വെളിപാട് 14-ലെ രണ്ടാമത്തെ ദൂതന്റെ സന്ദേശം എന്താണ്?

BibleAsk Malayalam

രണ്ടാമത്തെ മാലാഖയുടെ സന്ദേശം – വെളിപാട് 14

വെളിപാട് 14-ലെ രണ്ടാമത്തെ ദൂതൻ “ബാബിലോൺ വീണുപോയി” എന്ന് സഗൗരവമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം ബാബിലോണിൽ നിന്ന് ഉടനെ പുറത്തുവരാൻ എല്ലാ ദൈവജനത്തെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. “മറ്റൊരു ദൂതൻ പിന്തുടർന്നു, “വീണുപോയി; തന്റെ ദുർന്നടപ്പിന്റെ ക്രോധമദ്യം സകലജാതികളെയും കുടിപ്പിച്ച മഹതിയാം ബാബിലോൻ വീണുപോയി എന്നു പറഞ്ഞു” (വെളിപാട് 14:8).

നിമ്രോദാണ് ബാബിലോൺ സ്ഥാപിച്ചത് (ഉല്പത്തി 10:10; 11:1-9). യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിലുള്ള അവിശ്വാസവും അവന്റെ ഇഷ്ടത്തോടുള്ള ധിക്കാരവും (ഉല്പത്തി 11:4-9), അതിന്റെ ഗോപുരം അവനെതിരെയുള്ള വിശ്വാസത്യാഗത്തിന്റെയും കലാപത്തിന്റെയും സ്മാരകമാണ്. സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ എല്ലാ മതസംഘടനകളെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും വിവരിക്കാൻ യോഹന്നാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സമഗ്രമായ പദമാണ് ബാബിലോൺ. ഈ “വീഴ്ച” വർധിച്ചു വരുന്നതും കൂടിക്കൂടി വരുന്നതുമാണ്.

ബാബിലോണിലെ അദൃശ്യ രാജാവായി ഏശയ്യാ പ്രവാചകൻ ലൂസിഫറിനെ തിരിച്ചറിയുന്നു (യെശയ്യാവ് 14:4, 12-14). യെരൂശലേമിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ, മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള തന്റെ പദ്ധതിയുടെ കേന്ദ്രവും ഏജൻസിയും ബാബിലോണാക്കി മാറ്റാൻ സാത്താൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തു.

ബാബിലോണിന്റെ പതനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പ്രവചനം, സുവിശേഷത്തിന്റെ നിർമ്മലതയിൽ നിന്നും നിർവ്യാജതയിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മതത്തിന്റെ വിട്ടുപോകലിലൂടെ അതിന്റെ അന്ത്യകാല പ്രവചന നിറവേറൽ കണ്ടെത്തുന്നു. (വെളിപാട് 14:4). 1844-ലെ വേനൽക്കാലത്ത് മില്ലറിസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുനരാഗമന പ്രസ്ഥാനമാണ് ബാബിലോണിന്റെ പതനം ആദ്യമായി പ്രസംഗിച്ചത്, ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ദൂതന്റെ സന്ദേശം നിരസിച്ച പള്ളികളിൽ ഇത് പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടു (വാക്യം 7).

കാലാന്ത്യം അടുക്കുന്തോറും സന്ദേശത്തിന് പ്രസക്തി വർദ്ധിക്കും, കൂടാതെ വെളിപാടിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും മൃഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ മത ഘടകങ്ങളുടെ ഐക്യത്തോടെ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ നിവൃത്തി കൈവരിക്കും (വെളിപാട് 13:12-14; 17:12-14 ).

അതിനാൽ, ബാബിലോൺ ഉൾപ്പെടുന്ന വിവിധ മതസംഘടനകളിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന തന്റെ വിശ്വസ്തരായ മക്കളെ അവരിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ കർത്താവ് വിളിക്കുന്നു. “മറ്റൊരു ദൂതൻ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. … അവൻ ശക്തമായ സ്വരത്തിൽ നിലവിളിച്ചു: മഹതിയാം ബാബിലോൺ വീണുപോയി. … പിന്നെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു മറ്റൊരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു: എന്റെ ജനമേ, അവളെ വിട്ടുവരുവിൻ” (വെളിപാട് 18:1-4).

ഇതും കാണുക:

മൂന്നാം ദൂതന്റെ സന്ദേശം:

കാണുക: വെളിപാട് 14-ലെ മൂന്നാമത്തെ ദൂതന്റെ സന്ദേശം എന്താണ്?

ആദ്യത്തെ മാലാഖയുടെ സന്ദേശം:
വെളിപാട് 14-ലെ ആദ്യ ദൂതന്റെ സന്ദേശം എന്താണ്?

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: