വെളിപാട് പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രമേയം എന്താണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


പ്രമേയം

യേശുക്രിസ്തു വിശ്വാസികളെ പരിപൂർണ്ണമാക്കുന്നതിന്റെ വെളിപാടാണ് ഈ പ്രവാചക ഗ്രന്ഥം. തന്റെ ശാശ്വതമായ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് ചരിത്രത്തിലൂടെ സഭയിലേക്കുള്ള അവന്റെ വഴികാട്ടിയാണിത്. ഈ ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്തായ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിനും പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട്, നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള വലിയ തർക്കമാണ് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിന്റെ കേന്ദ്ര വിഷയം. വെളിപാട് നാല് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

  1. ഏഴ് പള്ളികൾ, അധ്യായങ്ങൾ 1-3
  2. ഏഴു മുദ്രകൾ, അധ്യായങ്ങൾ 4 മുതൽ 8:1 വരെ
  3. ഏഴു കാഹളം, അധ്യായങ്ങൾ 8:2 മുതൽ 11 വരെ
  4. വലിയ വിവാദത്തിന്റെ സമാപന സംഭവങ്ങൾ, അധ്യായങ്ങൾ 12-22

ദൃഷ്ടാന്തപരം

വെളിപാട് പുസ്‌തകം വളരെ ആലങ്കാരികവും പ്രതീകാത്മക ഭാഷയും ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിന് എല്ലായ്‌പ്പോഴും അക്ഷരീയ വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല (യെഹെസ്‌കേൽ 1:10). ചില കാര്യങ്ങളിൽ, അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക് പുസ്തകത്തിന്റെ ആലങ്കാരിക ഭാഷ ഉപമകളുടേതിന് സമാനമാണ്. ചിലപ്പോൾ കർത്താവ് പ്രതീകാത്മകത ഉപയോഗിക്കുന്നു, കാരണം സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ അക്ഷരീയ ഭാഷ അപര്യാപ്തമാണ്.

സഭ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വെളിപാടിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടു. ദൈവം പ്രവചനങ്ങൾ ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ഒരു കാരണം തന്റെ മക്കളോടുള്ള അവന്റെ വാക്കുകൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ തന്റെ മക്കൾക്ക് നൽകുമെന്നും എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെക്കുമെന്നും കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. യേശു പറഞ്ഞു, “ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ അറിവാൻ നിങ്ങൾക്കു വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു; ശേഷമുള്ളവർക്കോ കണ്ടിട്ടും കാണാതിരിപ്പാനും, കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കാതിരിപ്പാനും ഉപമകളിലത്രേ” (ലൂക്കാ 8:10. ).

ബൈബിൾ ചിഹ്നങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല രീതി ബൈബിളിനെ സ്വയം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്നതാണ്. വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം പോലെ, പഴയനിയമത്തിലെ ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിനും ദൃഷ്ടാന്തപരമായതുണ്ട് കൂടാതെ അന്ത്യ കാല സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ (ദാനിയേൽ 12: 4) മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്ന പലതും വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മുദ്രയിട്ടില്ല. https://bibleask.org/what-does-the-symbolism-in-daniel-and-revelation-mean/

അവലംബങ്ങൾ

പഴയനിയമത്തിലെ 39 പുസ്തകങ്ങളിൽ 28 എണ്ണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികൾ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 505 ഉദ്ധരണികളുണ്ട്, അവയിൽ 325 ഉം പഴയനിയമത്തിലെ പ്രാവചനിക പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാണ് – യെശയ്യാവ്, ജെറമിയ, എസെക്കിയേൽ, ദാനിയേൽ. കൂടാതെ സക്കറിയ, ജോയൽ, ആമോസ്, ഹോസിയാ എന്നിവരെ കുറിച്ചും പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. കൂടാതെ, പുറപ്പാടിന്റെയും സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെയും പരാമർശങ്ങളുണ്ട് (ലൂക്കാ 24:44). പുതിയ നിയമ പുസ്‌തകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മത്തായി, ലൂക്കോസ്, 1, 2 കൊരിന്ത്യർ, എഫെസ്യർ, കൊലൊസ്സ്യർ, 1 തെസ്സലൊനീക്യർ എന്നിവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരണികൾ ഉണ്ട്.

വെളിപാടിലെ അവയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പഴയനിയമത്തിലെ ഈ പരാമർശങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യക്തമായ ഗ്രാഹ്യം ആവശ്യമാണ്. വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ, സ്ഥലങ്ങൾ, സംഭവങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് ബാധകമാണ്. വെളിപാട് പുസ്‌തകത്തിന്റെ പല ചിഹ്നങ്ങളും യഹൂദ അപ്പോക്കലിപ്‌റ്റിക് രചനകളിൽ ഇതിനകം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാക്കുന്നു.

പ്രയോഗം

സഭയെ യുഗങ്ങളിലൂടെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും നയിക്കാനുമാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഏഴ് സഭകളുടെ പേരുകൾ ചരിത്രത്തിന്റെ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സഭയുടെ പ്രതീകമാണെങ്കിലും, അവ നൽകുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ എല്ലാ സഭകൾക്കും പ്രയോജനകരമാണ്. അത്തരം ചില പ്രവചനങ്ങൾക്ക് ഉടനടിയുള്ളതും കൂടുതൽ വിദൂരവുമായ നിവൃത്തിയുണ്ട്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment