വെളിപാട് 7-ലെ ഗോത്രങ്ങളുടെ ക്രമം പഴയനിയമത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


വെളിപാട് 7: 5-8-ലെ ഗോത്രങ്ങളുടെ ക്രമം പഴയനിയമത്തിൽ കാണുന്നവയുമായി സാമ്യമുള്ളതല്ല (സംഖ്യ. 1:5-15; ആവർത്തനം. 27:12, 13; cf. Gen. 35:22-26; 49: 3-28; 1 ​​ദിന. 2:1, 2). കാരണം, പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളോട് ഒരു പ്രത്യേക സന്ദേശം അറിയിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു.

പുതിയ നിയമ പട്ടിക സാധാരണയായി റൂബനിൽ (ആദ്യജാതൻ) ആരംഭിക്കുന്നു, എന്നാൽ വെളിപാട്. 7 ൽ, അവൻ രണ്ടാമതായി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വെളിപ്പാട് ആരംഭിക്കുന്നത് യഹൂദയിൽ നിന്നാണ് (പഴയനിയമത്തിലെ നാലാമത്തേത്), കാരണം ക്രിസ്തു വന്നത് യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നാണ് (വെളി. 5:5).

പഴയനിയമത്തിൽ, യാക്കോബിന്റെ മകനായി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ലേവിയെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗോത്രമായി കണക്കാക്കില്ല. കാരണം, ലേവി ഗോത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു അവകാശവും ലഭിച്ചില്ല, “ലേവി ഗോത്രത്തിന് മാത്രം അവൻ അവകാശം നൽകിയിരുന്നില്ല; ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അവരോട് അരുളിച്ചെയ്തതുപോലെ തീയിൽ അർപ്പിക്കുന്ന യാഗങ്ങൾ അവരുടെ അവകാശമാണ്” (യോശുവ 13:14). ലേവ്യർ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു, അവർ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ചിതറിപ്പോയി.

വെളിപാട് 7-ൽ, ലേവി ഗോത്രം ചേർത്തിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ദാനിന്റേതല്ല. ജോസഫിനെ എഫ്രയീം, മനശ്ശെ എന്നീ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളായി കണക്കാക്കിയിരുന്നതിനാൽ ലേവിയെ കണക്കാക്കാനും 12 എന്ന സംഖ്യ നിലനിർത്താനും ഗോത്രങ്ങളിലൊന്ന് ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

ഗോത്രങ്ങളുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തം വെളിപാട് 7-ൽ എഫ്രയീമും ഡാനും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. വിഗ്രഹങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നതിൽ ഗോത്രത്തിന്റെ വിശ്വാസത്യാഗം കാരണം ദാൻ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു (ന്യായാധിപന്മാർ 18:30, 31). “ദാൻ വഴിയിൽ ഒരു സർപ്പവും വഴിയിൽ ഒരു അണലിയും ആയിരിക്കും” (ഉല്പത്തി 49:17). കൂടാതെ, “എഫ്രയീം വിഗ്രഹങ്ങളോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു, അവനെ വിടുക” (ഹോസിയാ 4:17).

കൂടാതെ, ചില ഗോത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ പഴയനിയമത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെയല്ല. കാരണം, പുതിയ നിയമ പേരുകൾ ഗ്രീക്കിൽ നിന്നാണ് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതേസമയം പഴയനിയമ പേരുകൾ ഹീബ്രുവിൽ നിന്നാണ് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമാലയ്ക്ക് ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ പൊതുവായ ചില ശബ്ദങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ എബ്രായ പേരുകളുടെ ഗ്രീക്ക് വിവർത്തനങ്ങൾ പലപ്പോഴും കൃത്യമല്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments