വെളിപാട് 14-ലെ മൂന്നാമത്തെ ദൂതന്റെ സന്ദേശം എന്താണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


മൂന്നാം ദൂതന്റെ സന്ദേശം (വെളിപാട് 14)

മൂന്നാമത്തെ ദൂതന്റെ സന്ദേശം വെളിപാട് 14-ൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ ഒരു ദർശനം കണ്ടു, അവൻ എഴുതി, “മൂന്നാമതു വേറൊരു ദൂതൻ അവരുടെ പിന്നാലെ വന്നു അത്യുച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞതു: മൃഗത്തെയും അതിന്റെ പ്രതിമയെയും നമസ്കരിച്ചു നെറ്റിയിലോ കൈമേലോ മുദ്ര ഏല്ക്കുന്നവൻ ദൈവകോപത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ കലർപ്പില്ലാതെ പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവക്രോധമദ്യം കുടിക്കേണ്ടിവരും” (വെളിപാട് 14:9, 10).

മൂന്നാമത്തെ മാലാഖയുടെ സന്ദേശം മൃഗത്തെയും അവന്റെ പ്രതിമയെയും ആരാധിക്കുന്നതിനെതിരെയും നെറ്റിയിലോ കൈകളിലോ മൃഗത്തിന്റെ അടയാളം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെതിരെയും ആളുകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ആദ്യത്തെ ദൂതൻ സത്യാരാധന കൽപ്പിക്കുന്നു. വ്യാജാരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭയാനകമായ അനന്തരഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ദൂതൻ പറയുന്നു. മൃഗത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ, മൃഗത്തെയും അതിന്റെ പ്രതിമ യെയും അടയാളത്തെയും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്:

മൃഗം:

കാണുക: വെളിപാട് 13-ലെ ആദ്യത്തെ മൃഗം ആരാണ്?

അവന്റെ പ്രതിമ:

കാണുക: വെളിപാട് 13-ലെ മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമ എന്താണ്?

അവന്റെ അടയാളം:

കാണുക: മൃഗത്തിന്റെ അടയാളം എന്താണ്?

വിശുദ്ധന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കും: “ദൈവകല്പനയും യേശുവിങ്കലുള്ള വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണതകൊണ്ടു ഇവിടെ ആവശ്യം” (വെളിപാട് 14:12 കൂടാതെ 12:17). കത്തോലിക്കാ സഭ ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്തിനെ മാറ്റിവെക്കുകയും ആഴ്ചയിലെ ആദ്യ ദിവസം ആരാധനാ ദിനമായി ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (ദാനിയേൽ 7:25). എന്നാൽ മുഴുവൻ ബൈബിളിലും ഞായറാഴ്ച ആചരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു വാക്യം പോലും ഇല്ല.

മറ്റ് ഒമ്പത് കൽപ്പനകളും സാർവത്രിക ബാധ്യതയാണെന്നും എന്നാൽ അവർ ശബ്ബത്ത് കൽപ്പനയെ അവഗണിക്കുന്നുവെന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ ഒരു പൊതു ഉടമ്പടിയുണ്ട്. അതിനാൽ, വിവാദത്തിന്റെ പ്രത്യേക ആശയം ശബത്ത് കൽപ്പനയെക്കുറിച്ചായിരിക്കും (പുറപ്പാട് 20: 8-11).

കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: “ഉറക്കെ വിളിക്ക; അടങ്ങിയിരിക്കരുതു; കാഹളംപോലെ നിന്റെ ശബ്ദം ഉയർത്തി, എന്റെ ജനത്തിന്നു അവരുടെ ലംഘനത്തെയും യാക്കോബ് ഗൃഹത്തിന്നു അവരുടെ പാപങ്ങളെയും അറിയിക്ക.” അവൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു: “നീ എന്റെ വിശുദ്ധദിവസത്തിൽ നിന്റെ കാര്യാദികൾ നോക്കാതെ ശബ്ബത്തിൽ നിന്റെ കാൽ അടക്കിവെച്ചു, ശബ്ബത്തിനെ ഒരു സന്തോഷം എന്നും, … നീ യഹോവയിൽ പ്രമോദിക്കും” (യെശയ്യാവ് 58:1, 13, 14).

സാത്താന്റെ നുണകളാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട്, ലോകം മൃഗത്തെയും അതിന്റെ പ്രതിമയെയും വണങ്ങുകയും അതിന്റെ കൽപ്പനകൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യും (വെളിപാട് 13:8). എന്നാൽ വിശുദ്ധന്മാരാകട്ടെ, അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കും. പകരം അവർ ദൈവകൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കും (റോമർ 8:3, 4).

സിവിൽ നിയമപ്രകാരം ഞായറാഴ്ച ആചരണം നടപ്പാക്കാൻ പ്രതീകാത്മക ബാബിലോൺ ഭരണകൂടത്തിന്മേൽ പ്രാമാണ്യം സിദ്ധിക്കുകയും എല്ലാ വിയോജിപ്പുകാരെയും ശിക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധി വരും. വെളിപ്പാട് 13:12-17-ൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ വിവാദ വിഷയം.

ഇതും കാണുക:

ഒന്നാമത്തെ മാലാഖയുടെ സന്ദേശം:

കാണുക: വെളിപാട് 14-ലെ ആദ്യ ദൂതന്റെ സന്ദേശം എന്താണ്?

രണ്ടാമത്തെ മാലാഖയുടെ സന്ദേശം:

കാണുക: വെളിപാട് 14-ലെ രണ്ടാമത്തെ ദൂതന്റെ സന്ദേശം എന്താണ്?

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment