വെളിപ്പാട് 18:1-4-ലെ ദൂതന്റെ സന്ദേശം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ വെളിപാട് 18-ൽ പറയുന്നു, “എന്റെ ജനമായുള്ളോരേ, അവളുടെ പാപങ്ങളിൽ കൂട്ടാളികളാകാതെയും അവളുടെ ബാധകളിൽ ഓഹരിക്കാരാകാതെയുമിരിപ്പാൻ അവളെ വിട്ടു പോരുവിൻ. എന്തെന്നാൽ അവളുടെ പാപം ആകാശത്തോളം കുന്നിച്ചിരിക്കുന്നു; അവളുടെ അകൃത്യം ദൈവം ഓർത്തിട്ടുമുണ്ടു” (വെളിപാട് 18:4, 5). ഈ ഭാഗത്തിൽ, ബാബിലോൺ (വീണുപോയ വിശ്വാസത്യാഗ സഭ) നശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു, നവീകരിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. അവൾ വീഞ്ഞിൽ മദ്യപിക്കും (വെളിപാട് 18:5, 6-ൽ തെറ്റായ ഉപദേശമായി തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു). ഈ കാരണത്താലാണ് അവൻ തന്റെ ജനത്തെ വിളിക്കുന്നത്.

ഏതാണ്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത സമയം വരെ, നിഗൂഢമായ ബാബിലോണിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരാനുള്ള വിളി ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ദൈവമക്കൾ വിളിക്കപ്പെടും. ഇവർ കർത്താവിനെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുകയും തങ്ങൾക്കുള്ള പരിമിതമായ വെളിച്ചത്തോട് അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ ഒരിക്കൽ കൂടുതൽ വെളിച്ചം കണ്ടാൽ അവർ ഉടൻ തന്നെ അനുസരിക്കുകയും യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തങ്ങളുടെ വീണുപോയ സഭകളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ബാബിലോണിലുള്ള തന്റെ മക്കളെ യേശു വിളിക്കുന്നത് “എന്റെ ജനം” എന്നാണ്.

ഈ ആളുകളെക്കുറിച്ച് യേശു പറയുന്നു, “ഈ തൊഴുത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വേറെ ആടുകൾ എനിക്കു ഉണ്ടു; അവയെയും ഞാൻ നടത്തേണ്ടതാകുന്നു; അവ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും; ഒരാട്ടിൻ കൂട്ടവും ഒരിടയനും ആകും” “എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു; ഞാൻ അവയെ അറികയും അവ എന്നെ അനുഗമിക്കയും ചെയ്യുന്നു” (യോഹന്നാൻ 10:16, 27). ഈ മക്കളെ യേശു അറിയുകയും അവർ തന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും തിരിച്ചറിയുകയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തുവരുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഈ ദൂതൻ വെളിപാട് 14:9-11-ലെ മൂന്നാമത്തെ ദൂതനുമായി ഒന്നിക്കുന്നു, ലോകത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അന്തിമ സന്ദേശത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അവന്റെ സന്ദേശം വെളിപ്പാട് 14:8-ലെ രണ്ടാമത്തെ ദൂതന്റെ ആവർത്തനമാണ്, “മറ്റൊരു ദൂതൻ പിന്നാലെ പറഞ്ഞു: “രണ്ടാമതു വേറൊരു ദൂതൻ പിൻചെന്നു: വീണുപോയി; തന്റെ ദുർന്നടപ്പിന്റെ ക്രോധമദ്യം സകലജാതികളെയും കുടിപ്പിച്ച മഹതിയാം ബാബിലോൻ വീണുപോയി എന്നു പറഞ്ഞു.”

ബാബിലോണിൽ താമസിക്കുന്നവരെ അതിന്റെ ബാധ ബാധിക്കും. ഈ “ബാധകളുടെ” സ്വഭാവം വെളിപാട് അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ സംക്ഷിപ്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. 16:19; 17:16; 18:8, 21. ഭൂമിയിലെ ഏകീകൃത വിശ്വാസത്യാഗികളായ മതസംഘടനകളായ ബാബിലോണിന്റെ ശിക്ഷ ഏഴാമത്തെ ബാധയുടെ കീഴിലാണ് നടക്കുന്നത് (അധ്യായങ്ങൾ 16:19; 17:1, 5, 16). ആറാമത്തെ ബാധ ആ ശിക്ഷയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment