വെളിപാട് 8,9-ൽ മൂന്നിലൊന്നിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


വെളിപ്പാട് 8:6-13; 9:15,18

വെളിപാട് 8

6 ഏഴു കാഹളമുള്ള ദൂതന്മാർ ഏഴുവരും കാഹളം ഊതുവാൻ ഒരുങ്ങിനിന്നു.

7 ഒന്നാമത്തവൻ ഊതി; അപ്പോൾ രക്തം കലർന്ന കല്മഴയും തീയും ഭൂമിമേൽ ചൊരിഞ്ഞിട്ടു ഭൂമിയിൽ മൂന്നിലൊന്നു വെന്തുപോയി; വൃക്ഷങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്നു വെന്തുപോയി; എല്ലാ പച്ചപ്പുല്ലും വെന്തുപോയി.

8 രണ്ടാമത്തെ ദൂതൻ ഊതി; അപ്പോൾ തീ കത്തുന്ന വൻമലപോലെയൊന്നു സമുദ്രത്തിലേക്കു എറിഞ്ഞിട്ടു കടലിൽ മൂന്നിലൊന്നു രക്തമായിത്തീർന്നു.

9 സമുദ്രത്തിൽ പ്രാണനുള്ള സൃഷ്ടികളിൽ മൂന്നിലൊന്നു ചത്തുപോയി; കപ്പലുകളിലും മൂന്നിലൊന്നു ചേതം വന്നു.

10 മൂന്നാമത്തെ ദൂതൻ ഊതി; അപ്പോൾ ദീപംപോലെ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു മഹാ നക്ഷത്രം ആകാശത്തുനിന്നു വീണു; നദികളിൽ മൂന്നിലൊന്നിന്മേലും നീരുറവുകളിന്മേലും ആയിരുന്നു വീണതു.

11ആ നക്ഷത്രത്തിന്നു കാഞ്ഞിരം എന്നു പേർ; വെള്ളത്തിൽ മൂന്നിലൊന്നു കാഞ്ഞിരംപോലെ ആയി; വെള്ളം കൈപ്പായതിനാൽ മനുഷ്യരിൽ പലരും മരിച്ചുപോയി.

12 നാലാമത്തെ ദൂതൻ ഊതി; അപ്പോൾ സൂര്യനിൽ മൂന്നിലൊന്നിനും ചന്ദ്രനിൽ മൂന്നിലൊന്നിന്നും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്നിന്നും ബാധ തട്ടി; അവയിൽ മൂന്നിലൊന്നു ഇരുണ്ടുപോയി രാവും പകലും മൂന്നിലൊന്നു വെളിച്ചമില്ലാതെയായി.

13 അനന്തരം ഒരു കഴുകു: ഇനി കാഹളം ഊതുവാനുള്ള മൂന്നു ദൂതന്മാരുടെ കാഹളനാദം ഹേതുവായി ഭൂവാസികൾക്കു കഷ്ടം, കഷ്ടം, കഷ്ടം എന്നു ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ആകാശമദ്ധ്യേ പറക്കുന്നതു ഞാൻ കാൺകയും കേൾക്കയും ചെയ്തു.

വെളിപാട് 9

15 ഉടനെ മനുഷ്യരിൽ മൂന്നിലൊന്നിനെ കൊല്ലുവാൻ ഇന്ന ആണ്ടു, മാസം, ദിവസം, നാഴികെക്കു ഒരുങ്ങിയിരുന്ന നാലു ദൂതന്മാരെയും അഴിച്ചുവിട്ടു.

18വായിൽ നിന്നു പറപ്പെടുന്ന തീ, പുക, ഗന്ധകം എന്നീ മൂന്നു ബാധയാൽ മനുഷ്യരിൽ മൂന്നിലൊന്നു മരിച്ചുപോയി.

മൂന്നിലൊന്ന്

മരണത്തിൽ കലാശിക്കുന്ന ഓരോ കാഹള ന്യായവിധികളിലും, ന്യായവിധി സ്വീകരിക്കുന്ന ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് നശിക്കുന്നു. മൂന്നിലൊന്ന് മരങ്ങൾ ഇവിടെ കത്തിനശിച്ചു, ഭൂമിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് കത്തിച്ചു (വെളിപാട് 8:7), കടലിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് രക്തമായി മാറുന്നു (വെളിപാട് 8:8), സമുദ്രജീവികളുടെയും കപ്പലുകളുടെയും മൂന്നിലൊന്ന് നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു (വെളിപ്പാട് 8:9), നദികളുടെ മൂന്നിലൊന്ന് മലിനമായ (വെളിപാട് 8:10-11), സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന്, ചന്ദ്രപ്രകാശം, നക്ഷത്രപ്രകാശം എന്നിവ ബാധിക്കപ്പെടുന്നു (വെളിപാട് 8:12), മനുഷ്യരാശിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് കൊല്ലപ്പെടുന്നു (വെളിപാട് 9:15,18).

അർത്ഥം

മൂന്നാമത്തേത് ഒരു വലിയ ഭാഗത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നു, പക്ഷേ പ്രധാന ഭാഗമല്ല. “മൂന്നാം ഭാഗം” എന്ന വാചകം നമ്മൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കരുത്: കോപത്തിൽ ദൈവം കരുണയെ ഓർക്കുന്നുവെന്നും അവൻ എല്ലാവരെയും താഴ്ത്തുമ്പോൾ അവൻ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നും കാണിക്കുന്നതിനാണ് ഇവിടെ ഊന്നൽ നൽകുന്നത്.

മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ

സമാനമായ ഒരു വാക്യം സെഖര്യാവിലും നമുക്കുണ്ട്, “എന്നാൽ സർവ്വദേശത്തിലും മൂന്നിൽ രണ്ടംശം ഛേദിക്കപ്പെട്ടു പ്രാണനെ വിടും; മൂന്നിൽ ഒരംശം ശേഷിച്ചിരിക്കും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു” (സഖറിയാ 13:8). യിസ്രായേൽ ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ അനുസരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സക്കറിയ ഇവിടെ ഒരു പ്രവചനം നൽകുന്നു. എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിലും ഒരു വലിയ സംഖ്യ രക്ഷകനെ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു. അവന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളുടെ സമയങ്ങളും, അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരെ തള്ളിക്കളയുന്ന സമയവും, അവന്റെ അനുയായികളായിരുന്നവർക്ക് ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ സമയവും (വാക്യം 9) ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ശതമാനം (മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം വെട്ടിമുറിക്കുക, മൂന്നിലൊന്ന് അവശേഷിക്കുന്നു) അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കരുത്, എന്നിരുന്നാലും, ബൈബിളിനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സൗജന്യ ദാനമായ രക്ഷയെ മിക്കവരും നിരസിക്കുമെന്ന് പിന്നീട് വ്യക്തമാണെങ്കിലും, “വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ; തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം” (മത്തായി 22:14).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment