വെളിപാട് 9-ൽ വെട്ടുക്കിളികളും തേളുകളും എന്തിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


“അഞ്ചാമത്തെ ദൂതൻ ഊതി; അപ്പോൾ ഒരു നക്ഷത്രം ആകാശത്തുനിന്നു ഭൂമിയിൽ വീണുകിടക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു; അവന്നു അഗാധകൂപത്തിന്റെ താക്കോൽ ലഭിച്ചു. അവൻ അഗാധകൂപം തുറന്നു; ഉടനെ പെരുഞ്ചൂളയിലെ പുകപോലെ കൂപത്തിൽനിന്നു പുകപൊങ്ങി; കൂപത്തിന്റെ പുകയാൽ സൂര്യനും ആകാശവും ഇരുണ്ടുപോയി. പുകയിൽനിന്നു വെട്ടുക്കിളി ഭൂമിയിൽ പുറപ്പെട്ടു അതിന്നു ഭൂമിയിലെ തേളിന്നുള്ള ശക്തി ലഭിച്ചു……..വെട്ടുക്കിളിയുടെ രൂപം യുദ്ധത്തിന്നു ചമയിച്ച കുതിരെക്കു സമം; തലയിൽ പൊൻകിരീടം ഉള്ളതുപോലെയും മുഖം മാനുഷമുഖംപോലെയും ആയിരുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ മുടിപോലെ അതിന്നു മുടി ഉണ്ടു; പല്ലു സിംഹത്തിന്റെ പല്ലുപോലെ ആയിരുന്നു. ഇരിമ്പുകവചംപോലെ കവചം ഉണ്ടു; ചിറകിന്റെ ഒച്ച പടെക്കു ഓടുന്ന അനേകം കുതിരത്തേരുകളുടെ ഒച്ചപോലെ ആയിരുന്നു” (വെളിപാട് 9:1-3, 7-9).

“വെട്ടുക്കിളികളും” “തേളുകളും” എന്നതിനെ നിരവധി പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വ്യഖ്യാനകർത്താക്കളായ (കാൽവിൻ, ബാൺസ്, വെസ്ലി, സ്പർജിയൻ, എലിയറ്റ് മുതലായവർ ) മുഹമ്മദിന്റെ സൈന്യം അവരുടെ അധിനിവേശ യുദ്ധങ്ങളിൽ വാളുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ച മരുഭൂമിയിലെ ഉഗ്രൻ പോരാളിയായിരുന്ന മുഹമ്മദിനെ പരാമർശിക്കുന്നു.

വെളിപാട് 9-നെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഹ്രസ്വ വ്യാഖ്യാനം ഇതാ:

വാക്യം 1: പല വ്യാഖ്യാതാക്കളും “ഒരു നക്ഷത്രം വീണു” എന്ന പ്രയോഗം സാത്താനും അവന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഇസ്ലാമിക നേതാക്കന്മാരെ പരാമർശിക്കുന്നു.

വാക്യം 2: “അഗാധകൂപത്തിന്റെ” അറേബ്യയുടെ വിജനമായ പ്രദേശത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. “സൂര്യനെയും വായുവിനെയും” ഇരുണ്ടതാക്കുന്ന “പുക”, “സൂര്യനെ” (യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ വെളിച്ചം, വെളിപാട് 1:16) “വായു” (സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ശുദ്ധവായു,) എന്നിവയെ മറയ്ക്കുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 2 കൊരിന്ത്യർ 3:17).

വാക്യം 3: “വെട്ടുക്കിളികളും” “തേളുകളും” കീഴടക്കാനുള്ള യുദ്ധങ്ങളിലെ മുഹമ്മദിന്റെ സൈന്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

വാക്യങ്ങൾ 4, 5: ഈ ക്രൂരമായ സൈന്യങ്ങൾക്ക് ഒരു “കൽപ്പനയും” “അധികാരവും” നിഗൂഢമായി “നൽകി” “നെറ്റിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര” ഇല്ലാത്തവർക്കെതിരെ മാത്രം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, വിശ്വാസത്യാഗികളായ( ക്രിസ്‌തീയ പ്രമാണങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചവർക്കെതിരെ) ക്രിസ്‌ത്യാനിത്വത്തിനെതിരായ ഒരു ബാധയായി അവർക്ക് അധികാരം നൽകപ്പെട്ടു, പുരാതന ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിൽ നിന്ന് ദുഷ്ടതയോടെ അകന്നപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ നെബൂഖദ്‌നേസർ രാജാവിന് നൽകിയ അധികാരത്തിന് സമാനമാണ് ഇത്. (യിരെമ്യാവു 25:8-11 വായിക്കുക).

വാക്യം 5: അഞ്ചാമത്തെ കാഹളത്തിൽ ഇസ്ലാമിക യോദ്ധാക്കൾക്ക് “അഞ്ച് മാസത്തേക്ക്” അധികാരം ലഭിച്ചു. (1500-1800) കാലത്തെ മിക്ക പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വ്യാഖ്യാതാക്കളും ഈ പ്രവചനത്തിന് ഒരു ദിവസം-ഒരു വർഷം എന്ന തത്വം പ്രയോഗിച്ചു. (സംഖ്യാപുസ്തകം 14:34, യെഹെസ്‌കേൽ 4:6), ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ 150 വർഷമായി കണക്കാക്കി. (ഒരു എബ്രായ മാസത്തിലെ 30 ദിവസം x 5). കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിനെതിരെ 150 വർഷത്തെ ആക്രമണാത്മക ഇസ്ലാമിക യുദ്ധം. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ (എഡി 1299-1449), കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, പക്ഷേ “കൊല്ലപ്പെട്ടില്ല” ( തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.)

വാക്യങ്ങൾ 7-9: പ്രതീകാത്മകത തുർക്കി മുസ്ലീം യോദ്ധാക്കളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിന് അനുയോജ്യമാണ്. അവർ “സ്വർണം” ധരിച്ചിരുന്നു (സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള, മഞ്ഞ തലപ്പാവ്), “സ്ത്രീകളുടെ മുടി പോലെയുള്ള മുടി” ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അങ്ങേയറ്റം ക്രൂരന്മാരായിരുന്നു (“സിംഹത്തിന്റെ പല്ലുകൾ” പോലെ), അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള “മാർച്ചട്ട ” ധരിച്ചിരുന്നു. “കുതിരപ്പുറത്തു ” അവർ “യുദ്ധത്തിലേക്ക്” കുതിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment