വെളിപാട് 6:9,10-ലെ “യാഗപീഠത്തിൻ കീഴിലുള്ള ദേഹികൾ ” ദേഹിയുടെ അമർത്യത തെളിയിക്കുകയാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


വെളിപ്പാട് 6:9,10

“അവൻ അഞ്ചാമത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ, ദൈവവചനത്താലും അവർ പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യത്താലും കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ദേഹികളെ ഞാൻ യാഗപീഠത്തിൻ കീഴിൽ കണ്ടു.: “അവർ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു: പരിശുദ്ധനും സത്യവാനും ആയ കർത്താവേ, ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരോട് ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തെ നീ എത്രത്തോളം ന്യായംവിധിക്കുകയും പ്രതികാരം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും?” (വെളിപാട് 6:9,10).

യോഹന്നാൻ ചിത്രപരമായ പ്രതിപാദനം വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു, വിവിധ ചിഹ്നങ്ങളുടെ അർത്ഥം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അത്തരം പ്രവചനങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണം (യെഹെസ്കേൽ 1:10). രക്തസാക്ഷികളുടെ ദേഹികൾ കിടക്കുന്ന ഒരു യാഗ പീഠം യോഹന്നാൻ കണ്ടു. ഒരു ഉപമയുടെ വിശദാംശങ്ങളെപ്പോലെ, ഒരു പ്രാവചനിക പ്രതീകവൽക്കരണത്തിന്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകൾക്കും വ്യാഖ്യാന മൂല്യം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഹാബെലിന്റെ രക്തത്തിന്റെ നിലവിളി പോലെ ഈ നിലവിളി ആലങ്കാരികമായിരുന്നു (ഉല്പത്തി 4:10).

രക്തസാക്ഷിത്വത്തെയും മരണത്തെയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് അഞ്ചാമത്തെ മുദ്രയുടെ പ്രതീകം അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് തോന്നാം, ശത്രുവിന്റെ വിജയം എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, ആത്യന്തികമായി നിർദോഷികരണം വരുമെന്ന ഉറപ്പോടെ. അത്തരം ഒരു പ്രോത്സാഹനം പിൽക്കാല മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഭയാനകമായ പീഡനങ്ങളുടെ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഹൃദ്യമായിരിക്കും, എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ചും നവീകരണ കാലത്തും അതിനുശേഷമുള്ളവർക്കും .

പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്ക്, അടിച്ചമർത്തലിന്റെ നീണ്ട കാലഘട്ടം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ലെന്ന് തോന്നിയിരിക്കണം. അഞ്ചാം മുദ്രയുടെ സന്ദേശം ദൈവികകാര്യം ആത്യന്തികമായി വിജയിക്കുമെന്ന ഉറപ്പായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വലിയ സംഘർഷത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നവർക്കും ഇതേ പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കും.

ഈ ദേഹികളെ പരേതരായ രക്തസാക്ഷികളുടെ ശരീരമില്ലാത്ത ആത്മാക്കളായി വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമവും പ്രതീകാത്മക പ്രവചനങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാന നിയമങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്നില്ല. സ്വർഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതുപോലെ യോഹന്നാന് കാണാൻ നൽകിയില്ല. അവിടെ വെള്ള, ചുവപ്പ്, കറുപ്പ്, വിളറിയ കുതിരകളൊന്നും യുദ്ധസമാനരായ സവാരികളില്ല. ചോരയൊലിക്കുന്ന കത്തികൊണ്ട് മുറിവേറ്റ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ യേശു അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. നാല് മൃഗങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകളുടെ യഥാർത്ഥ ചിറകുള്ള ജീവികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ, സ്വർഗത്തിൽ ഒരു യാഗപീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ദേഹികളും ഇല്ല.

(മലയാളം ബൈബിളിൽ – KJV ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിലെ SOUL എന്ന പഥത്തെ ആത്മാവെന്നു തർജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുക)

ആത്മാക്കളെയും മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനത്തിന്, ദയവായി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കാണുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment