വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലെ ഏഴ് കലശങ്ങളുടെ അർത്ഥമെന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


വെളിപാട് 16-ല കലശങ്ങൾ ദൈവം ഭൂമിയിൽ ഒഴിക്കുന്ന വിപത്തുകളാണ് (വെളിപാട് 15:7). പല തരത്തിൽ, ഏഴ് കലശങ്ങളും ഈജിപ്തിലെ പത്ത് ബാധകൾക്ക് സമാനമാണ് (പുറ. 5:1 മുതൽ 12:30 വരെ). അത് രണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ ഉയർന്ന അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു, അത് രണ്ടും ദൈവത്തിനെതിരെ മത്സരിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത മനുഷ്യരുടെ വ്യക്തമായ പരാജയത്തിൽ കലാശിക്കുന്നു, അത് രണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ കാണിക്കുന്നു.

ഈജിപ്തിലെ പത്തു ബാധകളിൽ ഓരോന്നും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആയിരുന്നു; കൂടാതെ ഓരോന്നും പുറജാതി ദൈവങ്ങളുടെ വ്യാജമതങ്ങളെ കാണിക്കാൻ നൽകപ്പെട്ടു (പുറ. 7:17; പുറ. 12:12). സമാനമായി, ഏഴു കലശങ്ങളും അക്ഷരീയമായിരിക്കും, എന്നിരുന്നാലും ഓരോന്നും വിശ്വാസത്യാഗികളായ മതത്തിന്റെ ഒരു വശത്തെ ആക്രമിക്കുകയും പ്രതീകാത്മകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു അക്ഷരീയ മൃഗം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ മനുഷ്യരുടെ മേൽ ആദ്യത്തെ ദൂതൻ അക്ഷരീയ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അക്ഷരീയ രാസ സംയുക്തം ഒഴിച്ചില്ല എന്നത് വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ ദൂതൻ തന്നെ അക്ഷരാർത്ഥിയാണെന്നും അവന്റെ കലശം വീണ മനുഷ്യർ അക്ഷരാർത്ഥമാണെന്നും അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അക്ഷരാർത്ഥമാണെന്നും വ്യക്തമാണ്.

ആദ്യത്തെ നാലോ അഞ്ചോ കലശങ്ങൾ, ആളുകൾ ദൈവത്തിനെതിരെ പോരാടുകയാണെന്ന് കാണാൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ആമുഖ കഷ്ടതകളാണ്. എന്നാൽ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതിനു പകരം അവർ ദൈവത്തെ ശപിക്കുകയും എതിർപ്പിൽ കൂടുതൽ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു (വെളി. 16:9, 11, 21).

അങ്ങനെ കലശങ്ങൾ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന കലാപത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ വെളിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. കളകൾ കളകളാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു (മത്താ. 13:24-30, 36-43), അവയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നീതി എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാണ്. മറുവശത്ത്, മഹാമാരികളോടൊപ്പമുള്ള ഈ കഷ്ടകാലത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.

അവസാനത്തെ രണ്ട് ബാധകളിൽ, വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം, സ്വർഗീയ ജീവികളുടെ മുമ്പാകെ മനുഷ്യചരിത്രം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ വിശേഷാൽ ശരിവെക്കും (റോമ. 14:11; ഫിലി. 2:10). എന്തെന്നാൽ, ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കുന്നതാണ് തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുന്നിൽ അന്തിമ നിലപാട് എടുക്കും. ഭൂമിയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ മരണവിധി പുറപ്പെടുവിച്ച് വിശുദ്ധന്മാരെ നശിപ്പിക്കാൻ ദുഷ്ടന്മാർ പദ്ധതിയിടും. “മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയെ ആരാധിക്കാത്തവരെ കൊല്ലാൻ ഇടയാക്കുക” (വെളിപാട് 13:15).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments