വെളിപാട് പോലെ ആരെങ്കിലും തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ എടുത്തുകളയുകയോ ചെയ്താൽ, അവർക്ക് അവരുടെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


വെളിപ്പാടിൽ അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ എടുത്തുകളയുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം നൽകി: “ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനം കേൾക്കുന്ന ഏവനോടും ഞാൻ സാക്ഷീകരിക്കുന്നതെന്തെന്നാൽ: അതിനോടു ആരെങ്കിലും കൂട്ടിയാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയ ബാധകളെ ദൈവം അവന്നു വരുത്തും. ഈ പ്രവചന പുസ്തകത്തിലെ വചനത്തിൽ നിന്നു ആരെങ്കിലും വല്ലതും നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജീവവൃക്ഷത്തിലും വിശുദ്ധനഗരത്തിലും അവന്നുള്ള അംശം ദൈവം നീക്കിക്കളയും.” (വെളിപാട് 22:18-19).

യേശു മടങ്ങിവരുന്നതിനുമുമ്പ് ദൈവജനത്തിന് നൽകിയ വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു പ്രവചനമാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം. അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുകയും പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹത്തോടെയാണ് യേശു ഈ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് (വെളിപാട് 1:3). പുസ്തകത്തിലെ വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ എടുത്തുകളയുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പോടെയാണ് അദ്ദേഹം പുസ്തകം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് (വെളിപാട് 22:18-19).

ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ എടുത്തുകളയുകയോ ചെയ്താൽ, അവർക്ക് അവരുടെ രക്ഷ എന്നെന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണോ ഇതിനർത്ഥം? ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് തിരുവെഴുത്തുകളിലേക്ക് നോക്കാം.

ബൈബിൾ 1 യോഹന്നാൻ 1:9-ൽ പറയുന്നു, “നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും എല്ലാ അനീതികളിൽനിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു.” സകലപാപവും ദൂഷണവും മനുഷ്യരോടു ക്ഷമിക്കും; ആത്മാവിന്നു നേരെയുള്ള ദൂഷണമോ ക്ഷമിക്കയില്ല (മത്തായി 12:31). പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായ പാപം, സാരാംശത്തിൽ, ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്ത ഒരേയൊരു പാപമാണ്,എന്തെന്നാൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കേൾക്കാൻ നാം വിസമ്മതിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരാതിരിക്കുകയും അറിയപ്പെടുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ ചോദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായ ദൈവദൂഷണം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം ഇത് നമ്മെ രക്ഷകനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ദൈവത്വത്തിന്റെ അംഗത്തിനെതിരെയുള്ള തുറന്ന മത്സരമാണ് (യോഹന്നാൻ 16:13-14).

അതിനാൽ, ആരെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് തെറ്റായി വിവരിക്കുകയോ മനസ്സിലാക്കുകയോ, വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ ചേർത്തതോ എടുത്തുകളഞ്ഞതോ ആയ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് അവരുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കുകയും ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്താൽ, അവർ ക്ഷമിക്കപ്പെടും എന്ന് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ നിയമം ലംഘിക്കുന്നത് പാപമാണ് (1 യോഹന്നാൻ 3:4) എന്നിരുന്നാലും, പാപമാണെങ്കിൽ നമുക്കുവേണ്ടി വാദിക്കാനും നമ്മോട് ക്ഷമിക്കാനും യേശുവിനോട് അപേഷിക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയാം. (1 യോഹന്നാൻ 2:1).

അജ്ഞതയുടെ കാലങ്ങളെ ദൈവം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നില്ല എന്നും ബൈബിൾ പറയുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 17:30). അതിനാൽ, ആരെങ്കിലും തിരുവെഴുത്തുകളെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ഗ്രാഹ്യം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കുകയും ഒരു തെറ്റ് വരുത്തുകയും ചെയ്താൽ, അവൻ മനസ്സിലാക്കിയതിന് മാത്രമേ അയാൾ ഉത്തരവാദിയാകൂ. ദൈവം ന്യായമായ ഒരു ന്യായാധിപനാണ് (സങ്കീർത്തനം 9:8, 1 പത്രോസ് 2:23), നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നാം ഉത്തരവാദികളാകൂ (യാക്കോബ് 4:17).

വെളിപാടിന്റെ അവസാനത്തെ ഈ മുന്നറിയിപ്പ് വായനക്കാരന് പ്രവചനം ഗൗരവമായി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ പ്രാർത്ഥനയോടെയും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയും കൈകാര്യം ചെയ്യണം, കാരണം അതിന്റെ അറിവ് മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കാനോ യേശു വരുമ്പോൾ രക്ഷ നേടാനോ തയ്യാറാകുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാനൊ കഴിയും. ഈ പ്രവചനം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനോ പദ്ധതിക്കൊ യോജിക്കുന്ന തരത്തിൽ നാം അശ്രദ്ധയോടെയോ മനഃപൂർവമോ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നാം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരും. ഈ പ്രവചനം നാം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് സ്വയം ഗൗരവമായ ന്യായവിധി ഉണ്ടാകാനും നമ്മുടെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടാനും കഴിയും. ഗുരുതരമായ കാര്യങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതുപോലെ, നാശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം വെളിപാടിലൂടെ തന്റെ മക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു (വെളിപാട് 3:19).

നാം എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു (യെഹെസ്കേൽ 18:32, 33:11, 2 പത്രോസ് 3:9). നാം ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഈ പ്രവചനം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം നേടുകയും ചെയ്യാം. “ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ വാക്കുകളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നവനും കേൾക്കുന്നവരും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതു പ്രമാണിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ; സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു.” (വെളിപാട് 1:3).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment