലെ സഭയുടെ ദൂതന്നു എഴുതുക: വിശ്വസ്തനും സത്യവാനുമായ സാക്ഷിയായി ദൈവസൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭമായ ആമേൻ എന്നുള്ളവൻ അരുളിച്ചെയുന്നതു” (വെളിപ്പാട് 3:14 )

ഇവിടെ “ആരംഭം” എന്നതിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദം ആർച്ച് ആണ്. “ആരംഭം” എന്ന വാക്കിന് നിഷ്ക്രിയവും സജീവവുമായ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. നിഷ്ക്രിയമായി എടുത്താൽ, അത് തുടക്കത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ, ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ക്രിസ്തുവാണെന്നതുപോലെ.

എന്നാൽ ഈ ഒരു വാക്യത്തെ കൂടുതൽ കൃത്യമായ വ്യാഖ്യാനം ലഭിക്കുന്നതിന് യേശുവിനെയും സൃഷ്ടിയെയും കുറിച്ച് പറയുന്ന ബൈബിളിലെ മറ്റ് വാക്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യണം. ക്രിസ്തു എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രഷ്ടാവാണെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു:
“സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും സിംഹാസനങ്ങൾ ആകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങൾ ആകട്ടെ വാഴ്ചകൾ ആകട്ടെ അധികാരങ്ങൾ ആകട്ടെ സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു; അവൻ മുഖാന്തരവും അവന്നായിട്ടും സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ സർവ്വത്തിന്നും മുമ്പെയുള്ളവൻ; അവൻ സകലത്തിന്നും ആധാരമായിരിക്കുന്നു” (കൊലോസ്യർ 1:16, 17).

സജീവമായി എടുത്താൽ, “ആരംഭം” എന്ന വാക്ക് ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കമിടുന്നതിനെ, ഒരു ആദ്യ കാരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, സൃഷ്ടിയിൽ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ സ്രഷ്ടാവാണ് ക്രിസ്തുവെന്നാണ്. ഈ വിവർത്തനം യോഹന്നാൻ 1:1-3 പോലെയുള്ള പുതിയ നിയമത്തിലെ മറ്റ് തിരുവെഴുത്തുകളുമായി യോജിക്കുന്നു, “ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു; വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരുന്നു; വചനം ദൈവം ആയിരുന്നു. അവൻ ആദിയിൽ ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരുന്നു. സകലവും അവൻമുഖാന്തരം ഉളവായി; ഉളവായതു ഒന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല” മറ്റൊരു വാക്യം എബ്രായർ 1:2 ആണ്, അവിടെ ദൈവം “ഈ അന്ത്യകാലത്തു പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോടു അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവനെ താൻ സകലത്തിന്നും അവകാശിയാക്കി വെച്ചു; അവൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെയും ഉണ്ടാക്കി.”

വെളിപാട് 3:14 ആകയാൽ, അവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനെക്കാൾ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നവനും പ്രധാന പ്രേരകനും ആരംഭിക്കുന്നവനുമായ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാം. യേശു നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവാണെന്ന് യോഹന്നാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments