വെളിപാട് 13-ലെ മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമ എന്താണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


വെളിപ്പാട് 13-ലെ മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെക്കുറിച്ച്, അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ എഴുതുന്നു, “ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരോട് അവർ വാളുകൊണ്ട് മുറിവേറ്റിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന മൃഗത്തിന് ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കണം” (വെളിപാട് 13). :14). മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്:

1-ആദ്യ മൃഗം

“ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട മൃഗം പുള്ളിപ്പുലിയെപ്പോലെയും അവന്റെ കാലുകൾ കരടിയുടെ പാദങ്ങൾ പോലെയും വായ് സിംഹത്തിന്റെ വായ് പോലെയും ആയിരുന്നു. മഹാസർപ്പം അവന് തന്റെ ശക്തിയും സിംഹാസനവും വലിയ അധികാരവും നൽകി” (വെളിപാട് 13:2). “പിന്നെ അവൻ ദൈവത്തെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തെയും അവന്റെ കൂടാരത്തെയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവരെയും ദുഷിക്കുവാൻ വായ് തുറന്നു” (വെളിപാട് 13:6). ഭൂമിയുടെ അടിത്തറയിട്ട ദൈവത്തെ അവൻ നിന്ദിച്ചു.

ആദ്യ മൃഗത്തിന് 11 തിരിച്ചറിയൽ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ വെളിപാട് 13 നൽകുന്നു. ഇവ വെളിപാട് 13:1-8, 16-18 എന്നിവയിൽ കാണാം:

 1. മൃഗം കടലിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നു (വാക്യം 1).
 2. ദാനിയേൽ അധ്യായം 7 (വാക്യം 2) ന്റെ മൃഗങ്ങളുടെ സംയോജനം.
 3. മഹാസർപ്പം അതിന് ശക്തിയും അധികാരവും നൽകുന്നു (വാക്യം 2).
 4. മാരകമായ ഒരു മുറിവ് ലഭിക്കുന്നു (വാക്യം 3).
 5. മാരകമായ മുറിവ് ഭേദമായി (വാക്യം 3).
 6. ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ശക്തി (വാക്യങ്ങൾ 3, 7).
 7. ശക്തമായ മതശക്തി (വാക്യങ്ങൾ 3, 8).
 8. ദൈവനിന്ദ കുറ്റം (വാക്യങ്ങൾ 1, 5, 6).
 9. വിശുദ്ധന്മാരുമായുള്ള യുദ്ധങ്ങളും ജയങ്ങളും (വാക്യം 7).
 10. 42 മാസത്തേക്കുള്ള നിയമങ്ങൾ (വാക്യം 5).
 11. നിഗൂഢമായ സംഖ്യ 666 (വാക്യം 18) ഉണ്ട്.

ഈ കാര്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഈ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരേയൊരു സ്ഥാപനം പാപ്പാത്വമാണ്. ഈ നിഗമനം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഈ വിശേഷതകൾ സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കാൻ, ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക:

വെളിപാട് 13-ലെ ആദ്യത്തെ മൃഗം ആരാണ്?

2-രണ്ടാം മൃഗം

യോഹന്നാൻ എഴുതുന്നു, “അപ്പോൾ മറ്റൊരു മൃഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു, അവന് ഒരു കുഞ്ഞാടിനെപ്പോലെ രണ്ട് കൊമ്പുകളുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മഹാസർപ്പത്തെപ്പോലെ സംസാരിച്ചു” (വെളിപാട് 13:11). രണ്ടാമത്തെ മൃഗത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന 4 പോയിന്റുകൾ വെളിപാട് 13 നൽകുന്നു:

 1. ആദ്യത്തെ മൃഗത്തിന് അതിന്റെ മുറിവ് ലഭിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് നിലവിൽ വരുന്നത്
 2. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്നു
 3. ആട്ടിൻകുട്ടിയെപ്പോലെയുള്ള രണ്ട് കൊമ്പുകൾ ഉണ്ട്
 4. ഒരു മഹാസർപ്പം പോലെ സംസാരിക്കുന്നു

ഈ കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, രണ്ടാമത്തെ മൃഗം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് നിഗമനം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ബൈബിൾ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് നോക്കാം:

പോയിന്റ് 1 – ആദ്യത്തെ മൃഗത്തിന് അതിന്റെ മുറിവ് ലഭിക്കുന്ന സമയത്താണ് രണ്ടാമത്തെ മൃഗം നിലവിൽ വരുന്നത്. വെളിപാട് 13:10-ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന മാർപ്പാപ്പയുടെ ബന്ധനം 1798-ൽ നടന്നു, അക്കാലത്ത് പുതിയ ശക്തി (വാക്യം 11) ഉയർന്നുവരുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് 1776-ൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു, 1787-ൽ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു, 1791-ൽ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് അംഗീകരിച്ചു, 1798-ഓടെ ഒരു ലോകശക്തിയായി വ്യക്തമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ, സമയം വ്യക്തമായി അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.

പോയിന്റ് 2 – രണ്ടാമത്തെ മൃഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിലെ വെള്ളം ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തെയാണ് (വെളിപാട് 17:15) പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്നറിയുമ്പോൾ, വെള്ളത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഭൂമി എന്നാൽ ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ പ്രദേശമാണ്. ഈ പുതിയ രാഷ്ട്രം 1700-കളുടെ അവസാനത്തിനുമുമ്പ് ജനവാസമില്ലാത്ത ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഉടലെടുക്കും. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ ഒരു “പുതിയ ദേശത്ത്” ഉയർന്നുവന്നു.

പോയിന്റ് 3 – രണ്ടാമത്തെ മൃഗത്തിന് രണ്ട് ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ കൊമ്പുകൾ ഉണ്ട്. കൊമ്പുകൾ രാജ്യങ്ങളെയും ഭരണകൂടങ്ങളെയും (ദാനിയേൽ 7:24; 8:21), അധികാരങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു (ഹബക്കൂക്ക് 3:4). അതിനാൽ, ഈ രാജ്യത്തിന് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അധികാരങ്ങളും രണ്ട് ഭരണ തത്വങ്ങളുമുണ്ട്. യുഎസ്എ സ്ഥാപിതമായത്: പൗര, മത സ്വാതന്ത്ര്യം. ഇത് ജനാധിപത്യവും ജനാധിപത്യഭരണസിദ്ധാന്തങ്ങൾ. ആട്ടിൻകുട്ടിയെപ്പോലെയുള്ള കൊമ്പുകൾ എന്നാൽ നിഷ്കളങ്കവും അടിച്ചമർത്താത്തതും ആത്മീയവുമായ രാഷ്ട്രം എന്നാണ്. ആട്ടിൻകൊമ്പുള്ള മൃഗത്തിന്റെ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾക്കും സമയപരിധിക്കും യോജിക്കാൻ യുഎസ്എ ക്ക് അല്ലാതെ മറ്റൊരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല.

പോയിന്റ് 4 – രണ്ടാമത്തെ മൃഗം ഒരു മഹാസർപ്പം പോലെ സംസാരിക്കും. ‘കുഞ്ഞാടിനെപ്പോലെയുള്ള കൊമ്പുകളും’ ‘മഹാ സർപ്പത്തിന്റെ ശബ്ദവും’ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനപരമായ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. കാലക്രമേണ, സമാധാനവും സ്വതന്ത്രവുമായ ഈ രാഷ്ട്രം വഞ്ചനയിലൂടെ പിശാചിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വരും. ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ പീഡനത്താൽ തകർക്കാൻ സർക്കാരുകളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാത്താനാണ് മഹാസർപ്പം. ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക:

വെളിപാട് 13-ലെ രണ്ടാമത്തെ മൃഗം ആരാണ്?

(Who is the second beast of Revelation 13?)

രണ്ട് മൃഗങ്ങളും ഒന്നിക്കുന്നു

വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം ആദ്യത്തെ മൃഗത്തെ പാപ്പാത്വവും രണ്ടാമത്തേത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയായും തിരിച്ചറിയുന്നു. വെളിപ്പാട് 13:12 പറയുന്നു, “അവൻ തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ മൃഗത്തിന്റെ എല്ലാ അധികാരവും പ്രയോഗിക്കുകയും ഭൂമിയെയും അതിൽ വസിക്കുന്നവരെയും ആദ്യത്തെ മൃഗത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ മാരകമായ മുറിവ് സുഖപ്പെട്ടു.” അങ്ങനെ, വെളിപാട് 13-ലെ ഒന്നും രണ്ടും മൃഗങ്ങൾ ആരാധന നടപ്പിലാക്കാൻ ഒന്നിക്കും.

രണ്ടാമത്തെ മൃഗം ഒരു മഹാസർപ്പത്തെപ്പോലെ സംസാരിക്കും (വെളിപാട് 13:11). ഇതിനർത്ഥം, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് (സാത്താൻ ചലിപ്പിച്ചത്) അന്തിമകാലത്ത്, അവരുടെ ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ആദ്യത്തെ മൃഗത്തിന്റെ മനുഷ്യനിർമിത നിയമങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ സിവിൽ നിയമങ്ങളിലൂടെ ആളുകളെ നിർബന്ധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും.

“സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിനും” മതസ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് “ഭരണഘടന” സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾക്കും എതിരായി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ ഭരണകൂടം പോകുമെന്ന് വെളിപാട് പുസ്തകം പ്രവചിക്കുന്നു. മറ്റ് വിശ്വാസങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് നേരെ മതഭ്രാന്ത് തള്ളാൻ പാപ്പാത്ത്വം (ആദ്യ മൃഗം) വശീകരിക്കും.

മൃഗത്തിന്റെ ചിത്രം

അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ എഴുതി, “മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയെ ആരാധിക്കാത്തവരെയെല്ലാം കൊല്ലണം” (വെളിപാട് 13:15). ചിത്രം (Gr. Eikōn) എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം “ഒരു സാദൃശ്യം” എന്നാണ്. അതിനാൽ, ആദ്യത്തെ മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമ മൃഗത്തിന്റെ സംഘടനയുടെ അതേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിരിക്കും..

ആദ്യത്തെ മൃഗം പ്രവർത്തിച്ച തത്വങ്ങളിൽ, മതസ്ഥാപനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ പൗരാധികാരത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, രണ്ടാമത്തെ മൃഗം (യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക) അതിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ തത്വങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കും. ഒപ്പം സഭയും ഭരണകൂടവും ഒന്നിക്കും. എന്നാൽ സഭ അതിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കാൻ ഭരണകൂടത്തിന്മേൽ വിജയം നേടും. മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നഷ്ടവും ഭരണകൂടവുമായി ഭിന്നാഭിപ്രായം പുലർത്തുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പീഡനവുമായിരിക്കും ഫലം.

മഹാസർപ്പം (മൃഗത്തെ) അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ആരാധിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമെതിരെ സാർവത്രിക വധശിക്ഷ വിധിക്കാൻ ലോക രാജ്യങ്ങളെ അമേരിക്ക നയിക്കും. അങ്ങനെ, മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തി അമേരിക്ക മൃഗത്തിന് പ്രതിച്ഛായ ഉണ്ടാക്കും. ആരാധന ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിയമങ്ങൾ പാസാക്കി അത് ഒരു പ്രതിച്ഛായ ഉണ്ടാക്കുകയും ഒന്നുകിൽ അവരെ അനുസരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ആളുകളെ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യും.

ആദ്യത്തെ മൃഗം പ്രവർത്തിച്ച തത്വങ്ങളിൽ, മതസ്ഥാപനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ പൗരാധികാരത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, രണ്ടാമത്തെ മൃഗം (യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക) അതിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ തത്വങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കും. ഒപ്പം സഭയും ഭരണകൂടവും ഒന്നിക്കും. എന്നാൽ സഭ അതിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കാൻ ഭരണകൂടത്തിന്മേൽ വിജയം നേടും. മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നഷ്ടവും ഭരണകൂടവുമായി ഭിന്നാഭിപ്രായം പുലർത്തുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പീഡനവുമായിരിക്കും ഫലം.

മഹാസർപ്പം (മൃഗത്തെ) അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ആരാധിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമെതിരെ സാർവത്രിക വധശിക്ഷ വിധിക്കാൻ ലോക രാജ്യങ്ങളെ അമേരിക്ക നയിക്കും. അങ്ങനെ, മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തി അമേരിക്ക മൃഗത്തിന് പ്രതിച്ഛായ ഉണ്ടാക്കും. ആരാധന ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിയമങ്ങൾ പാസാക്കി അത് ഒരു പ്രതിച്ഛായ ഉണ്ടാക്കുകയും ഒന്നുകിൽ അവരെ അനുസരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ആളുകളെ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ട മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ, ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആരുടെ പേരുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് പാപ്പാ അധികാരത്തിന്റെ ഉന്നതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച സഭാ-സംസ്ഥാന സംയോജനത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പോ ചിത്രമോ ആണ് ഈ പ്രവർത്തനം. അമേരിക്ക സിവിൽ ഗവൺമെന്റിനെയും വിശ്വാസത്യാഗിയായ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റിസത്തെയും മാർപ്പാപ്പയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു ഐക്യത്തിൽ സംയോജിപ്പിക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, അവളുടെ മാതൃക പിന്തുടരാൻ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും അത് സ്വാധീനിക്കും. അങ്ങനെ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പിന്തുണ പാപ്പാത്വത്തിനു ലഭിക്കും.

മൃഗത്തിന്റെ അടയാളം

“അതു ചെറിയവരും വലിയവരും സമ്പന്നന്മാരും ദരിദ്രന്മാരും സ്വതന്ത്രന്മാരും ദാസന്മാരുമായ എല്ലാവർക്കും വലങ്കൈമേലോ നെറ്റിയിലോ മുദ്ര കിട്ടുമാറും, മൃഗത്തിന്റെ പേരോ പേരിന്റെ സംഖ്യയോ ആയ മുദ്രയുള്ളവനല്ലാതെ വാങ്ങുകയോ വില്ക്കുകയോ ചെയ്‌വാൻ വഹിയാതെയും ആക്കുന്നു. മൃഗം, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പേരിന്റെ നമ്പർ. ഇവിടെ ജ്ഞാനംകൊണ്ടു ആവശ്യം. ബുദ്ധിയുള്ളവൻ മൃഗത്തിന്റെ സംഖ്യ ഗണിക്കട്ടെ: അതു ഒരു മനുഷ്യന്റെ സംഖ്യയത്രെ. അതിന്റെ സംഖ്യ അറുനൂറ്ററുപത്താറു “സംഖ്യ 666” (വെളിപാട് 13:16-18).

ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും പ്രതീകം അല്ലെങ്കിൽ അടയാളം അവന്റെ വിശുദ്ധ ശബ്ബത്ത് ദിവസമായതിനാൽ (പുറപ്പാട് 20:8-11), ദൈവത്തിന്റെ എതിരാളിയായ മൃഗത്തിന്റെ പ്രതീകം അല്ലെങ്കിൽ അടയാളം ഒരു വിശുദ്ധ ദിനവും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മാർപ്പാപ്പയെ മൃഗമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനാൽ, മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് മറ്റൊരു ആരാധന ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. മൃഗത്തിന്റെ അടയാളം എന്താണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക:

മൃഗത്തിന്റെ അടയാളം എന്താണ്?

മൂന്നാം ദൂതന്റെ സന്ദേശം മൃഗത്തിന്റെ അടയാളം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു (വെളിപാട് 14: 9-11). കർത്താവ് തന്റെ വിശ്വസ്തരായ ആളുകളെ ബാബിലോണിൽ നിന്നോ ദൈവകൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കുന്ന സഭകളിൽ നിന്നൊ വിളിക്കുന്നു (വെളിപാട് 18:1-4). മനുഷ്യർ അതിന്റെ മനുഷ്യനിർമിത നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാതെയും മൃഗത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ (പുറപ്പാട് 20:8-11), അവർക്ക് മൃഗത്തിന്റെ അടയാളം ലഭിക്കും.

തുടർന്ന്, മൃഗം ദൈവമക്കൾക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടിയെടുക്കുകയും “അടയാളമുള്ള ഒരാളല്ലാതെ ആരും വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന്” ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്യും (വെളിപാട് 13:16-17). മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയുടെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഈ വാങ്ങലും വിൽക്കലും പാടില്ല എന്ന നിയമം എടുക്കും (വെളിപാട് 14:1, 12).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

നിരാകരണം:

ഈ ലേഖനത്തിലെയും വെബ്‌സൈറ്റിലെയും ഉള്ളടക്കം ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് എതിരായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. റോമൻ കത്തോലിക്കാ മതത്തിൽ ധാരാളം പുരോഹിതന്മാരും വിശ്വസ്തരായ വിശ്വാസികളും ഉണ്ട്, അവർ അവരുടെ അറിവിന്റെ പരമാവധി ദൈവത്തെ സേവിക്കുകയും ദൈവം തന്റെ മക്കളായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ റോമൻ കത്തോലിക്കാ മത-രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ്, അത് ഏകദേശം രണ്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി വ്യത്യസ്ത ശക്തികളിൽ ഭരിച്ചു. ഈ സമ്പ്രദായം ബൈബിളിന് നേരിട്ട് വിരുദ്ധമായി വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഉപദേശങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സത്യാന്വേഷണ വായനക്കാരനായ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സത്യവും തെറ്റും എന്താണെന്ന് സ്വയം തീരുമാനിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം. ഇവിടെ ബൈബിളിന് വിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ അത് സ്വീകരിക്കരുത്. എന്നാൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിധി പോലെ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കാനും ആ ഗുണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, അത് സ്വീകരിക്കാൻ എല്ലാവരും തിടുക്കം കൂട്ടുക.

Leave a Comment